ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
36020017 บ้านโนนทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020022 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020031 บ้านเขวา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020043 ชุมชนบ้านหัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020063 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020070 บ้านสารจอดเก่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020203 บ้านนกเขาทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020217 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020258 บ้านนาเกาะ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020261 บ้านน้ำพุหินลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020266 บ้านท่าเริงรมย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020272 บ้านหนองเชียงรอด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020273 บ้านโนนโจด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020158 บ้านมอญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020159 หัวนานคร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020171 โคกสะอาดศึกษา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020097 บ้านตาดรินทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020098 บ้านหนองคัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020105 บ้านนาหนองทุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020107 บ้านโป่งดินดำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020148 บ้านห้วยพลวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020023 บ้านนาสีดา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020027 บึงมะนาววิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020037 บ้านโนนชาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020055 บ้านโจดพิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020188 บ้านโคกกุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020196 บ้านสระแต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020206 บ้านดงพอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020247 บ้านดงกลาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020249 บ้านหนองตากล้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020252 บ้านโคกนกทา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020256 บ้านนาบัว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020264 บ้านห้วยแก้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020268 ออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020173 บ้านหลุบค่าย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020087 บ้านหนองไรไก่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020089 บ้านกุดแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020108 บ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020109 บ้านฉนวน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020110 บ้านห้างสูง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020114 บ้านดงเมย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020117 บ้านหนองงูเหลือม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020120 บ้านเมืองคง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020125 ภูมิวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020030 บ้านโนนงิ้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020050 สระโพนทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020189 บ้านตลุกหิน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020237 บ้านภูดินหินกอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020254 บ้านดงบัง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020260 บ้านนาวงเดือน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020276 บ้านโสกมะตูม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020277 บ้านโจดกลาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020284 บ้านปากช่องผาเบียด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020153 บ้านหนองแฝก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020157 ชุมชนแท่นประจัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020167 บ้านถนนกลาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020168 บ้านนายม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020176 บ้านหนองคู สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020181 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020074 บ้านหนองปอแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020075 บ้านกวางโจนโนนทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020101 บ้านนาหัวแรด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020138 บ้านโนนข่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020016 บ้านโนนเขวา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020060 บ้านห้วยยางดำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020190 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020222 บ้านซำมูลนาก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020225 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020228 บ้านหนองพอก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020238 บ้านเลิงทุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020242 บ้านคอนสาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020259 บ้านน้ำอุ่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020265 บ้านห้วยไห สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020275 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020151 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020180 บ้านหนองดินดำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020082 บ้านเรือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020014 บ้านโนนเห็ดไคล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020020 บ้านกลาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020028 บ้านจมื่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020062 บ้านหนองโพนงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020065 บ้านวังม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020066 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020067 บ้านทิกแล้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020221 บ้านหนองช้างเอก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020248 บ้านดงใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020270 บ้านน้ำทิพย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020278 บ้านดอนอุดม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020161 บ้านนาดี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020164 บ้านข่าเชียงพิน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020166 ไตรมิตรพิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020073 บ้านสวนอ้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020102 บ้านโนนหินแร่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020103 บ้านดอนเตาเหล็ก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020121 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020134 หนองเบนประภากร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020001 ศาลาสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020003 บ้านขามป้อม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020041 บ้านหนองแต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020057 บ้านฉนวน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020058 บ้านท่าคร้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020059 บ้านนาสมบูรณ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020064 บ้านสารจอด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020071 บ้านดอนหัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020195 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020223 บ้านหนองสามขา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020227 บ้านหนองสังข์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020245 บ้านคลองบอน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020251 บ้านท่าศาลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020267 บ้านห้วยทรายทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020274 บ้านโนนสง่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020160 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020170 บ้านหินลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020174 สามสวนวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020179 บ้านดอนเค็ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020092 บ้านกุดจอก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020122 บ้านโนนดินแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020123 บ้านโนนสลวย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020127 บ้านหว้าทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020129 บ้านโนนงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020002 บ้านระหัด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020015 บุปผาราม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020026 บ้านหัวโสก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020191 บ้านโปร่งสังข์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020198 บ้านยางคำวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020208 บ้านนาแก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020215 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020231 โคกม่วงศึกษา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020233 บ้านก่าน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020241 บ้านหลุบคา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020263 บ้านทุ่งพระ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020279 ชุมชนห้วยยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020080 บ้านนาล้อม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020086 บ้านกุดโคลน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020093 บ้านหนองปลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020104 โคกสะอาดแก้งวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020106 บ้านหนองแซง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020124 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020133 บ้านหนองบัวพรม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020142 หนองเมยสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020018 บ้านโนนหนองไฮ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020021 บ้านแก้งตาดไซ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020054 บ้านพีพวย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020204 บ้านโคกล่าม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020209 บ้านหนองรวก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020229 บ้านหนองศาลาป่าชาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020239 บ้านโคกไพรวัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020250 บ้านกุดแคน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020255 บ้านม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020262 บ้านโนนหัวนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020162 บ้านหนองผักหลอด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020163 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020177 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020077 คุรุราษฎร์วิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020079 บ้านหนองกุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020096 บ้านฝายพญานาค สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020113 ฉิมพลีมา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020132 บ้านกุดหัวช้าง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020136 บ้านมูลกระบือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020139 บ้านหัวหนอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020143 บ้านแดงสว่าง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020042 เกษตรศิลปวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020182 บ้านหนองพีพ่วน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020205 บ้านโคกงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020212 หว้านไพรสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020230 หนองแต้วรวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020257 บ้านหินรอยเมย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020281 บ้านโนนเพิ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020149 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020154 บ้านวังหิน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020155 ชัยชุมพลวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020175 บ้านโจดโนนข่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020078 บ้านดอนจำปา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020083 บ้านโนนสาทร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020119 บ้านกุดขอนแก่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020135 บ้านหนองคอนไทย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020137 บ้านสีปลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020145 เนรมิตศึกษา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020146 บ้านโนนดินจี่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020193 ศรีแก้งคร้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020201 บ้านท่าทางเกวียน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020224 บ้านโปร่ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020226 บ้านหนองแกหนองโน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020282 บ้านป่าว่าน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020094 บ้านธาตุ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020147 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2