ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
46020170 โนนชัยประชาสรรค์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020174 ท่าแห่วิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020111 ดงสวรรค์อุดมมิตร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020005 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020008 บ้านหนองบัว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020009 บ้านโคกศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020017 นาแกราษฎร์อำนวย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020021 ขมิ้นพัฒนวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020044 หนองอิเฒ่าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020046 บ้านดงน้อย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020061 บ้านแกวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020122 ประชารัฐศึกษา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020128 ภูฮังวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020130 ไทรทองวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020131 คำขามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020135 หนองมันปลาวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020146 สระแก้ววิทยานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020147 ไชยวารวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020150 ท่อนสังข์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020151 ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020153 นาบงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020072 คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020078 บ้านชัยศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020083 หนองแสงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020086 นาสีนวลอุดมเวศม์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020087 เดชอุดมพิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020096 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020097 หนองโนวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020166 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020103 บ้านคำแคน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020108 ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020109 ดงบังอำนวยวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020115 ท่าเมืองสำราญวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020007 บ้านหนองแวงฮี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020035 ฮ่องฮีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020039 หัวงัววิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020042 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020049 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020051 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020052 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020124 หนองโนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020133 คำถาวรเจริญวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020134 เสริมเสาเล้าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020137 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020149 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020160 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020161 หนองใหญ่วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020163 จินดาสินธวานนท์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020164 นามูลสมบูรณ์วิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020069 หนองแวงม่วง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020070 นาค้อวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020079 โนนเตาไหหนองแก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020080 บ้านทรายทองวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020082 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020088 พิมูลวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020092 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020100 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020105 กุดจิกวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020117 บ้านหนองแซง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020121 บ้านชัยศรีสุข สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020012 บ้านหนองขาม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020019 ปอแดงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020020 นาดีหลุมข้าววิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020024 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020028 เชียงสาศิลปสถาน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020030 เชียงงามวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020033 บ้านเว่อวิทยานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020036 พินิจราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020040 บ้านหนองเสือ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020047 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020055 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020127 สายปัญญาสมาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020129 สำราญ - ประภาศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020132 สว่างกิจวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020136 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020138 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020142 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020143 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020145 คำไฮวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020157 หนองแข้วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020068 หนองแวงประชาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020071 หนองปะโอประชาอุทิศ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020075 ป่าหวายศึกษา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020098 หัวหินราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020168 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020175 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020176 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020180 วังยางวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020102 ขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020110 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020116 บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020119 ยางอู้มวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020002 บ้านหนองแสง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020003 หนองกุงราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020010 บ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020013 ดอนยานางศึกษา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020018 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020041 ห้วยเตยวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020043 คำไฮวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020048 วัดบ้านกุดสังข์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020050 หนองไม้พลวงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020062 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020064 อุ่มเม่าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020065 โคกศรีวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020066 ชุมชนดอนม่วงงาม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020125 บ้านนางาม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020141 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020154 หนองสวงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020156 นาอวนวิทยาสิทธิ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020085 หนองบัววิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020089 บ้านหาดทรายมูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020095 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020167 กุดฆ้องชัยวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020169 โคกประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020172 บัวสะอาดส่งเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020178 โนนศิลาสว่างวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020179 หนองคูวังเดือนห้าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020181 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020099 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020106 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020004 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020006 บ้านขามวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020022 นางามแก่นลำดวนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020023 หนองไผ่รัฐบำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020025 โนนสูงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020027 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020037 ผดุงราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020054 ดงบังวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020056 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020057 โพนสิมอนุเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020058 วัดบ้านดอนกลาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020060 ยางคำวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020123 โคกเครือวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020140 โคกเจริญวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020148 พรมลีศรีสว่าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020159 หนองบัวชุม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020074 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020077 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020084 ยางเนียมพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020091 เนินลาดวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020171 หนองเม็กวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020173 บ้านชาดวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020177 บ้านสีสุก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020182 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020107 บ้านแสนสุข สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020113 นาตาลวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020120 คำบอนวิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020001 นากุงวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020011 ชุมชนบ้านป่าแดง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020014 นาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020029 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020031 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020032 โคกก่องราษฎร์นุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020034 โคกคำวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020045 หลักด่านวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020053 หัวนาคำจรูญศิลป์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020063 ดอนขีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020126 ห้วยยางดงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020144 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020155 คำโองวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020165 บ้านหนองชุมแสง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020067 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020073 คำมันปลาผดุงวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020076 คำใหญ่วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020081 หนองกุงไทยวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020090 หน่อคำประชานุเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020093 บ้านกุดท่าลือ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020094 หัวดงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020114 ท่าคันโทวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020118 บ้านโนนอำนวย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020038 ชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2