ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
31020015 บ้านก้านเหลือง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020018 บ้านไผ่ลวก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020026 บ้านเมืองไผ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020029 บ้านอโณทัย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020048 บ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020050 บ้านจะเนียงสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020061 บ้านกุดใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020154 นิคมสร้างตนเอง 8 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020159 บ้านถนนโคกใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020166 บ้านยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020172 บ้านบึงเจริญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020188 บ้านสายตรี 16 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020071 บ้านหนองตะโก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020077 บ้านโคกตูม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020080 บ้านโคกรัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020085 บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020087 วัดตะลุงเก่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020088 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020096 บ้านกระสังสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020100 บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020104 บ้านโคกกี่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020112 บ้านหัวตะแบก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020114 บ้านหนองกระต่าย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020115 บ้านกระสัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020138 บ้านสารภี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020200 บ้านแพงพวย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020211 วัดสำโรง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020220 บ้านมะขามทานตะวัน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020001 อนุบาลกระสัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020016 บ้านไม้แดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020032 บ้านยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020035 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020043 บ้านเสม็ด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020049 บ้านบัวถนน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020052 วัดบ้านปราสาท สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020054 บ้านชำแระ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020057 บ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร' สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020067 บ้านประดู่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020146 บ้านหว้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020150 บัานตรุง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020151 นิคมสร้างตนเอง 4 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020153 นิคมสร้างตนเอง 6 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020170 นิคมสร้างตนเอง 3 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020191 บ้านละหานทรายเก่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020072 บ้านหนองเอียน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020083 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020093 บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020101 บ้านเกษตรสมบูรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020108 ประโคนชัยวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020111 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020124 บ้านร่มเย็นวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020131 บ้านหนองคูณพิณทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020132 บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020141 วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020219 วัดบ้านตาเสา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020225 บ้านจบก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020013 บ้านโคกยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020021 บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020031 วัดบ้านหนองพลวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020033 บ้านแสลงพันกระเจา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020047 บ้านสูงเนิน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020056 วัดหนองตะครอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020058 บ้านโนนแดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020060 บ้านหนองเหล็ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020148 บ้านศรีสุข สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020149 บ้านหลัก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020163 บ้านตาอี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020171 นิคมสร้างตนเอง 7 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020174 นิคมสร้างตนเอง 1 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020189 บ้านหินลาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020079 บ้านหนองม่วงพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020082 บ้านหนองอาแมะ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020090 บ้านเก็ม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020107 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020125 บ้านบ่อดิน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020127 บ้านละลมพนู สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020129 บ้านไทรโยง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020130 บ้านโพธิ์ไทร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020133 บ้านจรอกใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020134 บ้านปราสาทสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020139 บ้านหนองบอน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020145 บ้านโนนเสน่ห์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020221 บ้านเกต 'สุตาประชาอุปถัมภ์' สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020226 วัดบ้านสวายจีกน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020008 วัดชุมพลมณีรัตน์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020023 บ้านระกา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020025 บ้านนารา'กัลยาประชาสรรค์' สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020042 วัดบ้านจอม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020045 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020046 บ้านโคลด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020064 บ้านน้ำอ้อม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020065 บ้านตะครอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020147 บ้านเขาดินเหนือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020167 บ้านหนองตะเคียน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020178 นิคมพัฒนาสายตรี 2 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020190 บ้านละหานทรายใหม่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020192 บ้านถนนน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020074 บ้านโนนศิลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020081 บ้านโคกมะขาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020097 บ้านชุมแสง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020098 บ้านโคกเห็ด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020102 วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020120 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020126 บ้านไพศาลสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020135 บ้านหนองนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020142 บ้านหนองบอนวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020193 วัดบ้านแสลงคง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020201 บ้านโคกชุม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020202 บ้านปราสาท สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020205 บ้านปะทัดบุวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020224 วัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020230 อนุบาลห้วยราช สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020002 วัดบ้านหนองแขม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020006 บ้านถนน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020012 บ้านดอนยาว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020028 วัดธรรมถาวร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020030 บ้านลำดวน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020034 บ้านแซวประดู่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020038 บ้านโคกสูง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020041 ชุมชนบ้านสองชั้น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020062 บ้านห้วยสำราญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020155 บ้านนิคมสายโท 8 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020165 บ้านเขาดินใต้ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020173 บ้านสายโท 1 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020068 บ้านเขาคอก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020084 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020091 บ้านจรเข้มาก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020105 บ้านโคกสำโรง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020106 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020109 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020113 วัดบ้านปะทัดบุ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020123 บ้านกะโดนหนองยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020128 บ้านสังเคิล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020136 บ้านโคกเพชรไสยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020143 บ้านห้วยเสลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020197 วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020199 บ้านตะแบก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020208 บ้านบุญช่วย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020214 บ้านประดู่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020217 บ้านกระสังสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020003 บ้านตะเคียน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020011 บ้านหนองขอน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020017 บ้านสวายสอ 'ไกรปัญญานุเคราะห์' สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020019 วัดปทุมคงคา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020024 วัดอินทบูรพา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020027 บ้านสวายสอ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020036 บ้านขามสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020044 บ้านหนองรักษ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020160 บ้านหนองแวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020162 อนุบาลบ้านกรวด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020169 บ้านตัวอย่าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020176 บ้านปราสาททอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020180 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020182 เพียงหลวง ๒ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020184 บ้านหนองไม้งาม 1 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020075 บ้านไพรวัลย์น้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020076 บ้านหนองตะขบ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020086 บ้านเกียรติเจริญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020089 บ้านโคกย่าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020094 บ้านบัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020116 บ้านหินกอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020196 เขว้าศึกษา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020203 วัดโคกเจริญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020204 บ้านป่าชัน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020206 บ้านมะมัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020218 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020227 วัดบ้านสนวน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020228 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020007 บ้านหนองตระเสก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020010 บ้านระกาเสม็ด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020014 วัดบ้านชุมแสง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020020 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020040 บ้านตาราม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020066 บ้านตาเป้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020156 บ้านสายโท ๔ ใต้ "อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020158 ชุมชนบ้านโนนเจริญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020161 นิคมสร้างตนเอง 9 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020164 บ้านโคกยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020175 บ้านโคกระเหย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020177 บ้านละหอกตะแบง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020185 บ้านหนองไม้งาม 2 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020078 บ้านราษฏร์นิยม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020092 วัดบ้านเมืองต่ำ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020110 บ้านศรีถาวร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020117 บ้านเขว้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020140 บ้านแสลงโทน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020144 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020198 บ้านปลัด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020209 วัดพลับพลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020212 บ้านตะโกรี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020213 บ้านเสม็ด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020215 พุทธบารมี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020222 บ้านตะโกบำรุง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020223 บ้านโชคกราด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020229 บ้านเพชรประชาสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020231 บ้านดวน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020004 บ้านระโยงใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020005 บ้านขามตาเบ้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020022 บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020039 บ้านนาราใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020051 บ้านตะครองใต้ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020053 บ้านละลูน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020055 บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020059 บ้านจาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020063 บ้านกุดโคลน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020152 นิคมสร้างตนเอง 5 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020179 นิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020181 กองทัพบกอุปถัมภ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020183 บ้านโคกกะชาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020186 บ้านตะลุมพุก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020187 บ้านสายตรี 9 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020070 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020073 บ้านละหอกกระสัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020095 บ้านหนองร้าน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020099 วัดบ้านตะโกตาพิ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020103 วัดบ้านไพบูลย์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020118 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020119 บ้านพาชี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020122 บ้านหนองเก็ม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020194 บ้านโคกขมิ้น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020195 บ้านตาแก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020207 อนุบาลบ้านสะเดา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020210 บ้านโคกโพธิ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020216 วัดบ้านโคกเหล็ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020009 วัดบ้านกันทรารมย์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020037 บ้านศรีภูมิสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020157 นิคมสร้างตนเอง 2 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020168 บ้านโคกเบง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020069 บ้านโคกกลอย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020121 บ้านห้วยปอ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31020137 บ้านสี่เหลี่ยม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2