ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
30060135 บ้านนาแค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060136 บ้านโสกน้ำขุ่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060017 บ้านตะโกโคก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060019 บ้านตาจั่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060039 บ้านทัพมะขาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060043 วันครู 2502 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060048 วนาประชารัฐบำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060051 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060055 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060160 บ้านป่าหวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060162 บ้านแดงน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060165 บ้านหนองจาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060166 บ้านหนองผือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060084 บ้านโสกงูเหลือม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060087 บ้านโคกน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060089 วัดบ้านกระเบื้อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060100 วัดบ้านหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060103 บ้านดอนฆ่าเสือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060111 บ้านนาดอนบก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060114 วัดบ้านหนองไข่ผำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060115 บ้านหนองแจ้งใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060120 บ้านคูขาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060121 บ้านสระครก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060122 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060071 บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060178 วัดบ้านสีดา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060180 บ้านหญ้าคา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060185 บ้านหัวนาคำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060134 บ้านหินลาดหนองโดน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060138 บ้านแก้งสนามนาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060147 บ้านหัวหนองฯ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060148 บ้านสีสุก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060149 บ้านโสกสนวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060002 บ้านมะค่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060003 บ้านตะหนอด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060005 บ้านโคกเสี่ยว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060008 บ้านเมืองคง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060014 บ้านศรีนิมิต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060023 บ้านกระถิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060025 บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060032 วัดบ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060037 บ้านดอนทะแยง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060040 ชุมชนคงวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060056 บ้านหมัน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060163 บ้านฝาผนัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060074 บ้านโคกเพ็ด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060076 บ้านดอนแร้ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060082 บ้านโคกสี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060086 บ้านกู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060098 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060107 บ้านห้วยโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060117 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060057 บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060061 บ้านหนองโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060170 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060173 บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060143 บ้านหนองขามน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060150 บ้านดอนไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060151 บ้านโนนสูง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060006 บ้านน้อยหนองหนาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060011 บ้านไทรโยง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060012 บ้านสี่เหลี่ยม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060022 ชุมชนบ้านวัด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060024 บ้านคอนเมือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060036 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060041 บ้านโคกเพ็ด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060042 บ้านตลุกหินปูน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060044 บ้านหนองบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060046 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060153 บ้านหนองคอม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060154 บ้านหลุบกุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060156 วัดบ้านศาลาดิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060158 บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060167 บ้านคึมมะอุ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060092 บ้านดอนหันโนนเพ็ด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060093 บ้านตะคร้อโนนทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060099 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060102 บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060104 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060108 วัดบ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060113 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060116 บ้านโนนมะเฟือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060060 บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060169 วัดบ้านโนนประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060130 บ้านหนองบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060132 บ้านหนองสะเดา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060133 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060137 บ้านกอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060139 บ้านโนนระเวียง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060145 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060004 ปริยัติไพศาล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060016 บ้านโคกตะพาบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060018 บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060049 ห้วยไหวัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060054 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060077 บ้านอ้อยช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060080 ไทยรัฐวิทยา18 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060088 บ้านทองหลางน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060094 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060096 วัดบ้านดอนชุมช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060097 บ้านโคกสะอาดสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060105 วัดบ้านหนองตะไก้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060109 บ้านเสมา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060118 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060124 บ้านดงบัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060059 บ้านตลุกพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060062 บ้านหนองปรือโป่ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060066 ชุมชนบ้านช่อระกา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060067 บ้านขามเวียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060070 บ้านดอนเปล้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060175 วัดบ้านโนนกอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060176 บ้านแฝก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060128 บ้านอุทัยทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060140 บ้านหนองโคบาล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060001 บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060007 บ้านปอบิด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060009 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060010 วัดกู่สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060026 บ้านหนองบัวสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060152 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060161 บ้านหนองแสง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060164 บ้านเพ็ดน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060075 วัดบ้านงิ้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060079 บ้านหนองหว้าเอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060081 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060083 บ้านดอนคนทา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060085 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060095 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060110 บ้านหนองแจ้งน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060119 บ้านกระพี้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060123 ขามเตี้ยพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060127 วัดบ้านเก่างิ้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060058 บ้านดอนตะหนิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060068 ชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060069 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060073 บ้านวังโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060171 เบญจราษฎร์ศึกษา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060172 วัดบ้านมะค่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060174 บ้านโนนสัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060182 วัดบ้านดอนเต็ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060131 บ้านโนนรัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060141 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060142 บ้านศาลาหนองขอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060146 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060013 บ้านดอนใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060015 บ้านหนองแขม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060021 บ้านหนองบัวทุ่ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060028 บ้านทองหลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060029 บ้านหนองบัวกระจาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060030 บ้านตลุกสาหร่าย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060031 บ้านโนนเต็ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060033 บ้านประคำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060050 บ้านหนองบัว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060052 บ้านเก่าค้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060155 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060157 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060091 บ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060101 บ้านโนนกระพี้วิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060106 บ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060112 บ้านบุเสมาทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060126 วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060063 บ้านหนองม่วงช่างพิม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060064 บ้านโนนเพ็ด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060072 บ้านโนนทองหลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060177 วัดบ้านสามเมือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060179 วัดบ้านดอนโก่ย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060181 บ้านหินแห่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060183 วัดบ้านเมืองสูง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060129 บ้านหนองขามนาดี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060144 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060027 บ้านหนองพรานปาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060034 บ้านปรางค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060038 บ้านตะโก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060045 บ้านตากิ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060047 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060053 บ้านโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060159 วังโพน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060168 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060090 บ้านขามหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060125 บ้านด่านช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060184 บ้านหนองตาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6