ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ บึงกาฬ ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 ว่าที่ร้อยพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองศึกษาธิการจังหวัด poonsak638@gmail.com 0819652989
2 นางนรมน ไกรสกุล ศึกษานิเทศก์ norraja@gmail.com 0910609091
3 นางสาวเพียงกานต์ พวงพยอม ศึกษานิเทศก์ piangkarn_p@yahoo.com 0862227302
4 นางทิพยวรรณ ประยูรสิทธิ ศึกษานิเทศก์ tippawan@gmail.com 0857510026
5 นางสาวประไพพร บุญโท นักวิชาการพัสดุ praifaporn@gmail.com 0616948899
6 นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบาย nufiet13@gmail.com 0909474900
7 นางสายใหม นันทศรี นักวิชาการศึกษา educationare@hotmail.com 0969186590
8 นางมะณี กงระหัด นักทรัพยากรบุคคล k_manee_k@hotmail.com 0951697556
9 นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณคีรีขันธ์ นักวิเคราะหืนโยบายและแผน sjr2518@gmail.com 0846846969
10 นางสาวภรณ์ชนก วิบูลกูล นักวิเคราะหืนโยบายและแผน tune988@gmail.com 0876389903
11 นายสัจสิฎฐ์ ถินทสิทธิ์ นิติกร tintasit2505@gmail.com 0853442080
12 นางสุภารักษ์ พรมโสภา นักทรัพยากรบุคคล pomsopa1@gmail.com 0951693058
13 นายนิรันดร์ อันทะศรี นักวิชาการศึกษา simondefo@gmail.com 0895753139
14 นายละมุล ศรีภูดิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน lamul@hotmail.com 0630256471
15 นายอัษฎายุทธ ละม้ายศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ oak_er@hotmail.com 0897124831
16 นางจิราพร เจริญธนรุ่ง นักทรัพยากรบุคคล jia_po@hotmail.com 0814179448
17 นายเกียรติศักดิ์ พารีรักษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน peektevadha@gmail.com 0844341955
18 นางสาวสุภาวดี วงศ์เจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี bum-002@hotmail.com 0890491466
19 นางวินัย ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป winai051222@gmail.com 0952517299
20 นางสาววรรณวิสา ดวงภักดี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป buengkan@ksp.or.th 0944931563
21 นางสาวจิราภรณ์ ผลจันทร์ ลูกจ้าง aew27pj@hotmail.com 0848209154
22 นายชัชชัย จันพวง ลูกจ้าง tonkampoo84@gmail.com 0874329849
23 นางสาวสาริณี สุดาชม นักวิชาการการเงินและบัญชี sarineesudachom@gmail.com 0856437895
24 นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ wongcha2507@gmail.com 0908404171
25 นางสาวนรินรัตน์ ไชยบุตร เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน noonarinnoonarin@gmail.com 0889077717
26 นายขจรศักดิ์ แพงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป Most_za_za@hotmail.com 0848967862
27 นายณัฐศาสตร์ สังครินทร์ พนักงานขับรถ buengkan.education77@gmail.com 0831468657
28 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัด buengkan.education77@gmail.com 0819753249
29 นางสาวกานต์สินี หูมดา ศึกษานิเทศก์ pingpong1976@hotmail.co.th 0941937646