ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
40040102 นามูลวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040123 บ้านนาเลาะ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040127 บ้านนาฝาย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040128 บ้านโนนสังป่ารัง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040149 บ้านโนนสง่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040161 บ้านแสงสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040164 บ้านขามป้อมดงเย็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040170 บ้านหัวฝายประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040183 บ้านห้วยเตย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040186 บ้านสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040003 บ้านฟากพอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040006 อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040013 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040014 บ้านท่ามะเดื่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040023 บ้านหนองหารจาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040028 บ้านหนองกุงขี้ควง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040029 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040032 คำบอนวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040033 บ้านดงเย็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040037 บ้านคำม่วมดงเย็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040039 พระธาตุขามแก่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040047 บ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040052 บ้านห้วยหินลาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040057 บ้านม่วงหวาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040082 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040085 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040089 บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040097 บ้านโนนศิลาราศรี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040120 บ้านห้วยเชือก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040124 บ้านป่าติ้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040125 หนองโนวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040130 ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040137 บ้านคำครึ่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040140 บ้านนาค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040141 บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040142 สองห้องประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040155 บ้านโนนน้ำผึ้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040157 บ้านโคกสูงสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040159 บ้านห้วยยางสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040175 บ้านหนองบัวคำมูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040179 บ้านโคกใหม่นายม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040182 บ้านแห้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040015 บ้านกุดพังเครือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040016 บ้านท่ากระเสริม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040017 น้ำพองประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040040 บ้านโนนเชือก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040041 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040056 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040061 บ้านเสียวโคกกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040066 บ้านสะอาดหนองเรือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040069 ชุมชนหนองกุงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040070 น้ำพอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040083 บ้านทุ่งโป่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040092 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040096 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040099 บ้านศรีสุขสำราญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040103 บ้านหนองซา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040105 บ้านหนองแวงเป่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040106 บ้านฝางวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040116 บ้านคำไฮผักแว่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040118 ศรีสมบูรณ์วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040122 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040131 ศิลาโป่งคำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040143 อนุบาลเขาสวนกวาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040145 บ้านคำม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040166 ชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040167 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040171 บ้านโคกกลางนาล้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040180 บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040007 บ้านโคกสง่านางาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040008 บ้านจำปาหัวบึง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040022 บ้านคำมืด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040042 บ้านสำโรง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040043 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040044 บ้านหัวดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040050 บ้านโสกม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040060 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040072 บ้านนาคู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040074 อนุบาลอุบลรัตน์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040077 บ้านพระบาทท่าเรือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040084 บ้านหนองผือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040086 บ้านกุดกระหนวน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040087 นาคำพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040095 บ้านห้วยทรายศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040109 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040110 บ้านผักหนาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040113 ชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040114 บ้านหนองโอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040115 ชุมชนกระนวน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040132 บ้านน้ำสามวัง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040153 บ้านหนองคู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040162 บ้านนาง้อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040165 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040173 บ้านกระนวนซําสูง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040176 บ้านบ่อใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040002 บ้านกุดน้ำใส สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040004 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040009 บ้านทรายมูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040011 บ้านหนองหว้าสุขใจ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040019 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040027 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040030 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040031 บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040049 บ้านนาขาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040051 บ้านสระกุด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040063 บ้านคำบง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040075 บ้านโนนจิก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040078 บ้านภูคำเบ้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040079 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040080 โคกสูงใหญ่วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040081 บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040098 บ้านศาลาดินห้วยเตย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040101 ชุมชนดูนสาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040104 ชุมชนน้ำอ้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040107 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040108 บ้านคำมืดวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040117 บ้านบะแต้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040126 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040134 บ้านโคกกลางวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040135 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040138 บ้านหัวนาคำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040139 บ้านคำนางปุ่ม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040146 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040147 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040148 บ้านนาอ่างทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040154 ศรีเมืองแอม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040168 บ้านโนนหัวช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040178 คูคำพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040184 บ้านหนองกุงดิ่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040021 โคกสูงกุดน้ำใส สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040024 บ้านห้วยเสือเต้น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040025 บ้านนาฝายเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040048 บ้านดงเรือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040055 บ้านโนนพยอม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040058 บ้านวังเกิ้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040065 บ้านนาศรีดงเค็ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040067 บ้านบึงกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040073 บ้านนาเรียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040090 บ้านกุดเชียงมี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040094 บ้านหนองแต้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040111 บ้านวังโพน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040112 บ้านเวียงแก้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040119 บ้านหนองโก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040121 ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040129 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040133 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040136 บ้านท่าลาดคำตานา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040150 บ้านโนนทองห้วยบาก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040151 บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040152 ทุ่งบ่อวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040158 หนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040160 บ้านคำสมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040163 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040169 บ้านคำป่าก่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040174 บ้านคำแมด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040177 บ้านหม้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040185 บ้านหลุบเลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040012 บ้านหนองแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040020 บ้านห้วยไผ่หนองโน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040035 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040036 บ้านคอกคีแสนตอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040038 บ้านโนนหัวช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040059 บ้านวังชัย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040062 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040071 บ้านโสกแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040076 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040091 บ้านขุนด่าน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040100 บ้านหนองแสงน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040144 บ้านโนนสว่างหนองตะนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040156 บ้านคำแคนคำเจริญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040181 บ้านโนน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040001 บ้านกุดกว้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040026 บ้านโนนแดงโคกเล้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040034 กู่สว่างสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040045 บ้านหินลาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040046 บ้านหัวบึง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040054 บ้านคำแก่นคูณ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040064 บ้านดงมัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040088 หนองขามพิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040093 บ้านบ่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4