ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ปัตตานี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางขวัญตา ค้าขึ้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ soda_1967@hotmail.com 081-543771
2 นายสะอาลาลูวี อิสสมะแอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ alwee233@hotmail.com 081-798538
3 นางอานิซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sornor_anis@hotmail.com 0987146051
4 นายปัณพณ พัฒนบดีพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tham_rung@hotmail.com 083-196685
5 นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี nites.edu@gmail.com 061-421285
6 นางดารุณี ประทีป ณ ถลาง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ nites.edu@gmail.com 086-963228
7 นางสาวสุนิสา ซุ้นสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ nites.eduptn@gmail.com 088-182098
8 นางนุร์ยาตี บูงอสายู นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ edu.ptn8@gmail.com 086-958543
9 นางเพ็ญศรี เจะโนะ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ edu.ptn9@gmail.com 086-295194
10 นางสาวอาซีย๊ะ หีมล๊ะ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ edu.ptn10@gmail.com 086-069281
11 นางสุชาดา สุขอนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล edu.ptn5@gmail.com 084-854199
12 นางสาวนิรามัย นิเดร์หะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ niramaiy@hotmail.com 081-328005
13 นางสาวอาบีบ๊ะ ตาเปาะโต๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ abtapohtoh@gmail.com 083-192785
14 นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phurit15@gmail.com 089-733679
15 นายดันนียาล สารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nites.eduptn@gmail.com 086-293460
16 นายตูวันอารง ยีบากา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sn.tuwan@gmail.com 081-368416
17 นางนปภา ศรีเอียด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ napas2468@hotmail.co.th 086-491706
18 นางสาวกุสุมา กามา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ edu.ptn11@gmail.com 094-593695
19 นางสาวอามีเนาะ แยนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน edu.ptn14@gmail.com 084-859312
20 นางนิยะดา จิตต์ดำหริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ edu.ptn13@gmail 086-483562
21 นางสาวอังศุธร จริยเพียรพันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ edu.ptn16@gmail.com 087-479883
22 นางเจ๊ะนูรียานี เจ๊ะกาเดร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ edu.ptn17@gmail.com 088-182098
23 นางสาวนูรมีย์ แลแมแน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ edu.ptn18@gmail.com 086-288288
24 นางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ edu.ptn19@gmail.com 089-597459
25 นางสุกัญญา บัวเรียน นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ edu.ptn20@gmail.com 082-834415
26 นางสาวนพดารา พึ่งสกุล นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ edu.ptn20@gmail.com 080-450506
27 นางสาวซัลวานา หะยีเยะ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ edu.ptn21@gmail.com 064-146607
28 นางอัสมะ หะยีโซ๊ะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ edu.ptn22@gmail.com 081-767371
29 นางสาวเชษฏ์สุดา โรจนหัสดินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ edu.ptn23@gmail.com 087-475824
30 นางสาวสามียะ สาแม เจ้าหน้าที่คุรุสภา edu.ptn24@gmail.com
31 นายอุสมาน เจ๊ะเดร์ พนักงานขับรถยนต์ edu.ptn25@gmail.com 086-085165
32 นางสาวพรศิริ ศรีสุวรรณ์ แม่บ้าน edu.ptn26@gmail.com