ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
48010113 บ้านสร้างแห่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010124 บ้านดอนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010135 บ้านคำชะอี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010140 บ้านคับพวง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010158 บ้านดอนสวรรค์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010201 บ้านจำปา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010204 บ้านกลางมูลอ้น สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010210 บ้านแขนนาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010249 บ้านคำเม็ก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010073 บ้านนางาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010077 บ้านนาสีนวล สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010080 บ้านสว่างสำราญ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010106 บ้านนาเชือก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010110 บ้านจรุกเตย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010018 บ้านโพนป่าหว้าน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010029 บ้านนาราชควาย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010035 บ้านน้อยใต้ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010057 บ้านวังตามัว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010066 บ้านคำเกิ้ม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010172 บ้านนาขาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010257 บ้านหนองบึง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูล สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010134 บ้านนาหนาด สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถั สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010151 บ้านหนองกุดแคน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010213 บ้านนาเลียง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010230 ชุมชนบ้านพิมาน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010243 บ้านเหล่าทุ่ง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010074 บ้านนาดอกไม้ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010081 บ้านโคกสูง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010096 บ้านวังสิม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010098 บ้านถาวรนาอุดม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่า สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010021 บ้านดงหมู สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010026 บ้านนามูลฮิ้น สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010028 บ้านนาคำโนนขาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010058 เมืองนครพนม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010059 บ้านหนองญาติ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010064 บ้านสําราญ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010163 บ้านนาโดนใหม่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010182 บ้านดงบาก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010185 บ้านดงมะเอก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010197 บ้านนาดี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010131 บ้านหนองหญ้าม้า สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010147 พระกลางวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010159 บ้านโสกแมว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010208 บ้านนาป่งคอง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010219 บ้านโพธิ์ศรี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010220 บ้านนาโสก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010231 บ้านพิมานท่า สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010076 บ้านวังกะเบา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010087 บ้านหนองแสง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010005 บ้านไทยสามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010006 บ้านนาป่ง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010020 บ้านกกไฮ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010025 บ้านนาทราย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010039 บ้านดงติ้ว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010061 บ้านคำพอก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010068 บ้านนาหัวบ่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010173 บ้านเหิบ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010181 บ้านเหล่าสำราญ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010192 บ้านบ่อสะอาด สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010260 บ้านนาขามส้มป่อย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010127 บ้านดงยอ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010148 มรุกขนคร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010212 บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010227 บ้านดงอินำ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010072 บ้านโพนทา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010086 บ้านนามะเขือ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010097 บ้านห้วยไหล่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010099 บ้านมหาชัย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010109 บ้านโพนทัน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010112 บ้านหนองกกคูณ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010003 บ้านหนองหญ้าไซ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010007 บ้านกล้วย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010022 บ้านนาหลวง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010030 บ้านเนินสะอาด สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010031 บ้านนาราชควายน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010045 บ้านสุขเจริญ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010179 บ้านนายอน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010187 เรณูวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010188 บ้านโนนสังข์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010190 บ้านนาบั่ว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010194 บ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010116 บ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010133 บ้านขอนกองโพนทอง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010136 บ้านดอนข้าวหลาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010153 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูล สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010211 บ้านน้ำบ่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010221 บ้านนาทุ่งมั่ง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010229 ธารน้ำใจ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010233 บ้านจอมมณี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010071 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010094 บ้านใหม่วังเซือม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010102 บ้านวังม่วง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010104 บ้านหนองหมากแก้ว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010013 บ้านหนองยาว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010014 บ้านหนองดินแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010016 บ้านวังไฮหนองกุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010024 บ้านหนองจันทน์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010038 บ้านกลางน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010053 บ้านโคกก่อง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010171 บ้านดอนขาว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010177 บ้านสร้างแป้น สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010180 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010114 บ้านกุดฉิม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010117 บ้านหนองสะโน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็ก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010120 วัดพระธาตุพนม 'พนมวิทยาคาร' สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010130 บ้านดงป่ายูง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010199 ศรีโพนทองวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010244 บ้านดงดู่งาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010248 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010250 บ้านหนองกุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010082 บ้านม่วง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010089 บ้านนาขาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010090 บ้านวังยาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010091 บ้านกอก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010095 บ้านปลาปากน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010103 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010044 บ้านวังกระแส สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010048 บ้านดอนม่วง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010193 บ้านนาโดนเก่า สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010255 บ้านยอดชาดวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010132 บ้านขอนขว้าง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010139 บ้านนาคำ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010214 บ้านหนองคอง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010069 บ้านกุตาไก้ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010075 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010092 บ้านหนองบัว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010108 บ้านนาสะเดา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010111 บ้านกุงโกน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010001 บ้านกุรุคุ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010017 บ้านทุ่งมน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010032 บ้านสร้างหิน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010037 บ้านดงยอ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010040 บ้านกลางบ้านหนาด สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010162 บ้านหนองแซง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010164 บ้านนาบัว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010176 นางามวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010184 โพนทองวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010186 บ้านคำผาสุก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010254 บ้านโนนหอม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010259 บ้านวังยาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010129 บ้านดงก้อม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010152 บ้านโพนแพง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010207 บ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010209 บ้านนาคู่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010225 บ้านพระซองเหนือ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010234 บ้านปากบัง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010247 บ้านนากุงยางคำ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010070 บ้านวังโพธิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010100 บ้านทันสมัย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010008 บ้านชะโนต สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010043 บ้านผึ้ง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010047 บ้านหนองปลาดุก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010051 บ้านสุขเกษม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010054 บ้านคำสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010166 บ้านหนองกุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010168 บ้านวังยาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010169 บ้านสร้างเม็ก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010170 ลาดสว่างวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010174 ชายแดนอนุสรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010175 บ้านนายอ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010183 บ้านหนองลาดควาย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010189 บ้านโพนสาวเอ้ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010191 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010196 บ้านหัวขัวใต้ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010261 บ้านหนองนางด่อน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010121 บ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010149 บ้านนาทาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010237 บ้านนางเลิศ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010245 บ้านหนองบ่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010246 บ้านดินดำหมากเฟือง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010079 บ้านศรีธน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010084 บ้านหนองบัวคำ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010093 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010009 บ้านชะโงมนาโดน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010019 บ้านนาคอกควาย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010027 บ้านดอนยานาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010050 บ้านโพธิ์ตาก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010055 บ้านหนองแซง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010056 บ้านโชคอํานวย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010065 บ้านไผ่ล้อม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010161 บ้านโคกหินแฮ่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010165 บ้านนาม่วง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010258 บ้านหนองแคน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010156 บ้านดงขวาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010198 บ้านดอนโทน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010222 บ้านหนองยอโพนแพง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010228 พระซองวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010238 บ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010083 บ้านนกเหาะ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010034 อนุบาลนครพนม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010060 บ้านดงโชค สพป. สพป.นครพนม เขต 1