ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

จำนวน 7,091 คน

ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

จำนวน 9,849 คน

ผู้กำกับลูกเสือ

จำนวน 66,905 คน