ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
46030026 บ้านขุมขี้ยาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030046 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030059 บ้านบึงทอง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030064 หนองสระพังวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030065 หนองห้างฉวีวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030070 บ้านจอมทอง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030082 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030100 บ้านเก่าเดื่อ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030106 บ้านหนองสระพัง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030110 สะพานหินวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030193 บ้านบ่อแก้ว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030197 บ้านน้ำปุ้น สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030005 เย็นสยามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030010 หนองโพนสูง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030011 สงเปลือยวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030014 ดงสวางวรวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030018 หนองบัวกลาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030124 บ้านเหล่าภูพานวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030135 หนองสนมราษฎร์อำนวย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030148 หนองกุงสมเด็จ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030149 หนองแวงวิทยานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030159 บ้านนาทัน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030032 บ้านนาเหนือ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030037 แจนแลนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030038 นาโกวิทยาสูง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030042 บ้านคำป่าหว้าน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030043 นาขามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030048 บ้านกกตาล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030058 บ้านคุย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030075 บ้านสวนผึ้ง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030077 บ้านโนนยาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030094 บ้านโพนนาดี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030096 บ้านดินจี่ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030189 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030192 หินลาดนารายณ์สาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030004 สามัคคีวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030016 ยิ่งสันต์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030123 คำเม็กวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030125 โพธิ์คำประชาสรรค์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030132 หนองบัววิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030141 บ้านหนองป่าอ้อย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030144 บ้านคำกุงหนองอิดุม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030151 บ้านสร้างแก้ว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030158 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030178 บ้านห้วยฝา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030027 บ้านห้วยแดง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030069 บ้านกุดฝั่งแดง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030087 บ้านนาวี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030093 บ้านโพธิ์ไทร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030101 โป่งนกเปล้า สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030107 บ้านโจดนาตาล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030117 สูงเนินวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030185 นาสีนวลวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030186 สามเพื่อนพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030187 บ้านจาน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030196 บ้านพรหมสว่าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030199 บ้านจอมศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030202 บ้านนากุดสิม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030008 หนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030021 สังคมพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030128 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030140 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030150 บ้านโนนชาด สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030152 บ้านหนองผ้าอ้อม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030156 บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030172 อุปรีศรีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030180 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030025 บ้านวังมน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030028 บ้านโคกโก่ง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030045 บอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030056 หนองบัวทองวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030076 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030095 บ้านโพนแพง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030105 นาทันวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030183 บ้านวังเวียง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030188 โคกนาดี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030191 นางามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030002 บ้านโนนเที่ยง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030012 หัวงัววิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030017 หนองบัวนอก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030131 บ้านขมิ้น สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030133 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030136 บ้านคำหม่วย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030139 บ้านสร้างแสน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030142 หนองแสงวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030143 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030155 หนองขามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030164 คำบงพิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030167 บ้านคำม่วง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030168 บ้านปลาขาว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030176 บ้านหนองแสง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030179 บ้านหนองขอนแก่น สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030022 กุดค้าวเทพพิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030044 บ้านสุขเจริญ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030049 สามัคคีบัวขาว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030050 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030057 สามขาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030092 บ้านหนองผือ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030099 ทุ่งคลองวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030104 บ้านโนนค้อ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030109 บ้านนาบอน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030115 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030184 บ้านชาด สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030198 บ้านโนนศาลา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030121 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030122 บ้านบัวสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030137 ดงบังนาแก้ววิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030153 โคกกลางสมเด็จ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030166 บ้านหนองมะงง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030023 บ้านหนองโง้ง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030029 นาไคร้ประชาสรรค์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030068 มะนาววิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030073 บ้านกลาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030081 บ้านโพนสวาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030083 กุดสิมวิทยาสาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030089 บ้านส้มป่อย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030090 บ้านกุดกอก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030091 โคกมะลิวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030102 บ้านคำพิมูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030201 บ้านกุดตาใกล้ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030203 บ้านหนองขามป้อม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030015 หนองบัวใน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030126 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030127 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030160 บ้านดงแหลม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030162 แก่งพฤๅชัยวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030173 บ้านผึ้ง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030175 บ้านห้วยผึ้ง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030030 กุดหว้าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030031 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030041 บ้านคำอีหงษ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030051 บ้านดอนอุมรัว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030055 บ้านดงมัน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030061 บ้านแก้งเดื่อ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030063 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030084 บ้านดงหมู สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030108 บ้านดงสวนพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030194 บ้านม่วงกุล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030200 บ้านนากระเดา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030129 บ้านกอกวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030130 บ้านแก้งกะอาม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030134 มหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030146 หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030154 คำไผ่ประชาสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030163 บ้านบึงโคกสะอาด สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030072 ดงเหนือประชาสรรค์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030103 บ้านนาไร่เดียว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030182 บ้านนาคู สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3