ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

ข้อมูลลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด

เหล่าลูกเสือ และเนตรนารี

ลูกเสือ

4,603 คน
User Avatar

ลูกเสือ (เหล่าสมุทร)

684 คน
User Avatar

ลูกเสือ (เหล่าอากาศ)

374 คน
User Avatar

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

จำนวน 5 คน

ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

จำนวน 7 คน

ผู้กำกับลูกเสือ

จำนวน 8 คน

วุฒิ/หลักสูตรพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด