ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
62020036 บ้านโนนตารอด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020037 บ้านเกาะตาล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020042 บ้านสระตาพรม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020063 บ้านส่องตาแล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020086 บ้านช่องลม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020089 บ้านไร่ดอนแตง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020101 วชิรสารศึกษา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020103 บ้านหาดชะอม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020104 วัดน้อยวรลักษณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020107 พิบูลวิทยาคาร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020110 ทุ่งน้อยพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020111 หนองปรือประชาสรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020130 บ้านมาบคล้า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020145 บ้านทรัพย์มะนาว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020015 บ้านท่าข้ามสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020021 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020024 บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020025 บ้านคลองมดแดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020026 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020032 บ้านคลองแขยงวิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020162 บ้านวังน้ำแดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020163 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020190 บ้านกระบวยทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020203 บ้านไผ่งาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020169 บ้านเพชรมงคล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020173 บ้านตากฟ้าพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020174 บ้านคลองลึกพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020186 บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020035 บ้านดอนขวาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020044 บ้านโคกเลาะ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020049 บ้านเปาะสวอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020053 บ้านศรีเกษตรพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020056 บ้านปางมะนาว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020060 บ้านเขาพริกไทย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020064 บ้านโป่งแต้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020076 บ้านบึงเสือเต้น สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020077 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020078 บ้านบึงหล่มสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020085 บ้านหนองชุมแสง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020095 บ้านจิตตมาสพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020116 บ้านคลองแขยง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020119 วัดแสงอุทัย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020120 บ้านสามแยก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020128 บ้านห้วยน้อย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020136 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020147 บ้านนิคม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020154 วัดอุเบกขาราม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020020 บ้านคลองเตย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020028 บ้านท่ามะเขือ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020033 สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020193 บ้านวังเจ้า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020196 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020170 บ้านไพรสวรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020175 บ้านไผ่ยาวสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020182 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020187 บ้านจอมทองพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020051 บ้านบ่อกระบาก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020059 บ้านหนองน้ำแดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020067 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020071 บ้านอุดมสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020075 บ้านเกาะฝ้าย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020088 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020096 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020100 บ้านรังแถว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020102 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020105 วัดหนองเหมือด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020108 บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020118 บ้านวังบัว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020126 วัดพรหมประดิษฐ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020129 บ้านร้อยไร่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020140 อ่างทองราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020150 บ้านวังน้ำ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020003 บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020004 บ้านสุขสำราญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020030 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020161 อนุบาลทรายทองวัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020165 บ้านชุมนาก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020167 บ้านทุ่งทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020191 บ้านโนนพลวง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020192 บ้านสามขา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020198 บ้านดงเย็น สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020184 บ้านเขาน้ำอุ่น สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020185 บ้านมอเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020189 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020046 วัดคูหาสวรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020052 บ้านหนองบอน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020062 บ้านคลองสะพานช้าง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020069 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020073 บ้านหนองตะเคียน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020079 บ้านหัวเสลา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020097 บ้านหนองชะแอน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020098 ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020106 ชุมชนประชาสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020112 ประชารักษ์ศึกษา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020117 บ้านป่าเหียง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020124 บ้านแม่ลาด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020132 บ้านทุ่งหันตรา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020137 บ้านบึงลาด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020148 บ้านวังตะล่อม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020152 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020153 วัดพิกุลทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020002 รอดนิลวิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020007 บ้านบึงหล่ม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020010 บ้านใหม่เจริญสุข สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020014 บ้านทะเลพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020016 ชุมชนบ้านคลองลาน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020018 บ้านใหม่ธงชัย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020023 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020029 บ้านเพชรนิยม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020157 บ้านถาวรวัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020195 บ้านทุ่งซ่าน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020178 บ้านหนองหล่ม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020057 อนุบาลปางมะค่า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020058 บ้านพัดโบก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020061 บ้านศรีไพศาล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020066 บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020072 บ้านวังพลับ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020074 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020083 บ้านวังตาช่วย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020087 บ้านนาเหนือ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020099 บ้านโนนปอแดง(รัฐพินิจประชาสรรค์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020113 บ้านหนองผักหนาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020114 บ้านท่าพุทรา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020115 วัดคลองเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020121 อนุบาลคลองขลุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020122 บ้านหนองจอก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020123 อนุบาลคลองขลุง สาขาบ้านโนนมะกอก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020133 บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020134 บ้านไร่ใหม่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020143 บ้านหนองทองหล่อ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020144 บ้านช้างคับ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020006 อนุบาลคลองลาน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020013 บ้านโชคชัยพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020022 บ้านคลองไพร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020158 บ้านบึงสำราญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020166 บ้านคลองสุขใจ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020197 อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020204 บ้านระหานประชาศึกษา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020177 บ้านโพธิ์ทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020181 อนุบาลปางศิลาทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020039 บ้านหัวรัง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020040 บ้านวังโป่งพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020043 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020048 ประชาราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020054 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020055 คีรีวงศ์วัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020068 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020082 บ้านวังน้ำซึม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020091 บ้านหนองช้างงาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020092 บ้านหนองปล้อง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020093 บ้านวังล้อมรำลึก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020138 อนุบาลวังไทร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020156 บ้านหนองโมก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020008 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020009 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020027 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020034 บ้านปางลับแล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020159 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020160 บ้านศรีอุดมธัญญะ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020164 บ้านถนนน้อย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020194 บ้านโพธิ์เอน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020199 บ้านศรีทองสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020201 บ้านวังชะโอน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020202 บ้านคอปล้อง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020172 บ้านปางตาไว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020179 บ้านคลองขุด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020183 บ้านหนองหิน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020188 บ้านอุดมทรัพย์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020038 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020050 บ้านใหม่หนองยาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020065 บ้านวังน้ำพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020080 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020090 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020094 บ้านวังหามแห สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020131 บ้านวังหันน้ำดึง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020139 บ้านสามเรือน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020141 บ้านกระโดนเตี้ย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020151 บ้านคลองยาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020001 บ้านคลองใหญ่ใต้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020005 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020011 บ้านพรหมมาสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020012 บ้านคลองน้ำไหลใต้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020017 บ้านปากคลองลาน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020019 บ้านแปลงสี่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020031 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020168 บ้านดงเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020200 บ้านชายเคือง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020205 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020171 บ้านคลองปลาสร้อย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62020176 บ้านท่าขึ้น สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 2