ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
36010158 บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010161 บ้านลำชี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010180 ห้วยไร่วิทยานุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010183 บ้านโสกมูลนาค สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010107 บ้านวังกำแพง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010111 บ้านหลุบโพธิ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010132 บ้านแก้งยาว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010143 บ้านโนนโพธิ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010008 โสกตลับราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010033 บ้านซับรวงไทร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010040 บ้านโสกหว้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010067 บ้านซับพระไวย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010068 บ้านหนองหญ้ารังกา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010069 บ้านซับม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010082 หนองนาแซงวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010084 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010090 ห้วยต้อนวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010094 บ้านชีลองใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010101 บ้านหินกอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010269 บ้านห้วยผักหนาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010199 บ้านโนนลาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010201 บ้านหนองไห สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010217 บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010221 บ้านโนนตูม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010225 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010235 บ้านหนองแห้วพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010243 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010245 บ้านหนองกุงบำรุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010145 ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010152 บ้านหนองโนน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010157 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010176 บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010184 บ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010121 บ้านโนนแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010131 บ้านซับปลากั้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010257 บ้านห้วยร่วม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010263 บ้านโนนผักหวาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010264 หินเหิบซับภูทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010002 สระไข่น้ำขุนีวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010003 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010012 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010036 บ้านแจ้งน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010037 กะพี้ดอนขวางวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010038 โนนสำราญวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010063 บ้านสัมพันธ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010064 บ้านหนองฉิม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010070 โพนทองพิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010079 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010083 บ้านหนองโง้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010087 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010196 บ้านท่าข่อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010197 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010213 บ้านนางแดด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010222 บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010226 บ้านหนองไฮเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010239 บ้านนารี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010153 บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010164 บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010168 บ้านท่าฉาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010177 บ้านฝาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010104 บ้านสงแคน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010109 ยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010115 บ้านกุดยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010126 บ้านกุดฉนวน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010140 บ้านวังปลาฝา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010141 บ้านวังกุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010252 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010266 บ้านวังตะกู สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010007 โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010020 บ้านท่าหินโงม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010021 บ้านห้วยหมากแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010028 บ้านกุดขมิ้น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010035 บ้านนาสีนวล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010052 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010095 สามพันตาราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010103 บ้านห้วยบงใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010267 บ้านซับสีทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010198 บ้านหัวนาคำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010202 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010204 ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010205 ศรีสว่างสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010224 บ้านท่าวังย่างควาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010232 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010241 บ้านห้วยไผ่ใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010146 บ้านคอนสวรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010155 บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010156 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010160 บ้านดอนหันวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010163 บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010166 บ้านโปร่งโก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010169 โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010170 บ้านนาโจด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010175 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010178 หนองตาไก้วิทยากร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010179 บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010181 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010182 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010106 บ้านหินลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010112 บ้านกุดไผ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010114 บ้านโนนขี้ตุ่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010123 อนุบาลบ้านเขว้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010130 บ้านหว้าเฒ่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010134 บ้านห้วยน้ำคำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010135 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010137 โนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010144 บ้านห้วยหวาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010027 บ้านช่อระกา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010060 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010271 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010186 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010194 บ้านห้วยกนทา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010240 บ้านหนองปล้อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010110 บ้านหนองอ้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010139 บ้านค่ายหางเรียง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010250 บ้านนาอุดม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010093 บ้านชีลองกลาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010187 บ้านกุดชุมแสง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010188 บ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010190 บ้านหนองลุมพุก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010191 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010193 คุรุประชานุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010195 บ้านปากห้วยเดื่อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010200 บ้านโนนถาวร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010203 บ้านภูนกเขียน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010206 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010208 บ้านโนนศรีทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010209 บ้านห้วยข่าเฒ่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010211 บ้านโหล่นสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010212 บ้านห้วยกุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010215 บ้านคลองเจริญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010220 บ้านห้วยหัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010223 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010227 บ้านลาดเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010230 บ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010233 บ้านลาดใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010236 ชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010237 บ้านห้วยหว้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010238 บ้านนาเจริญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010242 บ้านสะพุงเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010244 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010133 บ้านนาอินทร์แต่ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010246 บ้านเจาทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010248 บ้านลาดชุมพล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010249 บ้านลาดไทรงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010251 บ้านพัฒนาสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010253 แจ้งตราดคลองไทร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010254 บ้านคลองจันลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010255 บ้านนาระยะพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010258 สหประชาสรร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010259 บ้านซับชมภู สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010261 บ้านปรางค์มะค่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010262 แหลมทองผดุงวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010265 บ้านสามแยกดงสวรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010014 วัดพุทโธวาท สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010018 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010024 บ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธุ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010026 บ้านนาฝาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010029 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010030 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010031 นาเสียวศึกษาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010041 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010044 บ้านขี้เหล็กใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010050 วังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010054 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010059 บ้านเสี้ยวน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010091 บ้านโป่งคองเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010098 บ้านชีลองเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010099 บ้านม่วงเงาะ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010148 บ้านโนนโพธิ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010172 บ้านนามน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010122 บ้านต้อน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010127 บ้านคลองไผ่งาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010138 บ้านป่ายาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010247 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010260 บ้านเจาเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010001 บ้านผือวิทยายน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010004 บ้านหนองเขื่อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010013 โนนหว้านไพล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010025 บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010034 ไทรงามผดุงวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010045 สุนทรวัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010046 อนุบาลชัยภูมิ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010048 ชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010049 โค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010051 กุดเวียนวิทย์ผดุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010056 บ้านโพธิ์ใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010061 บ้านขวาน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010066 บ้านกุดโง้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010072 บ้านโนนกอก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010085 บ้านดอนหัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010086 บ้านหนองไผ่พัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010089 บ้านหนองแหนดอนกู่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010268 บ้านลาดผักหนาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010214 บ้านโนนศรีสง่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010219 บ้านนางแดดเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010231 บ้านหนองไฮใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010151 สหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010159 บ้านโนนพันชาติกุดโดน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010162 ชุมชนบ้านโสก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010165 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010167 บ้านยางหวาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010173 บ้านสำราญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010174 บ้านนาฮี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010113 บ้านห้วยหนองจันทิ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010117 บ้านโนนเปลือย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010119 บ้านกุดหูลิง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010124 บ้านเขว้าศึกษา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010125 บ้านโนนตาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010129 บ้านหนองโสมง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010136 ท่าแกวิทยากร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010015 หนองสระสำราญราษฎร์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010016 บ้านหนองบัวขาว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010032 บ้านนาวัง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010039 ฉิมพลีวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010053 บ้านเล่าวิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010075 บ้านลาดใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010100 บ้านห้วยบงเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010102 บ้านห้วยหว้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010189 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010207 บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010210 บ้านโนนเหม่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010216 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010218 บ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010229 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010108 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010005 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010006 บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010011 บ้านห้วยตะแคง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010019 บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010022 บ้านวังโพน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010071 บ้านนางเม้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010077 บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010080 บ้านกุดเวียน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010081 บ้านกุดละลม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010088 ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010097 ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010270 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010192 บ้านโชคอำนวย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010228 บ้านโสกรัง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010234 หนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1