ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ แม่ฮ่องสอน ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 061-1421-4
2 นายประหยัด เงินใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 068-189-66
3 นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nareepat.3911@gmail.com 064-154-92
4 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 093-229-82
5 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 094-525-15
6 นางนพเก้า ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 063-3519-6
7 นายศิริเศรษฐ ศรีกอก ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0967153628