ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
96010045 บ้านยือลอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010049 บ้านปะลุกานากอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010064 บ้านปะลุกาแปเราะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010065 บ้านตะโละบาลอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010067 ราชประชานุเคราะห์ 9 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010068 บ้านปูซูตีฆอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010001 วัดกําแพง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010014 บ้านโคกสยา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010022 บ้านทรายขาว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010028 บ้านยารอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010037 บ้านสุไหงบาลา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010072 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010078 บ้านกูยิ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010080 บ้านกูเล็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010087 บ้านกูแว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010088 บ้านลูโบะบายะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010137 บ้านธรรมเจริญ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010141 บ้านบาตง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010144 บ้านรือเสาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010152 บ้านลาเมาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010154 บ้านสะแนะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010155 บ้านสุเป๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010164 บ้านบาโงปูโละ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010176 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010180 บ้านดาฮง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010183 ชุมชนบ้านซากอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010184 บ้านตะมะยูง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010191 บ้านคอลอกาเว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010044 บ้านกาเยาะมาตี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010046 บ้านแป๊ะบุญ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010047 บ้านบือเจ๊าะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010053 บ้านคลอแระ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010063 บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010069 ราชประชานุเคราะห์ 10 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010002 บ้านยาบี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010006 บ้านกูแบสาลอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010017 บ้านโคกเคียน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010018 บ้านโคกพยอม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010025 บ้านทุ่งโต๊ะดัง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010027 บ้านตะโละแน็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010071 บ้านแยะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010073 บ้านลุโบะปาเระ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010075 บ้านตะโละมีญอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010077 บ้านบลูกาสนอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010082 บ้านกาบุ๊ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010086 บ้านปูตะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010092 บ้านกาแร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010146 บ้านบากง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010153 บ้านลาเมาะฮีเล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010163 บ้านมะนังปันยัง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010167 บ้านสาวอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010168 บ้านจือแร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010169 บ้านมือและห์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010181 บ้านสาคร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010187 บ้านบือแนนากอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010189 บ้านไอร์แยง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010050 บ้านดูกู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010052 บ้านบูเกะสูดอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010061 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010066 บ้านสุไหงบาตู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010004 บ้านกาแนะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010009 บ้านค่าย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010011 บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010012 บ้านหัวเขา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010019 บ้านบือราเปะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010024 เมืองนราธิวาส สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010035 บ้านจะแลเกาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010038 วัดโคกโก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010070 บ้านต้นตาล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010076 บ้านบูเกะบากง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010084 บ้านศาลาลูกไก่ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010089 บ้านปาลอบาต๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010135 บ้านสายน้ำทิพย์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010150 บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010157 บ้านลูโบะบูโละ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010159 บ้านกูยิ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010162 ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010165 บ้านละหาน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010170 บ้านตายา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010174 ประชาวิทยรังสรรค์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010178 บ้านตามุง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010182 บ้านกลูบี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010185 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010190 บ้านปาหนัน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010051 บ้านบือเระ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010054 บ้านตันหยง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010056 บ้านกะลูแป สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010058 บ้านอาตะบือเระ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010062 บ้านมะยูง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010003 บ้านไร่พญา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010015 บ้านเปล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010020 บ้านฮูแตทูวอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010021 บ้านทอน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010026 บ้านจืองา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010031 บ้านแคนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010033 บ้านจูดแดง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010034 บ้านโคกแมแน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010036 บ้านมะนังกาหยี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010039 บ้านรามา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010041 บ้านปลักปลา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010074 บ้านจอเบาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010085 บ้านทุ่งคา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010134 บ้านบาโงปะแต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010139 ประชาพัฒนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010140 บ้านพนาทักษิณ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010151 บ้านกาโดะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010156 บ้านซือเลาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010158 บ้านอีนอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010160 บ้านบริจ๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010171 บ้านยือลาแป สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010173 บ้านบือเล็งใต้ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010177 บ้านลาเวง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010055 บ้านฮูแตยือลอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010057 บ้านอีโยะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010059 บ้านบือแนปีแย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010060 บ้านปะลุกาสาเมาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010008 บ้านบางมะนาว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010010 บ้านปูลากาป๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010013 ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010016 วัดพนาสณฑ์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010023 อนุบาลนราธิวาส สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010029 บ้านโคกตีเต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010030 บ้านโคกสุมุ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010032 บ้านโต๊ะนอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010042 วัดลําภู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010079 บ้านยี่งอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010083 บ้านกาเด็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010091 บ้านลูโบะดาโต๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010136 บ้านสวนพลู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010138 บ้านบลูกาฮีเล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010142 วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010145 บ้านยาแลเบ๊าะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010148 บ้านบูกิ๊ตยือแร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010149 บ้านบลูกา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010161 บ้านบือแรง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010172 บ้านดือแยหะยี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010175 บ้านป่าไผ่ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010179 สว่างวัฒนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010186 บ้านตอหลัง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010188 บ้านลูโบ๊ะบาตู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010043 บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010048 น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010007 บ้านโคกศิลา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010040 บ้านทำเนียบ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010081 บ้านบูเกะกอตอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010090 บ้านกำปงปีแซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010143 บ้านนาดา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010147 บ้านนาโอน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1
96010166 บ้านดือแย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 1