ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ กำแพงเพชร ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร r_rom99@hotmail.com 061414352
2 นายธัญ สายสุจริต รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร thancharit@windowslive.com 095296162
3 นายอนันต์ จินดาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ anankp1@gmail.com 087733111
4 นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว ศึกษานิเทศก์ tosakchan1@gmail.com 081280347
5 นางนิภาภรณ์ พิณเมืองทอง ศึกษานิเทศก์ noikpt1@hotmail.com 081785450
6 นางจันทร เพชรบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ chankpp@gmail.com 086938524
7 นางสาวสมปรารถนา คล้ายอ้น ศึกษานิเทศก์ somprattana001@hotmail.com 095367555
8 นางนริศรา เสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ nariskpt1@gmail.com 0897057238
9 นางนัยนา นิลคล้าย ศึกษานิเทศก์ naiyanakp@gmail.com 081281915
10 นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ ศึกษานิเทศก์ yingkpp@gmail.com 088281250
11 นางสาวทัศนีย์ เนื้อไม้ ศึกษานิเทศก์ sonotas@windowslive.com 0816042843
12 นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ satitaphorn@gmail.com 0985639091
13 นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศึกษานิเทศก์ suphaphon.m41@gmail.com 088-281209
14 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ thararatkpp@hotmail.com 0882747828
15 นางศุภกานต์ คุ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน plan.kpp@hotmail.com 084-322550
16 ว่าที่ ร.ตพจนี ถูกมี ศึกษานิเทศก์ pojjanee.kpp@gmail.com 0839546025
17 นางนพพรพรรณ ญาณโกมุท ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา tik_ss@hotmail.com 0946351193
18 นางชุติมา อินทสุวรรณ ผุู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน t.audit@hotmail.com 0814755934
19 นายบุญเลิศ เสียงสุขสันติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน boonlert_kpp@hotmail.com 0812800439
20 นางฐิติกุล อุไรพันธ์ ผุู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ponnew_2511@hotmail.com 0819735742
21 นางกัญญาณัฐ ปานคำ นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการพิเศษ natkpp1@hotmail.com 0800265024
22 นางดวงกมล เขตรวิทย์ นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ 0966659196
23 นางวรรณภา ทัพมงคล นักวิชาการศึกษา 0910256957
24 นางสาวอพันตรี สิงหเดช นักวิชาการศึกษา pp-peet@hotmail.com 0993289369
25 นางณัฐนันท์ ฐิตินันท์เมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ nt.kpp2555@gmail.com 0928919142
26 นายวิชิต ผาสุขจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ eduzonekpp2@hotmail.com 0869388809
27 นางฉันทนา คงคารัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ tiw_2510@hotmail.com 0819538541
28 นางจินดา สุวรรณพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ jinda8900@gmail.com 0892681044
29 นางชญาภา เขียวมณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ maneechyapa@gmail.com 0995716579
30 นางละไม พรมมาศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ yaamai_kpt@hotmail.com 0884242895
31 นางสาวถนอมวงศ์ สำเนากลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ thankyou7655@gmail.com 0876799996
32 นางสาวธัญญนิตย์ อัมพรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ natthakan240927@gmail.com 0988860668
33 นายรณภูมิ กลึงมั่น เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดกำแพงเพชร kamphaengphet@ksp.or.th 0869177182
34 นางณัฐธยาน์ เมฆประยูร เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดกำแพงเพชร kamphaengphet2@ksp.or.th 0954477104