ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
40010129 ชุมชนบ้านฝาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010144 หินกองวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010150 บ้านบะยาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010175 พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010155 บ้านชาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010159 บ้านโจดใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010160 บ้านดงกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010165 ชุมชนบ้านพระยืน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010172 บ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010007 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010011 บ้านป่าสังข์หนองฮี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010017 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010022 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010027 บ้านท่าพระเนาว์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010035 บ้านบึงแก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010039 อนุบาลขอนแก่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010050 บ้านเหล่าเกวียนหัก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010058 บ้านหนองขามประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010064 บ้านหนองคู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010066 บ้านเหล่านาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010067 บ้านเหล่านางาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010068 บ้านโคกสูงวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010070 พงษ์ภิญโญ 1 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010077 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010086 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010108 บ้านไก่นา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010111 บ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010118 บ้านโคกท่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010123 บ้านโนนค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010130 บ้านแก่นเท่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010132 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010134 สระแก้วราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010136 เขื่อนกระพี้ศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010137 บ้านค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010148 บ้านโสกแต้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010164 บ้านโจดศรีวิชัย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010170 บ้านป่าหม้อหนองคู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010004 บ้านเลิง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010008 บ้านหนองหัววัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010009 บ้านดอนช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010010 บ้านดอนหญ้านาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010016 บ้านโนนเขวา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010031 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010038 สนามบิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010042 บ้านโนนเรือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010047 บ้านหนองปอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010052 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010056 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010079 บ้านเลิงเปือย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010084 บ้านสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010087 บ้านโกทา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010089 บ้านเต่านอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010110 บ้านนาเพียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010114 ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010115 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010117 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010125 พงษ์ภิญโญ 2 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010128 ห้วยหว้าวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010142 แก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010145 บ้านหนองคลอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010146 บ้านป่าหวาย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010177 บ้านวังโพน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010161 บ้านดงเก่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010168 บ้านโนนบ่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010001 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010014 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010018 บ้านสว่างมรรคา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010033 บ้านคำบอน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010037 บ้านหนองเบ็ญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010051 บ้านม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010057 บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010061 บ้านโคกฟันโปง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010071 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010073 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010083 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010085 บ้านดอนบม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010092 บ้านศิลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010093 บ้านหนองกุงวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010094 บ้านหนองหิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010101 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010105 บ้านลาดนาเพียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010107 บ้านหินขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010116 หนองตูมหนองงูเหลือม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010119 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010120 บ้านโคกกว้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010121 โคกงามวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010126 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010127 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010133 ดอนหันประชารัฐศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010140 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010151 บ้านโสกม่วงดอนดู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010152 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010153 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010156 บ้านบ่อแก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010166 บ้านแก่นประดู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010174 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010003 บ้านโคกสีวิทยาเสริม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010012 บ้านป่าเหลื่อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010026 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010043 บ้านโนนลาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010044 บ้านหินลาดวังตอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010046 บ้านหนองกุงน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010048 บ้านซำจานเนินทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010053 บ้านกุดนางทุย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010074 บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010081 บ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010082 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010097 บ้านโคกล่าม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010098 บ้านโนนกู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010104 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010112 บ้านโนนแต้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010178 หนองไผ่มอดินแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010124 โนนฆ้องวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010138 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010139 หนองชาดพิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010141 บ้านกระเดื่อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010149 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010154 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010162 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010167 บ้านนาล้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010169 บ้านป่าส่าน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010171 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010002 บ้านโคกแปะ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010015 บ้านดอนหันวิทยาสาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010020 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010021 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010025 บ้านหนองหลุบ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010028 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010029 บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010032 บ้านห้วยเตยพัฒนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010036 บ้านหนองค้ากลางฮุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010049 บ้านตอกแป้น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010060 บ้านกอก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010063 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010072 บ้านบึงฉิม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010075 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010088 บ้านดอนยาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010095 บ้านห้วยชัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010100 บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010102 บ้านงิ้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010122 บ้านคำหญ้าแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010135 ไตรมิตรวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010143 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010158 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010173 หนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010005 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010024 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010030 บ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี3) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010034 บ้านโนนท่อนวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010040 บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010041 บ้านค้อท่อนน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010054 บ้านแดงน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010055 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010062 บ้านทองหลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010076 บ้านดงพอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010078 พระคือหนองโพธิ์วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010090 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010099 บ้านม่วงโป้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010103 บ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010106 บ้านหนองปิง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1