ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
60020008 วัดหนองปลาไหล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020010 บ้านงิ้วแบ้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020014 วัดธรรมรักขิตาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020015 ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020018 วัดบ้านไผ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020028 วัดประสาทวิถี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020032 บ้านบึงราษฎร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020037 ราษฎร์ร่วมสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020050 วัดคลองจินดา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020051 วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020052 หัดไทยวิทยาอุทิศ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020057 วัดอ่างทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020153 บ้านท่ามะกรูด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020157 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020119 บ้านวังน้ำขาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020122 บ้านทุ่งรวงทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020126 บ้านปางสุด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020128 บ้านใหม่ศรีนคร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020137 บ้านคลองน้ำโจน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020140 บ้านลานตะแบก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020142 บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020145 บ้านตะกรุด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020169 บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020074 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020079 วัดแหลมทองธรรมจักร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020083 วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020110 วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020117 บ้านสะเดาซ้าย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020159 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020165 บ้านปางสวรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020167 บ้านปางชัย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020022 วัดท่างิ้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020025 วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020034 วัดบ้านแดน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020036 วัดเขาห้วยลุง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020042 วัดหนองกรด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020054 วัดวิมลประชาราษฎร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020152 สวนป่าแม่กะสี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020154 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020156 สวนป่าแม่กะสีสาขาบ้านปางสัก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020121 บ้านวังชุมพร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020123 บ้านเนินใหม่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020129 บ้านปางขนุน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020132 บ้านยอดห้วยแก้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020143 บ้านเปราะ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020147 บ้านคลองสำราญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020168 บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020063 บ้านหนองบอนใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020064 บ้านทุ่งตัน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020065 บ้านบึงหล่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020072 บ้านไทรทองสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020076 บ้านมาบแก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020078 วัดหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020094 บ้านท่าตะโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020111 บ้านนกคลาน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020116 บ้านวังหิน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020162 บ้านเขาจั๊กจั่น สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020164 บ้านปางงู สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020001 วัดเจริญผล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020003 วัดศรัทธาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020004 วัดด่านช้าง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020005 บ้านทุ่งท่าเสา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020012 บ้านหนองเจ็ดหาบ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020016 วัดสังขสุทธาวาส สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020023 บ้านหนองน้ำเขียว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020030 วัดวิวิตตาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020033 วัดเทพสถาพร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020041 วัดบ้านพลัง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020044 วัดธรรมจริยาวาส สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020125 บ้านหินดาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020130 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020133 บ้านหนองไม้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020139 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020141 บ้านเขาแม่กระทู้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020144 บ้านตะแบกงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020150 วัดศรีกัลยานุสรณ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020061 วัดหนองไร่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020077 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020082 วัดคลองสาลี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020086 บ้านวังสำราญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020089 บ้านดอนพลอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020096 บ้านบุรีรัมย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020099 บ้านหนองจิกรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020100 บ้านดงสีเสียด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020166 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020009 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020019 วัดคลองสองหน่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020043 วัดคลองธรรม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020046 บ้านหนองเสือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020055 วัดบ้านคลอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020127 อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020138 บ้านเทพมงคลทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020146 บ้านตะเคียนงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020149 บ้านคลองม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020170 บ้านยอดห้วยแก้ว สาขาปางข้าวสาร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020058 บ้านดอนจังหัน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020060 จันทราราษฎร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020062 วัดสังฆวิถี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020069 ชุมชนวัดเนินม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020087 วัดบ้านวังดินดาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020091 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020093 วัดใหม่สามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020097 บ้านหนองชำนาญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020101 ชุมชนบ้านดอนโม่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020103 วัดสวนขวัญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020106 บ้านดอนกระดูกเนื้อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020107 วัดเขาสมุก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020108 บ้านหนองนมวัว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020109 บ้านวังยิ้มแย้ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020113 วัดหนองยาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020114 บ้านศรีไกรลาศ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020118 บ้านศรีทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020160 บ้านชุมม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020161 อนุบาลชุมตาบง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020163 บ้านหนองจิก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020002 วัดมาบมะขาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020006 วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020007 บ้านหนองละมาน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020013 วัดโพธิ์ขวัญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020017 วัดบ้านวัง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020020 วัดจันทร์ทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020021 วัดตาสังใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020031 วัดมงคลสถิตย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020038 วัดหนองมะขาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020040 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020047 วัดหนองตางู สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020048 บ้านโคกกว้าง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020049 วัดจิกลาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020053 วัดท่าแรต สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020151 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020120 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020131 บ้านยุบใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020148 บ้านวังซ่าน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020067 บ้านบ่อกะปุง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020071 บ้านหนองแฟบ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020080 อนุบาลลาดยาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020084 ไตรประชาสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020092 บ้านวังทับเกวียน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020095 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020102 วัดสระแก้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020011 บ้านดงคู้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020024 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020045 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020155 บ้านพนาสวรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020124 บ้านคลองไทร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020068 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020070 วัดสวนหลวง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020073 บ้านหนองน้ำแดง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020085 วัดเกาะเปา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020112 วัดดงหนองหลวง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2