ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
12010030 วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010032 วัดเชิงกระบือ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010033 วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010037 วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010038 ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010039 วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010048 อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010049 มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010053 วัดใหม่ผดุงเขต สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010001 วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010002 วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010004 วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010005 ทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010006 ประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010010 วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010011 ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010012 อนุราชประสิทธิ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010013 วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010015 วัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010017 ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010019 วัดฝาง สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010020 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010021 วัดโชติการาม สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010024 ป่าไม้อุทิศ 9 สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010025 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010027 อนุบาลนนทบุรี สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010028 กลาโหมอุทิศ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010029 วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010054 นุ่มประสงค์วิทยา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010003 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010008 ชุมชนวัดไทรม้า สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010026 วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1