ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
96020006 บ้านสะหริ่ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020007 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020011 บ้านหัวคลอง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020020 วัดพระพุทธ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020023 บ้านสะปอม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020028 บ้านตอหลัง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020033 บ้านสามแยก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020045 บ้านยะหอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020051 เทพประทานไทยยืนยง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020052 บ้านฆอเลาะทูวอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020057 บ้านแอแว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020058 บ้านตือมายู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020069 บ้านบาลูกายาอิง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020074 นิคมพัฒนา7 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020083 บ้านกูแบอีแก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020084 บ้านมูโนะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020090 บ้านสายะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020091 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020092 บ้านบาโงฮูมอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020093 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020099 อิสลามบํารุง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020103 บ้านโคกตา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020104 บ้านตาเซะใต้ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020108 บ้านตะโละบูเก๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020109 บ้านสากอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020111 บ้านกลูบี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020113 บ้านบอเกาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020118 บ้านตลิ่งสูง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020002 บ้านศรีพงัน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020003 บ้านตะเหลี่ยง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020008 บ้านปลักปลา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020009 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020010 บ้านตาบา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020012 บ้านแฆแบ๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020013 บ้านปะดะดอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020016 บ้านบางขุนทอง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020024 บ้านโคกยามู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020026 วัดเกาะสวาด สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020031 บ้านคลองตัน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020036 บ้านไม้ฝาด สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020044 บ้านตอแล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020049 บ้านเจ๊ะยอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020050 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020055 บ้านเจ๊ะเหม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020056 บ้านแว้ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020060 บ้านแขยง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020066 นิคมพัฒนา 4 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020068 บ้านน้ำทุเรียน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020071 นิคมพัฒนา5 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020072 นิคมพัฒนา6 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020075 นิคมพัฒนา9 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020081 บ้านลาแล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020085 บ้านปาดังยอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020095 บ้านบือราแง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020106 บ้านดอเหะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020110 บ้านไม้แก่น สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020005 บ้านปะลุกา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020015 บ้านโคกงู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020018 ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020019 วัดโคกมะม่วง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020029 วัดโคกมะเฟือง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020032 บ้านศาลาใหม่ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020034 บ้านบาโง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020037 บ้านศาลาอูมา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020039 บ้านจะมาแกะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020041 บ้านตําเสาพัฒนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020046 บ้านบูเกะตา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020047 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020063 รักไทย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020073 บ้านจุฬาภรณ์ 12 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020078 บ้านลูโบ๊ะซามา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020079 บ้านกวาลอซีรา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020094 บ้านไอบาตู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020097 บ้านโผลง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020098 บ้านโต๊ะเด็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020100 บ้านปะลุรู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020101 บ้านปอเนาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020102 บ้านละหาน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020112 บ้านจือแร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020114 บ้านบาโงมาแย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020115 บ้านตาเซะเหนือ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020116 วัดโบราณสถิตย์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020117 วัดประดิษฐ์บุปผา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020119 ราชภักดี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020004 บ้านเกาะสะท้อน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020014 วัดเกษตรธิการาม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020021 วัดสิทธิสารประดิษฐ์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020022 บ้านกูบู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020027 วัดทรายขาว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020030 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020038 บ้านตอออ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020040 บ้านบางขุด สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020042 นิคมสร้างตนเองแว้ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020043 บ้านแม่ดง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020048 บ้านนูโร๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020053 บ้านกูวา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020054 บ้านกรือซอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020059 เพลินพิศ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020062 บ้านน้ำใส สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020064 บ้านภูเขาทอง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020065 สุคิริน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020070 บ้านร่วมใจ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020077 บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020080 บ้านมือบา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020082 บ้านโต๊ะเวาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020086 บ้านลูโบะลือซง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020087 บ้านปูโป๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020088 บ้านสุไหงโก-ลก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020089 บ้านกาวะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020105 บ้านกูวา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020107 บ้านบาโงกือเต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020120 วัดประชุมชลธารา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020001 บ้านปูยู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020025 บ้านไพรวัน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020061 นิคมพัฒนา2 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020067 นิคมพัฒนา10 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
96020076 บ้านซรายอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2