ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
30050172 บ้านบุระไหว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050174 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050184 บ้านหนองตะครอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050143 บ้านโนนผักชี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050156 บ้านคูเมือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050032 บ้านสระพัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050034 บ้านประดู่งาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050035 บ้านแปรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050052 บ้านหนองหัน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050073 บ้านหินเพิง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050078 บ้านป่ารังงาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050084 บ้านกุดนางทอหูก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050190 บ้านทำนบเทวดา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050092 บ้านกำปัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050094 บ้านนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050097 บ้านกะพี้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050100 บ้านซินหนองเขวา(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050106 บ้านดอนสระจันทร์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050108 บ้านด่านกรงกราง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050109 บ้านโนนหวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050110 วัดสระจรเข้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050112 บ้านใหม่โคกพรม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050116 บ้านเมืองเก่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050126 บ้านมะเกลือโกรกกระสัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050130 บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050131 บ้านสระตอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050218 บ้านกุดจิกหนองแห้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050228 บ้านหนองหอย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050168 บ้านโคกแฝก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050173 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050175 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050140 บ้านหนองจาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050147 บ้านครึมม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050149 บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050151 บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050152 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050154 บ้านบุตะโก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050163 บ้านโนนมะเกลือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050001 บ้านถนนหักใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050010 ด่านขุนทด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050011 บ้านละเลิงพิมาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050039 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050046 วัดสระจรเข้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050054 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050055 บ้านใหม่ศรีสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050065 บ้านเมืองตะโก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050077 บ้านซับยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050090 บ้านท่าขี้เหล็ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050198 บ้านหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050199 บ้านหิงห้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050200 บ้านใหม่เจริญผล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050098 บ้านค้างพลู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050121 บ้านหนองกลางดอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050134 บ้านนารายณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050202 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050206 บ้านโนนงิ้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050182 บ้านหนองสรวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050141 บ้านหนุก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050003 บ้านสำนักพิมาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050004 บ้านหนองกระเทียมเหนือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050012 วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050014 บ้านหนองบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050041 บ้านโนนสง่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050053 บ้านหนองแหน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050058 บ้านหนองแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050060 บ้านโคกสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050061 บ้านหนองกระเทียมใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050062 วัดกุดน้ำใส สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050067 บ้านห้วย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050068 บ้านสระขี้ตุ่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050069 บ้านดอนมุกมัน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050194 บ้านโคกกระบือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050195 บ้านโนนทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050102 ชุมชนบ้านด่านจาก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050113 บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050117 บ้านสระตะเฆ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050118 บ้านหนองแจง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050119 บึงคำคู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050135 บ้านสำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050205 บ้านตะเคียนงาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050225 บ้านตลุกชั่งโค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050226 บ้านถนนหัก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050227 บ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050230 บ้านทำนบพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050176 บ้านโนน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050177 บ้านโกรกกระหาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050178 บ้านโคกแขวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050183 บ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050153 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050165 บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050018 บ้านโกรกลึก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050019 บ้านหนองละมั่ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050021 บ้านหินหล่อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050022 บ้านตะเคียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050027 บ้านกุดโดก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050031 บ้านวังโป่ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050036 บ้านฝายโบสถ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050038 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050040 บ้านดอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050049 บ้านดอนใหญ่หนองโสน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050185 บ้านบึงปรือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050187 บ้านคลองขามป้อม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050193 บ้านหนองบัวหลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050091 บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050093 บ้านจาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050111 ศิริบ้านไร่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050114 บ้านบัลลังก์สะอาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050125 บ้านหนองดุม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050204 บ้านดอนขวาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050215 บ้านทองหลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050216 บ้านโพนไพล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050221 บ้านเจริญผล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050167 บ้านขามทะเลสอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050142 บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050148 บ้านงิ้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050150 บ้านสระแจง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050158 บ้านเสมา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050161 บ้านเหนือทัพรั้ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050005 วัดกุดพิมาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050008 บ้านใหม่เจริญสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050017 ไชยณรงค์วิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050020 บ้านหินลาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050023 บ้านคลองแค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050025 บ้านโนนเมือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050030 บ้านมะเริง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050043 บ้านพันชนะ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050057 บ้านหนองไทร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050064 บ้านโนนระเวียง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050075 บ้านห้วยบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050080 บ้านหนองกราดน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050085 บ้านค่ายทะยิง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050189 บ้านวังยายทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050201 บ้านสะพานหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050107 โนนไทย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050123 บ้านวัง(สายอนุกูล) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050124 ดอนน้ำใสวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050207 บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050210 บ้านป่าเพกา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050214 บ้านหนองกกตลุกผักไร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050217 ชายพะเนาหนองโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050171 บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050180 บ้านพันดุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050138 บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050139 บ้านหญ้าคาโนนแจง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050013 บ้านพระมะขามสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050016 ชุมชนบ้านกุดม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050028 บ้านเก่า-บ้านน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050042 บ้านโป่งกระสัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050045 บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050048 บ้านเกาะลอย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050051 บ้านหนองขุยคูเมือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050063 บ้านจะบู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050066 บ้านหนองบัวตะเกียด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050070 บ้านโค้งตะคร้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050071 บ้านหนองบัวละคร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050081 บ้านน้อยพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050082 บ้านปราสาท สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050186 บ้านห้วยน้ำเค็ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050197 บ้านวังสมบูรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050101 บ้านโนนพุทรา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050120 เทพคงคา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050122 บุ่งสะอาดวัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050127 บ้านมะค่าดอนทะยิง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050128 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050208 บ้านห้วยหุงเกลือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050209 บ้านห้วยสามขา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050223 สระพระขมาดไพร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050229 บ้านบุเขว้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050169 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050179 บ้านโตนดพูนผลวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050144 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050146 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050157 บ้านเมืองนาท สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050160 บ้านห้วยโนนพฤกษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050164 ชุมชนหนองหัวฟาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050006 บ้านหาญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050007 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050009 บ้านจั่นโคกรักษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050015 บ้านดอนด่านใน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050024 บ้านโนนเต็ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050044 บ้านมาบกราด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050047 บ้านหนองสาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050072 บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050079 บ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050083 บ้านห้วยจรเข้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050188 บ้านกุดสระแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050095 บ้านอ้อไพล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050096 ศรีชลสินธุ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050103 บ้านตะคร้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050105 บ้านถนนโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050129 บ้านโคกหนองไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050133 บ้านทรงธรรม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050136 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050203 บ้านกุดไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050213 บ้านโกรกช้างน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050219 มาบกราดวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050170 บ้านโนนตาล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050137 อนุบาลขามสะแกแสง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050145 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050166 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050002 บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050050 บ้านวังสนวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050056 วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050059 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050074 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050076 บ้านซับพลู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050086 บ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050089 บ้านหินดาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050191 บ้านสำนักตะคร้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050192 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050104 บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050115 บ้านโพธิ์ตาสี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050212 พังเทียม(คุรุสามัคคี 2) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050222 ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5