ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

ข้อมูลลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด

เหล่าลูกเสือ และเนตรนารี

ลูกเสือ

372,557 คน
User Avatar

ลูกเสือ (เหล่าสมุทร)

1,343 คน
User Avatar

ลูกเสือ (เหล่าอากาศ)

1,848 คน
User Avatar

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

จำนวน 1,641 คน

ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

จำนวน 2,424 คน

ผู้กำกับลูกเสือ

จำนวน 15,611 คน