ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
63020030 บ้านแม่โพ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020036 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020042 บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020045 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020098 บ้านหมื่นฤาชัย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020100 รวมไทยพัฒนา 1 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020102 รวมไทยพัฒนา 4 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020103 รวมไทยพัฒนา 5 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020106 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020124 รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020001 บ้านป่าไร่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020017 บ้านแม่จะเราสองแคว สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020019 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020024 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020051 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020055 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020056 บ้านค้างภิบาล สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020057 บ้านแม่ตาวใหม่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020060 ญาณวิศิษฎ์ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020065 บ้านห้วยไม้แป้น สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020072 บ้านแม่กุเหนือ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020073 บ้านแม่กุหลวง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020075 บ้านปูเต้อ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020084 แม่สอด สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020111 บ้านนุเซะโปล้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020112 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020116 บ้านแม่กลองน้อย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020117 ขุนห้วยบ้านรุ่ง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020034 บ้านแม่วะหลวง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020040 บ้านแม่ออกผารู สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020041 บ้านแม่สละ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020043 บ้านห้วยนกกก สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020046 บ้านแม่พลู สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020129 บ้านแม่จวาง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020097 ชุมชนบ้านพบพระ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020105 บ้านมอเกอ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020107 บ้านยะพอ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020126 ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020003 บ้านจกปก สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020005 บ้านพะละ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020009 บ้านป่าไร่เหนือ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020012 บ้านสันป่าไร่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020016 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020021 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020023 บ้านห้วยนกแล สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020049 บ้านห้วยปลาหลด สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020067 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020068 บ้านแม่กื้ดสามท่า สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020080 บ้านแม่ปะเหนือ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020081 บ้านแม่ปะใต้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020083 บ้านห้วยหินฝน สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020108 บ้านแม่กลองใหม่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020109 บ้านแม่กลองเก่า สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020114 บ้านปรอผาโด้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020118 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020119 บ้านเซอทะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020028 บ้านแม่ตื่น สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020031 บ้านอู่หู่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020032 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020033 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020035 บ้านแม่อมกิ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020039 บ้านแม่สละเหนือ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020086 บ้านร่มเกล้า 2 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020088 บ้านร่มเกล้า 4 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020089 บ้านป่าคาใหม่ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020090 รวมไทยพัฒนา 3 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020092 รวมไทยพัฒนา 6 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020093 อรุณเมธา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020094 บ้านช่องแคบ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020101 รวมไทยพัฒนา 2 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020104 บ้านวาเล่ย์ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020007 บ้านขะเนจื้อ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020008 กลาโหมราชเสนา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020011 บ้านทุ่งมะขามป้อม สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020053 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020059 บ้านปูแป้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020064 บ้านเจดีย์โคะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020069 บ้านแม่กาษา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020070 บ้านน้ำดิบ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020071 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020127 บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020113 บ้านปะหละทะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020121 ชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020122 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020027 ชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020029 บ้านทุ่งถ้ำ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020037 บ้านแม่ระเมิง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020038 บ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020085 ป่าไม้อุทิศ 4 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020087 บ้านร่มเกล้า 3 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020091 ไทยราษฎร์คีรี สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020095 บ้านขุนห้วยช่องแคบ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020096 บ้านทีกะเป่อ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020099 ห้วยน้ำนักวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020010 บ้านขุนห้วยนกแล สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020014 บ้านวังผา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020018 บ้านห้วยบง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020020 บ้านน้ำหอม สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020026 ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020047 บ้านปางส้าน สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020048 ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020050 บ้านธงชัย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020054 บ้านแม่ตาว สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020061 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020062 บ้านแม่ละเมา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020066 บ้านแม่โกนเกน สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020076 บ้านแม่ตาวแพะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020077 บ้านแม่ตาวใต้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020079 บ้านแม่ปะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020082 บ้านห้วยกะโหลก สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020128 บ้านถ้ำผาโด้ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020115 บ้านไม้กะพง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020044 บ้านแม่อุสุวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020002 บ้านแม่ระมาดน้อย สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020022 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020025 บ้านสามหมื่น สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020052 บ้านท่าอาจ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020058 บ้านพะเด๊ะ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020063 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020078 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 สพป. สพป.ตาก เขต 2
63020110 บ้านกล้อทอ สพป. สพป.ตาก เขต 2