ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
40030190 บ้านโนนแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030199 ไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030205 บ้านผักหวาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030003 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030007 บ้านหนองแวงมน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030011 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030013 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030017 มิตรภาพ 2 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030019 บ้านทุ่งแค สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030023 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030024 บ้านโนนหอมโนนศาลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030027 บ้านหญ้าคาท่าหลวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030031 บ้านลอมคอม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030035 บ้านเพ็กน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030049 ไตรคามราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030059 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030092 บ้านโสกน้ำขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030095 บ้านหันโสกเชือก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030096 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030114 ชุมชนบ้านโคกสี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030115 บ้านกุดรู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030133 บ้านหินแร่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030138 โนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030141 บ้านหนองแวงยาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030151 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030180 บ้านเปาะ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030183 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030188 บ้านแฝก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030191 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030194 บ้านเหล่าโนนคูณ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030200 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030202 บ้านห้วยแคน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030008 บ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030015 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030021 บ้านยานาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030032 บ้านหนองอรุณ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030033 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030038 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030050 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030052 บ้านหนองแปน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030053 บ้านหนองแวงโสกพระ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030055 บ้านหันน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030103 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030112 บ้านป่าเป้งน้ำซับ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030060 บ้านคอนฉิม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030062 บ้านดอนโจด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030074 วังบงน้อยวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030135 บ้านหนองแวงน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030140 บ้านหนองไผ่น้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030155 บ้านสำราญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030163 บ้านหนองกาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030175 บ้านหนองไทร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030176 บ้านหนองบัวแดงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030178 บ้านโนนกราด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030179 บ้านโนนรังหนองบอน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030181 บ้านเมย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030198 บ้านหนองขี้เห็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030203 ไตรราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030022 บ้านหนองสะแบงสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030026 บ้านทับบา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030028 บ้านหันใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030030 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030039 บ้านหนองแวงนอก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030044 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030045 บ้านฝาผนังวังจาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030111 บ้านโนนทองหลางโคกสูง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030117 บ้านหนองแขมอีโล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030061 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030066 โนนทองวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030068 บ้านรัตนะ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030071 บ้านกุดหมากเห็บ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030078 บ้านโจดใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030079 บ้านถลุงเหล็ก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030126 บ้านดงเค็ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030128 หนองพลวงมิตรประชา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030144 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030147 จตุคามวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030148 บ้านตะกั่วป่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030150 บ้านกอกโนนแต้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030159 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030164 บ้านหนองคลองดอนแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030169 ชุมชนหนองเม็ก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030173 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030186 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030192 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030196 บ้านวังยาวสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030201 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030206 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030001 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030002 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030012 บ้านหนองหว้าสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030014 บ้านโนนเมืองโคกกุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030036 บ้านป่าเป้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030037 บ้านโสกนกเต็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030048 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030085 บ้านหนองโกโสกกระหนวน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030088 บ้านตลาดหนองแก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030089 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030097 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030106 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030109 บ้านห้วยทรายทุ่งมน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030118 บ้านดอนหันนาจาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030063 บ้านโนนใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030072 นาโพธิ์ชีวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030075 บ้านบะแค สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030081 บ้านโสกไผ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030130 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030137 บ้านโนนท่อน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030153 บ้านโนนธาตุ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030167 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030177 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030189 บ้านดอนชาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030197 บ้านหันศิลางาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030006 บ้านหนองไผ่วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030018 บ้านห้วยโจด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030025 ชุมชนบ้านชาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030029 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030041 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030043 บ้านโนนตะโก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030051 บ้านโนนชาดวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030094 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030102 บ้านหนองแวงท่าวัด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030064 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030065 บ้านโนนข่าวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030070 บ้านหนองแซงแสงอรุณ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030076 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030077 ชุมชนบ้านดอนหัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030080 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030120 บ้านคึมชาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030121 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030122 บ้านปอแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030123 บ้านหนองกุงโนนทัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030124 บ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030142 บ้านหนองแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030143 บ้านกุดหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030158 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030161 บ้านสำโรง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030165 บ้านเหล่านกชุม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030168 บ้านหนองกุงสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030172 บ้านโนนขามป้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030195 เบญจคามสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030204 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030005 บ้านหนองบะโคกสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030009 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030010 บ้านวังขอนพาดหนองแวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030034 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030040 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030047 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030057 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030087 บ้านบะแหบหญ้าคา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030098 บ้านท่านางแนว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030099 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030110 บ้านละหานนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030113 บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030116 บ้านแวงน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030073 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030082 บ้านใหม่นาเพียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030125 บ้านศุภชัย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030127 โนนชาดหนองช้างน้ำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030131 บ้านกระหนวนดอนดั่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030136 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030146 บ้านหนองเปล่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030154 บ้านสว่างวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030156 ชุมชนวังหิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030170 บ้านโคกสูงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030171 บ้านท่าหนองหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030185 บ้านกุดหอยกาบ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030187 บ้านหันโจดหนองกุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030193 บ้านหลุบคา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030207 หนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030016 บ้านหัวนาหนองแวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030020 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030046 บ้านหนองแวงนางเบ้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030058 สหราษฎร์อนุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030086 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030093 บ้านทางขวาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030104 บ้านรวงโนนไทโนนโจด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030108 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030084 บ้านหนองแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030134 บ้านหนองวัดป่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030145 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030152 บ้านชาดหนองเหล็ก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030157 บ้านหลักด่าน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030162 บ้านหินลาดนาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030174 บ้านวังคูณ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030184 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3