ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ สุราษฎร์ธานี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัด srisung2502@hotmail.com 0935787087
2 ดร.พรศักดิ์ จินา รองศึกษาธิการจังหวัด sakjina@hotmail.co.th 0819588362
3 นายวัฎนา ทองมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มอำนวยการ) wayu_wad@yahoo.com 0944263953
4 นางปาริชาติ รัตนรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (รก.ผอ.กลุ่มบุคคล) tup-teain99@hotmail.com 0835940915
5 นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ pr_sri3@hotmail.com 0887512359
6 นางสาวสุจิรา เพชรทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ yah_th07@hotmail.com 0812703987
7 นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน) sompetlada@hotmail.com 0831735153
8 นางสาวอันธิกา ไทยเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ pang_untika@hotmail.com 0863210474
9 นางสาวอัจฉรา ฉัตรากาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ac_jung@hotmail.com 0936329615
10 นางพัทธมน ติ้วพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ pbu1441@gmail.com 0854196930
11 นางสาวรสุ รุ่มจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ppolicysurat@gmail.com 0819582612
12 นางสาวกัญชพร ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ kancha513@hotmail.com 0817879170
13 นางทิพย์สุดา สมทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ Tipsu1701@hotmail.com 0897313676
14 นางสาวสหนันท์ ศรีแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ peawmesang@live.com 0819798122
15 นางกรรณิการ์ ปานนุช ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ผอ.กลุ่ม นิเทศฯ) pannuch92@gmail.com 0980153638
16 ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ theetima.Tha@gmail.com 0819781985
17 นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดา เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน kaeandgam@hotmail.com 0801480260
18 นางอารยา จันทวี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มตรวจสอบฯ) Araya19621962@gmail.com 0897231119
19 นางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ pim2385@gmail.com 0896459873
20 นางกฤษณา ธนอารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (รก.ผอ.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน) Petmanee_Puy@hotmail.com.com 0846264377
21 นางทิพวรรณ คงแป้น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ omojeed@gmail.com 0897264478
22 นางภัทรมน พันธ์ุพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ pattaramon.p@gmail.com 0843098877
23 นางศิริพร นครพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ snakornphat@hotmail.com 0840562744
24 นางอรอนงค์ สังข์ทอง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน noun_z@hotmail.com 0894741085
25 นายณฐกร ชูมนต์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ suratthani2@ksp.or.th 0853855669
26 นางสาวกฤติยาณี สอนสง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ surat3-ksp@kurupatana.ac.th 0878828319
27 นางอรนุช ปิติสุข เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ suratthani@ksp.or.th 0805273534
28 นางกัญญภัสส์ บุญเกิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Job_888@hotmail.com 0874821923
29 นางกฤษติญา ชนะราช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ krt-chanarach@hotmail.com 0810901733
30 นางธัญญลักษณ์ ศรีสมานุวัตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mon_2549@yahoo.co.th 0925064655