ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
96020124 บ้านปารี สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020125 บ้านไอกรอส สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020126 บ้านยะออ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020131 บ้านน้ำหอม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020132 บ้านรือเปาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020134 บ้านดุซงยอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020135 บ้านแมะแซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020136 บ้านบูเก๊ะบือแต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020138 ผดุงมาตร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020142 บ้านบาโงดุดุง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020143 บ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020145 บ้านไอสะเตียร์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020152 ราชพัฒนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020153 ราชประสงค์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020154 บ้านตาโงะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010094 บ้านกาหนั๊วะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010095 บ้านฮูลู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010105 วัดร่อน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010107 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010110 บ้านตะโละ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010111 บ้านแกแม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010117 บ้านบาโงกูโบ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010120 บ้านปาเซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010122 บ้านบละแต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010124 บ้านเจ๊ะเก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010127 บ้านตราแด๊ะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010128 ไอยรานุสรณ์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010133 บ้านนิบง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020122 บ้านตือกอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020123 บ้านละหาร สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020127 บ้านน้ำวน สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020128 พิทักษ์วิทยากุมุง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020130 บ้านไอร์โซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020137 บ้านริแง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020139 บ้านยานิง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020140 บ้านเจาะไอร้อง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020147 บ้านบำรุงวิทย์ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020148 บ้านเจาะเกาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020149 บ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010097 บ้านสะโล สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010099 บ้านบาโง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010100 บ้านสิโป สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010101 บ้านกูจิงลือปะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010102 บ้านทํานบ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010103 อนุบาลระแงะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010104 บ้านเขาพระ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010106 บ้านบือนังกือเปาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010112 บ้านไอปาเซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010113 บ้านตันหยงลิมอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010114 บ้านลูโบะดีแย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010115 ชุมชนสหพัฒนา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010116 บ้านบองอ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010121 ประชาบํารุง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010129 บ้านบระเอ็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010130 บ้านเขาแก้ว สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010131 บ้านมะรือโบตก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020121 บ้านจะแนะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020129 ร่วมจิตต์ประชา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020133 บ้านกาแย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020141 บ้านโคก สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020144 บ้านบูกิต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020146 บ้านบาตาปาเซ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020150 บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96020151 บ้านจูโวะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010093 บ้านกาลิซา สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010096 บ้านกาเด็ง สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010098 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010108 บ้านกอแนะเหนือ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010109 วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010118 บ้านสาเมาะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010119 บ้านลาไม สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010123 บ้านลูโบ๊ะบาตู สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010125 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010126 บ้านบาโงสะโต สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
96010132 บ้านบาโงระนะ สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3