ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ อุบลราชธานี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ubonpeo@moe.go.th 0812668489
2 นายชาตรี ปุระมงคล รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี chatripu@gmail.com 0614213961
3 นางปรีระดา ปริปุระณะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ preerada_aun1@yahoo.co.th 08 8580 33
4 ว่าที่ร้อยประครองชัย เชาว์พลกรัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prakongchai2501@gmail.com 0899460778
5 นายธงชัย แสงทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0981983145
6 นางยอดอนงค์ จอมหงษ์พิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yordanongihmhong@gmail.com 0819556055
7 นางสุดาพร สายแวว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suda.saiweaw@gmail.com 0899491548
8 นายพันธ์ศรี พลศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ puntsri@yahoo.com 0815487167
9 นางฤชุทัย ไชยขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ruchutai@gmail.com 0981868643
10 นายสรพงษ์ ปรักเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sorapong24@gmail.com 0850168994
11 นางอัจฉรา วงษ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ poosita6997@gamil.com 0887247338
12 นายวิทยา ครองยุติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0812667793
13 นายคุณาฐิปฎ์ ยุทไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kunat2805@gmail.com 0972717673
14 นางดนุภัค เชาว์ศรีกุล ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ danupak2508@hotmail.com 090720565
15 นางสาวจิราภรณ์ จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jiraporn_83@hotmail.com 0854432696
16 นางภัททิรา กาญจนีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ paththira@gmail.com 0628396978
17 นางจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supamongkol@gmail.co 0625636699
18 นางสาวสุนิภา ไพบูบูลย์พิมพ์ ศึกษานิเทศก์ขำนาญการพิเศษ nitessk6@gmail.com 0619699565
19 นางบัวสอน กลิ่นลั่นทม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ buason_k@hotmail.co.th 0856103737
20 นางสาวเกศกนก เดชคำภู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน katekanok999@gmail.com 0835979441
21 นางจรัสศรี โพธิ์ย้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ popan_p@hotmail.com 08 9949 46
22 นางพัชรี เที่ยงธรรม นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ puiphatcharee@hotmail.com 0905539591
23 นางกัลยา ปะทารมย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ kunlaya.patarom081@gmail.com 0811862314
24 นางสาวอัญญารมย์ สีหะวงษ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ anyaroms@live.com 0929791090
25 นางสาวธิดาพร ภูจอมขำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน thida_leen@esdc.go.th 0985865589
26 นายสุทธิพร ไชยพิเดช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ suttiporn18@gmail.com 0899611290
27 นางชลธิดา วันทา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ chonty13@gmail.com 0815492793
28 นางจิราพร วงศ์สวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ jira_khayaiwong@hotmail.com 0899493565
29 นางสาวปาริชาติ คณะบุตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ aoyparichat09@gmail.com 0943624206
30 นายธีรสิทธิ สมปาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ sit3709@gmail.com 0973408493
31 นางสาวปิยศรี ไทยคง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ jeab6824@gmail.com 0894256824
32 นางสาวกรรณิการ์ หนูพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ knpewich@gmail.com 0883529438
33 นางสาวอรุณศรี ศิริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ hrtd1@hotmail.com 0914671790
34 นางรัศมี พุฒน์พิมพ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ rat-2500@windowslive.com 0854159462
35 นายเสน่ห์ บุญศรี นิติกรชำนาญการพิเศษ saney.boonsri@gmail.com 0897165088
36 นางสาวตรงกมล บุตรโท นิติกรปฏิบัติการ tuatongtuaton@gmail.com 0922926354
37 นางเกตุสุดา ศรีเมือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน katsuda.nang@hotmail.com 0628915519
38 นางสาววิลาสิณี แสงกล้า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ am_saka@hotmail.com 0854953316
39 นายธรรมนูญ บุญวิไล เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ poomandpooh@gmail.com 0933251622
40 นางสาวบุษราวรรณ อุ่นเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ busarawan2527@gmail.com 0933251622
41 นางสาวนันท์นภัส ชูแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ kungkemisme@gmail.com 0895155420
42 นายนิคม ภูมิภาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ nikhomo@hotmail.com 0864550501
43 นางวรัญญา บัวครื้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ waranya20051966@gmail.com 0850163425
44 นางนิชาภัทร อุไรรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ nichaphatu@gmail.com 0878764244
45 นางลำพูน พลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ lamphunpk@gamil.com 0812653870
46 นางปรียนันท์ พงศ์ปภาวรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ alysa2503@gmail.com 0821367392
47 นายสมมาตร นิรมานสกุลพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ sommatr@hotmail.com 0910783208
48 นางธันยาพชร พิสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน weeyu2524@gmail.com 0955614414
49 ว่าที่ร้อยสาคร กิ่งจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ubonkhet4@gmail.com 0898456149
50 นางพรชนก วรรรณพงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ pondchanok1969@gmail.com 0650956491
51 นางสาววนัสพร คุณานิธิธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ tuinui1@hotmail.com 0801716934
52 นางวิภาสร สุทธวี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ wipasorn@hotamil.com 0879640820
53 นางดารารัตน์ ทานะเวช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ moust_2523@hotmail.com 0897164471
54 นางปัทมา บุญอนันต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ patta_bb808@hotmail.co.th 0872435618
55 นางคำแก้ว มั่นยืน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน khamkaewp@hotmail.com 0918297831
56 นายวิภูธนินท์ ผุยพรหม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ vipootanin@gmail.com 0891890319
57 นางสาวเขมณัฏฐ์ ธรณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ km.129@hotmail.com 0856360191
58 นางสาวเจนจิรา กุลจิตติวิทยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน juki6681@gmail.com 0627062757
59 นางนิตา วงศ์เมืองจันทร์ พนักงานบริการ บ 2 0917160456
60 นางสาวเอื้อมพร เอกบุตร พนักงานพิมพ์ดีด ส 3 0810741148
61 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ chum999@gmail.com 0865858338
62 นางพชรภัทร จันทรา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0859242525
63 นางลัดดาวัลย์ บุญรังษี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ nong2554@gmail.com 0865859037
64 นางพนารัตน์ นนทวี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ooyly25402540@outlook.com 0803674171
65 นางเยาวมาลย์ อาษาศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ besty2546@hotmail.com 0991692569
66 นางชัชาฌณัญฎ์ โสมกำสด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ chatchanun.7816.@gmail.com 0849847121
67 นางสาวนัทธมน พิมพบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 08 9846 94
68 นายกิตติศักดิ์ สุรเสียง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ kittisaksuraseang@gmail.com 0994691516
69 นางอนงค์ลักษณ์ เกษมทาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ nong.985@hotmail.com 0844301985
70 นางสาวชลธิดา กุลบุตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน kullabut32@gmail.com 0981199686
71 นางไพรวัลย์ ขาวหมื่นไว นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ paiwan639@gmail.com 0867202867
72 นางสาวกรชนก สายตา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ aa_saita@hotmail.com 0862542524
73 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ คณะนา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ achariyaporn.1523@gmail.com 0960617848
74 นายวสวัตติ์ ถึงประชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wasawat@ubon2-ed.go.th 0804526654
75 นางจิตตวดี ทองทั่ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chitta_th@hotmail.com 0954171562
76 นางสาวณัฐณิชา อินทนนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natnichain9@gmail.com 0879659579
77 นายคัมภีร์ เจริญราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kamphi2511@gmail.com 0935389980
78 นางสุวิมล ไวยารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yingsu_lee@hotmail.com 0810682152
79 นางสาวนพเก้า วรรรณศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noppakao123@yahoo.co.th 0853370373
80 นางสาวณฐลมนต์ ทองสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chob892@gmail.com 0818839249
81 นางบุปผา มุระชีวะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ bubtaytime@gmail.com 0801671524
82 นายสมชัย แสงนิล เจ้าหน้าที่ลูกเสือ