ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

ข้อมูลลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด

เหล่าลูกเสือ และเนตรนารี

ลูกเสือ

1,609,899 คน
User Avatar

ลูกเสือ (เหล่าสมุทร)

7,222 คน
User Avatar

ลูกเสือ (เหล่าอากาศ)

9,875 คน
User Avatar