ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
12020043 บ้านคลองพระพิมล สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020044 วัดยอดพระพิมล สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020046 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020048 วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020049 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020050 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020051 วัดคลองตาคล้าย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020053 วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020054 ดีมากอุปถัมภ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020058 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020060 วัดลากค้อน สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020061 วัดเพรางาย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020062 บ้านหนองเพรางาย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020063 วัดเสนีวงศ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020023 คล้ายสอนศึกษา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020024 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020025 ประชารัฐบำรุง สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020026 แสงประเสริฐ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020029 วัดลาดปลาดุก สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020030 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020038 แสงประทีปรัฐบำรุง สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020040 วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020002 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020008 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020009 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020070 วัดศรีเขตนันทาราม สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020071 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020076 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020042 วัดคลองขุนศรี สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020052 บ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020057 บ้านคลองหนึ่ง สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020028 ชุมชนวัดบางไผ่ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020031 วัดโมลี(นันทวิมล) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020036 สุเหร่าเขียว สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020037 ประสานสามัคคีวิทยา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020041 เจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020003 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020006 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020012 วัดเอนกดิษฐาราม สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020013 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020017 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020019 วัดอินทร์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020064 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020066 วัดศาลากุล สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020067 คลองเกลือ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020068 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020069 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020072 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020073 รุ่งเรืองวิทยา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020075 วัดเชิงเลน สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020078 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020079 วัดตาล สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020082 วัดผาสุกมณีจักร สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020086 ไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020087 วัดกลางเกร็ด สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020089 วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020045 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020047 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020059 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020035 สุเหร่าปากคลองลำรี สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020007 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020020 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020077 ประเสริฐอิสลาม สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020083 วัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2