ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
40020171 บ้านนาตับเต่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020174 บ้านโสกนาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020176 บ้านนาแพงสงแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020181 โนนคูณอัมพวัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020022 บ้านขามเรียน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020023 บ้านชีกกค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020026 บ้านละว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020027 บ้านหนองนางขวัญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020080 บ้านคำแคน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020083 บ้านคำปากดาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020089 บ้านท่าสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020091 บ้านโนนเค็ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020094 บ้านหัวนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020127 บ้านแจ้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020129 บ้านโนนสำนัก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020175 บ้านแก้งค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020145 บ้านโนนแดงน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020166 บ้านเหล่าเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020003 บ้านแคนเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020004 โคกโกโคกกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020015 บ้านทุ่งมน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020024 บ้านดู่ใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020042 บ้านหนองรูแข้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020075 บ้านเขวา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020093 บ้านไส้ไก่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020109 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020112 บ้านโนนคุต สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020126 บ้านวังแคน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020177 บ้านโนนงาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020187 สามหมอโนนทัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020141 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020142 บ้านห้วยอึ่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020160 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020034 บ้านหนองตับเต่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020044 เก่านาโนมีวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020195 บ้านป่าม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020055 บ้านวังผือขามป้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020064 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020070 บ้านโจด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020098 สวัสดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020107 บ้านนางาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020111 บ้านนาฮี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020168 ซับแดงซำไผ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020182 ชุมชนบ้านโคก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020137 ชุมชนบ้านชนบท สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020146 สระแก้วโคกกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020147 บ้านหัวนากลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020148 บ้านหันแฮด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020151 บ้านปอแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020014 บ้านเก่าน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020036 บ้านป่าปอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020038 บ้านเสือเฒ่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020203 ชุมชนบ้านแฮด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020054 บ้านโกน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020074 บ้านขุมดิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020086 บ้านห้วยแล้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020096 บ้านหนองบัวเย็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020123 บ้านมูลตุ่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020163 บ้านทุ่มห้วย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020019 บ้านเกิ้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020030 บ้านกุดเชือก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020040 บ้านภูเหล็ก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020198 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020202 บ้านหนองผักตบ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020205 บ้านวังหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020208 ขามป้อมประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020211 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020056 บ้านส้มป่อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020082 บ้านคำน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020102 บ้านนาข่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020186 บ้านโพธิ์ไชย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020144 บ้านแท่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020153 บ้านโนนข่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020154 บ้านวังแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020008 บ้านหนองลุมพุก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020013 บ้านหนองแวงไร่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020018 บ้านหนองผือกอบง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020052 บ้านสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020192 บ้านดอนปอแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020197 บ้านหนองมะเขือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020061 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020065 บ้านห้วยแร่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020085 บ้านป่าดู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020100 บัวเหลือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020103 บัวเหลืองสาขาบ้านหนองบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020124 บ้านสวนหม่อน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020132 บ้านหนองไห สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020025 บ้านเมืองเพีย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020031 บ้านขามป้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020032 บ้านลาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020196 บ้านเล็บเงือก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020199 บ้านโนนทัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020062 บ้านวังม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020063 บ้านโสกนาค สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020076 บ้านบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020077 ห้วยยางมัญจาคีรี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020081 บ้านคำโซ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020087 บ้านหนองขามวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020099 หัวห้วยหัวฝาย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020118 บ้านห้วยฮวก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020173 บ้านหินตั้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020180 ดอนหมู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020188 บ้านมูลนาค สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020047 บ้านหนองน้ำใส สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020190 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020193 บ้านโนนพันชาติ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020210 หนองแซงวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020121 ไตรมิตรศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020130 บ้านหนองแปน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2