ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
86020123 บ้านเขาวงกรด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020124 บ้านทับช้าง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020130 บ้านห้วยมุด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020133 ชุมชนวัดธรรมถาวร สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020064 บ้านพังเหา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020075 บ้านเขาตะเภาทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020053 ประชาเอื้ออารี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020082 บ้านไทรล่า สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020085 บ้านคู สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020086 วัดจันทราวาส สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020090 วัดถ้ำเขาล้าน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020092 วัดท้องตม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020100 วัดธัญญาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020107 วัดนาสัก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020108 บ้านแก่งกระทั่ง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020109 บ้านห้วยใหญ่ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020110 วัดหนองบัว สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020112 วัดเชิงคีรี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020113 วัดควน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020114 บ้านทุ่งเขาสะบ้า สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020117 บ้านแพรกแห้ง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020007 บ้านหนองปลา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020008 วัดนพคุณ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020024 บ้านห้วยหลอด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020025 บ้านน้ำตก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020037 วัดสมุหเขตตาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020038 บ้านเขาแงน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020042 บ้านสวนจันทน์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020125 บ้านแหลมยางนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020127 วัดเทพนิมิตวนาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020128 ชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020129 วัดท่าทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020066 บ้านต่อตั้ง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020067 บ้านปากทรง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020068 พัฒนศึกษา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020069 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020072 อนุบาลพะโต๊ะ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020046 สหกรณ์พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020048 วัดโสมสิริวัฒนาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020049 วัดสุวรรณนิมิต สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020054 สามัคคีวัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020061 บ้านสวนสมบูรณ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020081 บ้านห้วยกลาง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020084 บ้านน้ำฉา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020091 บ้านเล็บกะรอก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020093 บ้านหาดทรายรี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020094 บ้านหนองปลา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020095 วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020103 บ้านไทยพัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020119 วัดพะงุ้น สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020006 บ้านในเหมือง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020017 บ้านน้ำลอด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020030 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020032 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020034 วัดดอนชัย สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020039 ชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020121 บ้านวังปลา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020131 ราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020135 วัดชลธีพฤกษาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020065 บ้านปังหวาน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020070 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020073 บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020074 เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020051 บ้านทรายทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020052 บ้านแหลมสันติ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020055 บ้านคลองสง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020056 วัดปิยะวัฒนาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020057 วัดปากน้ำละแม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020087 บ้านนาเหรี่ยง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020098 บ้านคลองน้อย สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020101 ชุมชนสวี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020102 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020104 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020105 บ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020011 บ้านสะพานยูง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020013 วัดราษฎร์อรุณ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020014 วัดชลธีนิมิตร สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020020 วัดประสาทนิกร สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020026 วัดชลธารวดี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020027 บ้านคลองกก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020033 วัดสว่างมนัส สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020036 ชุมชนวัดขันเงิน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020040 บ้านในกริม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020044 วัดวิเวการาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020122 วัดผุสดีภูผาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020132 วัดมุจลินทาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020134 บ้านอ่าวมะม่วง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020062 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020063 บ้านคลองเหนก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020047 บ้านทับใหม่ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020058 บ้านดอนแค สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020059 บ้านดวด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020060 บ้านเขาตากุน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020077 บ้านในหุบ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020079 บ้านทุ่งคาโตนด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020080 บ้านเขาทะลุ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020083 บ้านเขาล้าน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020089 วัดบรรพตวารีเขต สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020096 วัดชุมแสง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020097 บ้านน้ำลอดน้อย สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020099 บ้านห้วยชัน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020106 บ้านยางงาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020115 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020118 วัดแหลมปอ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020120 บ้านห้วยทับทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020003 วัดราชบุรณะ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020012 วัดอัมพาวาส สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020015 บ้านบางหยี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020019 บ้านหนองไก่ปิ้ง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020022 วัดนาทิการาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020023 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020041 ประชาบุษยวิทย์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020126 บ้านสามแยกจำปา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020076 บ้านปากเลข สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020050 ชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020078 บ้านเขาค่าย สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020004 บ้านดอนนน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020010 บ้านควนตะวันออก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020021 บ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์" สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020035 บ้านคลองระ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020043 วัดวาลุการาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2