ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ประจวบคีรีขันธ์ ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1
2 นายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัด SomSan2476@gmail.com 0614212476
3 นางนุติยาพร วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ nuti.edu@gmail.com 0830990369
4 นายสุเทพ วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ sutap.edu@gmail.com 0639010619
5 นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ nat26957@gmail.com 0898041934
6 นางอภิวันทน์ พินทอง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ apiwanpin@gmail.com 0849752566
7 นางปราณี จงศรี ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ pnee2514@gmail.com 0818605097
8 นางสาววาสนา ชูเจริญผล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ wassana2504@windowslive.com 0892608753
9 นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ catwoman_1970@yahoo.com 0865318987
10 นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ poohbutsayakanit@gmail.com 0988306548
11 นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ura_2010@hotmail.com 0865295588
12 นางอนุชทิตา สีมาพานิช นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ anushtita@hotmail.com 0806530778
13 นางพิรีภรณ์ กุลชนะพิฑูรย์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ rose.piree@gmail.com 0963275349
14 นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ o_noi12@hotmail.com 0863838829
15 นางสาวจินตนา สังข์รุ่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ e-jinee@hot.co.th 0929480515
16 นางอารีย์ ผลผลา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ aree.phon@gmail.com 0818563851
17 นางสาวภัทรภร เหลือน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ Plan.edupck@gmail.com 0942961416
18 นางสาวนัชชนันท์ กายเพชร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ(เจ้าหน้าที่คุรุสภา) prachuapkhirikhan2@ksp.or.th 0814240324
19 นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ(เจ้าหน้าที่คุรุสภา) prachuapkhirikhan@ksp.or.th 0946156232
20 นางวาสนา สายชล นักจัดการงานทั่วไป a_or_88@hotmail.com 0887662230
21 นางสาวรัชดา บุญเจือ นักวิชาการเงินและบัญชี Ratchada.Boonjua@gmail.com 0942415453
22 นางสาวศรีนภา รังสิกุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ srinapha-09@yahoo.co.th 0951515462
23 นายสมภพ อุสาหะ นักจัดการงานทั่วไป Krubiwsompop@gmail.com 0849200138
24 นางสาวอชิรญาณ์ ชูแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ Achirayach2525@gmail.com 0863436252