ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
10010016 ดาราคาม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10020004 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030011 วัดหนัง สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030012 อนุบาลวัดนางนอง สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010004 ราชวินิต สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030006 วัดช่างเหล็ก สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030001 วัดประยุรวงศาวาส สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030002 วัดเจ้ามูล สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030003 วัดสังข์กระจาย สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030004 วัดหงส์รัตนาราม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030009 ราชวินิตประถมบางแค สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10020005 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010006 วัดพลับพลาชัย สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010007 วัดโสมนัส สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010012 อนุบาลสามเสนฯ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010001 วัดชนะสงคราม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010002 อนุบาลวัดปรินายก สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010003 พระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030010 วัดนาคปรก สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010008 ประถมนนทรี สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010017 พญาไท สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010018 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10020006 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010011 วัดชัยชนะสงคราม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010013 ทุ่งมหาเมฆ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10020007 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10020001 วัดอุทัยธาราม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010015 สายน้ำทิพย์ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030007 วัดอมรินทราราม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030008 โฆสิตสโมสร สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030005 ประถมทวีธาภิเศก สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010014 วัดเวตวันธรรมาวาส สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010009 วัดด่าน สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10020008 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010010 มหาวีรานุวัตร สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10020003 พิบูลอุปถัมภ์ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร