ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
71030063 บ้านห้วยเสือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030064 วัดป่าถ้ำภูเตย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030070 บ้านจันเดย์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030071 บ้านเสาหงษ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030072 บ้านอูล่อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030077 บ้านลิ่นถิ่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030079 บ้านหนองเจริญ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030080 บ้านดินโส สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030081 บ้านป่าไม้สะพานลาว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030084 บ้านไร่ป้า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030085 บ้านไร่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030086 บ้านประจําไม้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030087 บ้านห้วยเขย่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030089 คุรุสภา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030001 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030007 พุทธวิมุติวิทยา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030010 บ้านแก่งประลอม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030017 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030018 บ้านเขาสามชั้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030019 หลุงกัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030021 บ้านหนองขอน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030030 บ้านท่ามะเดื่อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030037 บ้านท่าตาเสือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030038 บ้านวังสิงห์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030094 บ้านท่าดินแดง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030096 บ้านหินตั้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030097 บ้านกองม่องทะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030099 บ้านซองกาเรีย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030065 บ้านเกริงกระเวีย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030067 บ้านเหมืองสองท่อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030068 อนุบาลทองผาภูมิ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030076 บ้านกุยแหย่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030078 บ้านนามกุย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030082 บ้านท่ามะเดื่อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030002 บ้านพุม่วง-พุพง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030003 บ้านหาดงิ้ว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030006 บ้านพุองกะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030008 บ้านช่องแคบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030011 ไทรโยคใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030012 วัดใหม่ดงสัก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030013 บ้านท่าทุ่งนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030015 บ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030020 สามัคคีธรรมานุสรณ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030023 บ้านลุ่มผึ้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030024 บ้านแก่งระเบิด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030026 บ้านเขาพัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030027 บ้านสารวัตร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030031 บ้านหินดาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030032 บ้านยางโทน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030033 บ้านทุ่งเรือโกลน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030034 บ้านหนองปลาซิว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030035 บ้านห้วยกะทะทอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030036 บ้านพุปลู สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030039 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030040 วัดปากกิเลน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030098 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030066 บ้านทุ่งเสือโทน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030069 วัดปรังกาสี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030073 บ้านหินแหลม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030075 เพียงหลวง 3 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030083 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030088 บ้านปากลําปิล็อก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030090 บ้านวังผาตาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030091 บ้านดงโคร่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030092 วัดหินดาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030093 บ้านหินดาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030004 บ้านพุเตย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030005 อนุบาลไทรโยค สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030009 บ้านทุ่งก้างย่าง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030014 บ้านแก่งจอ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030016 บ้านบ้องตี้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030022 บ้านวังโพธิ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030025 บ้านเขาช้าง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030028 บ้านวังกระแจะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030029 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030095 บ้านยางขาว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030100 อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030101 วัดวังก์วิเวการาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030102 บ้านห้วยมาลัย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030103 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71030104 บ้านห้วยกบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3