ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
80030252 บ้านไสหินตั้ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030269 บ้านคอพรุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030047 บ้านขอนหาด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030048 บ้านใสถิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030051 บ้านทุ่งโชน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030058 วัดกาโห่ใต้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030066 วัดท่าสะท้อน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030081 วัดหนองจิก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030017 บ้านยางกาญจน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030025 วัดบางทองคำ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030027 บ้านบางด้วน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030028 บ้านน้ำบ่อ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030094 วัดเกาะจาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030102 วัดตรงบน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030104 วัดบ้านงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030106 วัดสามแพรก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030119 บ้านบางลึก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030145 วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030162 ราชประชานุเคราะห์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030166 วัดวัวหลุง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030170 บ้านเกยเชน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030187 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030193 วัดโคกคราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030202 วัดถ้ำเขาแดง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030208 บ้านเกาะสุด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030219 วัดอู่แก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030245 บ้านท่าเตียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030247 วัดโคกสูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030255 บ้านเหนือคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030258 บ้านทุ่งบก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030264 บ้านควนโตน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030069 วัดรักขิตวัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030070 บ้านศาลาทวดทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030082 บ้านพรุบัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030084 บ้านตูล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030088 บ้านหนองบัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030092 บ้านวังหอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030270 ตชด.บ้านควนมีชัย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030006 บ้านศาลาตะเคียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030014 วัดดอนรักษา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030023 วัดทวยเทพ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030029 บ้านเนินธัมมัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030039 วัดคงคาวดี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030098 บ้านนำทรัพย์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030108 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030114 วัดปิยาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030157 วัดป่าระกำเหนือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030165 บ้านหนองมาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030195 บ้านท่าเจริญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030196 วัดธงทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030207 บ้านบางโหนด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030211 วัดบางตะพาน (เขมจาโร) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030225 วัดท่าเสริม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030235 วัดฉิมหลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030237 วัดอิมอญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030239 บ้านศาลาแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030251 บ้านอายเลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030253 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030254 วัดทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030055 บ้านควนหนองหงส์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030057 บ้านทุ่งโป๊ะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030059 ตชด.บ้านท่าข้าม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030072 บ้านห้วยโส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030073 วัดควนสมบูรณ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030091 บ้านควนมิตร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030105 วัดสุขุม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030112 บ้านเกาะนางโดย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030117 วัดคลองน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030148 วัดปากแพรก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030164 วัดควนเกย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030167 วัดคันธมาลี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030169 วัดทุ่งหล่อ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030172 วัดปลายสระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030173 สุนทราภิบาล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030175 บ้านกลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030177 วัดมัชฌิมภูผา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030181 บ้านม่วงงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030183 วัดร่อนนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030201 ชุมชนบ้านพุดหง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030206 ชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030213 วัดควนชะลิก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030216 บ้านหัวไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030240 บ้านหนองบอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030243 หัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030046 บ้่านตรอกแค สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030075 วัดดอนมะปราง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030083 วัดควนเถียะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030087 วัดวังกลม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030001 วัดท้ายทะเล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030009 วัดแดง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030021 วัดชัยสุวรรณ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030024 บ้านหัวปอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030026 บ้านท่าขนาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030033 วัดสระโพธิ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030034 บ้านบางปรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030118 บ้านปากคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030120 วัดชมพูประดิษฐ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030132 บ้านบางแรด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030133 วัดแจ้ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030143 วัดบางฉนาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030161 วัดแหลมตะลุมพุก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030174 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030180 บ้านหนองกก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030185 บ้านห้วยไม้แก่น สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030198 วัดถลุงทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030199 บ้านปลายราง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030205 บ้านท่าไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030212 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030228 บ้านปากพรุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030232 วัดรามแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030234 วัดหน้าสตน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030242 วัดทะเลปัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030250 บ้านดอนทราย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030268 วัดวังฆ้อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030042 ชุมชนควนดินแดง ม.173 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030060 บ้านควนชิง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030061 บ้านทุ่งใคร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030064 วัดควนเคร็ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030071 บ้านชะอวด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030074 วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030079 บ้านนางหลง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030080 วัดโคกทราง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030085 บ้านกุมแป สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030008 บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030030 บ้านคงคาล้อม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030097 บ้านบางตะลุมพอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030113 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030115 วัดกัลยานฤมิต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030128 วัดกาญจนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030140 วัดรัตนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030147 บ้านชายทะเล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030150 วัดบางด้วน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030163 วัดเทพมงคล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030194 บ้านป่าแชง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030210 บ้านลากชาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030224 วัดบ้านด่าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030233 วัดปากระวะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030236 บ้านหน้าศาล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030241 บ้านลำคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030244 วัดท้ายโนต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030262 บ้านไสขาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030053 เขาพระทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030062 วัดควนยาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030076 วัดท่าเสม็ด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030077 บ้านหนองหิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030086 บ้านควนเงิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030013 บ้านบางพระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030032 วัดบ่อล้อ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030095 วัดโบสถ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030099 วัดขนาบนาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030101 วัดโคกมะม่วง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030110 บ้านแสงวิมาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030125 บ้านเกาะทัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030126 วัดสระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030127 วัดหงส์แก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030130 วัดบางศาลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030141 บ้านท้องโกงกาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030152 วัดอัฒฑศาสนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030154 บ้านหัวลำพู สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030155 วัดเหมก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030160 วัดปากตรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030271 บ้านหอยราก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030182 วัดพิศาลนฤมิต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030184 วัดเถลิงกิตติยาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030188 วัดเนกขัมมาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030218 วัดโคกยาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030231 วัดบ้านราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030246 วัดแหลม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030249 วัดสมควร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030256 ทัศนาวลัย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030259 บ้านคอกวัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030050 วัดควนใส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030056 บ้านควนมุด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030063 วัดควนป้อม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030065 วัดปากควน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030078 บ้านบางน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030090 บ้านหนองนนทรี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030002 ชุมชนวัดท่าลิพง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030005 วัดบางยิ่ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030007 วัดทายิการาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030012 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030031 บ้านทุ่งขวัญแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030103 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030109 บ้านบางเนียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030142 วัดบางทวด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030146 บ้านโก้งโค้ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030151 วัดหอยกัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030156 วัดป่าระกำ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030189 ร่อนพิบูลย์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030191 วัดหนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030197 บ้านควนรุย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030200 บ้านห้วยหาร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030203 วัดสามัคยาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030221 บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030222 วัดโคกพิกุล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030226 ชุมชนพิบูลสงคราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030248 บ้านลำหัก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030257 วัดนาหมอบุญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030263 บ้านชายควน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030266 บ้านวังใส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030045 วัดไม้เสียบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030052 ชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030068 วัดจิกพนม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030089 บ้านท่าไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030003 บ้านนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030010 วัดพระบาท สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030011 วัดทองพูน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030015 บ้านปากเชียร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030020 วัดคลองขยัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030035 บ้านดอนโตนด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030040 วัดทาบทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030107 วัดมหิสสราราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030123 บ้านบางมูลนาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030139 วัดบางคุระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030144 บ้านบางวัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030159 วัดสองพี่น้อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030171 บ้านทุ่งเลน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030176 บ้านด่าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030190 วัดพระอานนท์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030192 ราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030204 วัดธาราวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030220 บ้านโคกทราย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030223 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030230 วัดบ่อโพง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030261 วัดชะอวด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030043 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030044 บ้านลานนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030049 บ้านดอนตาสังข์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030054 บ้านทุ่งไม้ไผ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030067 บ้านปากบางกลม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030018 วัดสระแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030019 วัดพระหอม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030041 วัดสระเกษ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030093 ชุมชนวัดบางบูชา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030129 วัดบางไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030136 วัดปากบางท่าพญา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030149 วัดบางพระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030178 วัดเขาน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030186 วัดเทพนมเชือด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030209 วัดบูรณาวาส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030215 วัดปากเหมือง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030217 วัดดอนผาสุก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3