ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
26010092 วัดหนองรี สพป. สพป.นครนายก
26010103 วัดแหลมไม้ย้อย สพป. สพป.นครนายก
26010106 บ้านหนองกันเกรา สพป. สพป.นครนายก
26010058 บ้านดงแขวน สพป. สพป.นครนายก
26010067 วัดท่ามะปราง สพป. สพป.นครนายก
26010068 วัดนาหินลาด สพป. สพป.นครนายก
26010070 วัดโพธิ์ สพป. สพป.นครนายก
26010006 วัดหนองทองทราย สพป. สพป.นครนายก
26010008 วัดคลองโพธิ์ สพป. สพป.นครนายก
26010011 บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.นครนายก
26010026 วัดวังตูม สพป. สพป.นครนายก
26010028 วัดวังปลาจีด สพป. สพป.นครนายก
26010030 วัดธรรมปัญญา สพป. สพป.นครนายก
26010036 ชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป. สพป.นครนายก
26010044 ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) สพป. สพป.นครนายก
26010046 สาริกา สพป. สพป.นครนายก
26010047 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. สพป.นครนายก
26010052 วัดวังยายฉิม สพป. สพป.นครนายก
26010111 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.นครนายก
26010113 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. สพป.นครนายก
26010118 บ้านคลอง 1 สพป. สพป.นครนายก
26010132 บ้านหัวหมอน สพป. สพป.นครนายก
26010135 บ้านปากคลอง 17 สพป. สพป.นครนายก
26010136 บ้านคลองหกวา สพป. สพป.นครนายก
26010138 บ้านปากคลอง31 สพป. สพป.นครนายก
26010139 วัดโพธิ์แทน สพป. สพป.นครนายก
26010146 บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครนายก
26010147 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. สพป.นครนายก
26010077 วัดโคกสว่าง สพป. สพป.นครนายก
26010078 บ้านเขาไม้ไผ่ สพป. สพป.นครนายก
26010083 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) สพป. สพป.นครนายก
26010084 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) สพป. สพป.นครนายก
26010085 วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) สพป. สพป.นครนายก
26010089 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. สพป.นครนายก
26010094 วัดศรีสุวรรณ สพป. สพป.นครนายก
26010097 บ้านคลอง 33 สพป. สพป.นครนายก
26010100 บ้านคลอง 31 สพป. สพป.นครนายก
26010101 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. สพป.นครนายก
26010102 วัดหนองเคี่ยม สพป. สพป.นครนายก
26010061 วัดพรหมเพชร สพป. สพป.นครนายก
26010066 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.นครนายก
26010071 วัดเนินหินแร่ สพป. สพป.นครนายก
26010012 บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) สพป. สพป.นครนายก
26010013 วัดดอนยอ สพป. สพป.นครนายก
26010016 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. สพป.นครนายก
26010017 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) สพป. สพป.นครนายก
26010024 วัดวังไทร สพป. สพป.นครนายก
26010025 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. สพป.นครนายก
26010027 วัดโคกลำดวน สพป. สพป.นครนายก
26010043 วัดสบกเขียว สพป. สพป.นครนายก
26010045 วัดพราหมณี สพป. สพป.นครนายก
26010048 หัวเขาแก้ว สพป. สพป.นครนายก
26010051 วัดหุบเมย สพป. สพป.นครนายก
26010110 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป. สพป.นครนายก
26010124 วัดอรุณรังษี สพป. สพป.นครนายก
26010145 บ้านปลายคลอง 22 สพป. สพป.นครนายก
26010073 วัดเนินสะอาด สพป. สพป.นครนายก
26010082 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) สพป. สพป.นครนายก
26010086 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. สพป.นครนายก
26010087 วัดทองจรรยา สพป. สพป.นครนายก
26010093 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. สพป.นครนายก
26010095 วัดบ้านพริก สพป. สพป.นครนายก
26010062 วัดเกาะกา สพป. สพป.นครนายก
26010001 วัดกุดตะเคียน สพป. สพป.นครนายก
26010014 บ้านชวดบัว สพป. สพป.นครนายก
26010015 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. สพป.นครนายก
26010019 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. สพป.นครนายก
26010031 วัดสุตธรรมาราม สพป. สพป.นครนายก
26010033 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. สพป.นครนายก
26010035 วัดสันตยาราม สพป. สพป.นครนายก
26010038 วัดบางปรัง สพป. สพป.นครนายก
26010040 วัดบางหอย สพป. สพป.นครนายก
26010049 วังดอกไม้ สพป. สพป.นครนายก
26010050 บ้านดงวิทยาคาร สพป. สพป.นครนายก
26010114 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สพป.นครนายก
26010117 วัดทวีพูลรังสรรค์ สพป. สพป.นครนายก
26010119 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครนายก
26010126 วัดปากคลองพระอาจารย์ สพป. สพป.นครนายก
26010130 วัดเข็มทอง สพป. สพป.นครนายก
26010131 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. สพป.นครนายก
26010134 บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครนายก
26010141 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สพป.นครนายก
26010142 บ้านคลอง 24 สพป. สพป.นครนายก
26010144 บ้านคลอง 23 สพป. สพป.นครนายก
26010074 บ้านเขาเพิ่ม สพป. สพป.นครนายก
26010075 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. สพป.นครนายก
26010076 บ้านเขาหัวนา สพป. สพป.นครนายก
26010079 บ้านคลอง 30 สพป. สพป.นครนายก
26010080 วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. สพป.นครนายก
26010088 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. สพป.นครนายก
26010096 วัดหนองคันจาม สพป. สพป.นครนายก
26010098 บ้านชะวากยาว สพป. สพป.นครนายก
26010105 วัดเกาะพิกุล สพป. สพป.นครนายก
26010107 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. สพป.นครนายก
26010055 วันครู 2504 สพป. สพป.นครนายก
26010063 วัดลำบัวลอย สพป. สพป.นครนายก
26010072 บ้านบุ่งเข้ สพป. สพป.นครนายก
26010005 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป. สพป.นครนายก
26010010 วัดสันติวัฒนาราม สพป. สพป.นครนายก
26010029 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ สพป. สพป.นครนายก
26010032 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. สพป.นครนายก
26010034 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 สพป. สพป.นครนายก
26010042 วัดคีรีวัน สพป. สพป.นครนายก
26010053 วัดท่าด่าน สพป. สพป.นครนายก
26010054 วัดท่าชัย สพป. สพป.นครนายก
26010115 บ้านคลอง 14 สพป. สพป.นครนายก
26010125 วัดพลอยกระจ่างศรี สพป. สพป.นครนายก
26010127 บ้านเตยใหญ่ สพป. สพป.นครนายก
26010128 วัดจันทร์เรือง สพป. สพป.นครนายก
26010137 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. สพป.นครนายก
26010140 วัดอารีราษฎร์ สพป. สพป.นครนายก
26010148 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) สพป. สพป.นครนายก
26010090 ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) สพป. สพป.นครนายก
26010091 วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) สพป. สพป.นครนายก
26010104 วัดพิกุลแก้ว สพป. สพป.นครนายก
26010108 วัดกุฎีเตี้ย สพป. สพป.นครนายก
26010109 วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) สพป. สพป.นครนายก
26010059 อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) สพป. สพป.นครนายก
26010002 วัดวังทิพย์พันธาราม สพป. สพป.นครนายก
26010003 วัดเกาะกระชาย สพป. สพป.นครนายก
26010018 วัดโบสถ์การ้อง สพป. สพป.นครนายก
26010021 วัดท่าทราย สพป. สพป.นครนายก
26010023 อนุบาลนครนายก สพป. สพป.นครนายก
26010037 บ้านดอนเจริญ สพป. สพป.นครนายก
26010039 บ้านกำแพงเศียร สพป. สพป.นครนายก
26010041 วัดศรีจุฬา สพป. สพป.นครนายก
26010112 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. สพป.นครนายก
26010116 บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) สพป. สพป.นครนายก
26010120 วัดประสิทธิเวช สพป. สพป.นครนายก
26010121 บ้านกลางคลอง 30 สพป. สพป.นครนายก
26010123 วัดใหม่พงษ์โสภณ สพป. สพป.นครนายก
26010133 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) สพป. สพป.นครนายก