ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
31030005 บ้านเสลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030014 บ้านเสลาโสรง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030044 บ้านหนองกราด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030137 บ้านโคกงิ้ว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030104 บ้านโคกตาพรม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030109 บ้านหนองละหานทราย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030116 บ้านตากอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030118 บ้านหนองตะครอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030122 บ้านหนองตาเยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030062 บ้านโนนพะไล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030064 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030065 บ้านสระตะเคียน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030079 บ้านสระขุด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030088 บ้านนาจาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030090 วัดเย้ยปราสาท สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030091 บ้านขามน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030147 บ้านหนองบัวลี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030152 บ้านโคกปราสาท สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030163 บ้านไทรออ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030213 บ้านเขว้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030002 บ้านโคกยางหนองถนน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030003 บ้านหนองหญ้าวัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030007 บ้านโคกมะค่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030037 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030042 บ้านนิคมเขต สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030057 บ้านวังกระโดน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030196 บ้านส้มป่อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030128 บ้านเทพพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030134 บ้านไทยเจริญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030139 อนุบาลปะคำ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030111 บ้านโคกไม้แดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030115 วัดกัลยาณธรรมาราม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030117 บ้านหนองกราด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030120 บ้านหนองแวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030126 บ้านแท่นทัพไทย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030127 บ้านผไทรวมพล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030063 บ้านสะเดาหวาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030080 ไตรคาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030160 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030166 บ้านกระเบื้อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030200 บ้านสี่เหลี่ยม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030208 บ้านยายคำ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030209 วัดสุขสำราญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030211 บ้านโนนศิลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030215 ไทยรัฐวิทยา 90 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030216 บ้านตะโก'วันครู 2501' สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030004 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030009 บ้านสวายสอ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030011 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030054 บ้านหนองโสน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030189 บ้านคลองหิน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030193 บ้านหนองเสม็ด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030194 บ้านคลองโป่ง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030125 บ้านราษฎร์รักแดน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030059 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030078 บ้านหนองหัวหมู สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030151 บ้านหนองตะคร้อ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030154 บ้านฝ้าย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030165 บ้านห้วยก้อม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030001 วัดก้านเหลือง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030008 บ้านถนนหัก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030028 บ้านหนองกง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030047 บ้านหนองทองลิ่ม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030058 บ้านหนองถั่วแปบ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030133 บ้านโคกลอย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030144 บ้านหูทำนบ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030145 บ้านหนองต้อ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่าน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030102 ชุมชนวัดชุมพร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030113 บ้านสันติสุข สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030061 บ้านตะกรุมทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030069 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030085 บ้านโคกกระชาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030146 บ้านไทยสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030153 บ้านหนองย่างหมู สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030155 บ้านหนองกวางทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030167 บ้านศรีม่วงแดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030171 วัดห้วยหิน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030174 บ้านโพธิ์ทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030012 บ้านตลาดแย้ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030032 วัดน้ำไหล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030036 บ้านสองพี่น้อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030038 บ้านบุตาเวสน์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030182 บ้านทุ่งจังหัน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030183 บ้านขลุงไผ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030184 บ้านอุบลสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030129 บ้านปลื้มพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030096 บ้านสมจิต สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030103 บ้านบุ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030107 บ้านปรือพวงสำราญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030112 บ้านโคกเฟือง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030123 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030124 บ้านบาระแนะ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030070 บ้านโนนขี้เหล็ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030072 บ้านหนองกราด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030076 อนุบาลหนองกี่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030092 บ้านหนองตาดำ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030164 วัดโนนศรีคูณ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030169 บ้านศรีภูมิ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030202 บ้านดอนไม้ไฟ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030048 บ้านก้านเหลือง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030051 บ้านจาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030186 อนุบาลโนนดินแดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030188 บ้านซับคะนิง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030192 บ้านลำนางรอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030195 บ้านน้อยสะแกกวน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030180 บ้านม่วงงาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030136 บ้านกองพระทราย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030138 บ้านทุ่งไผ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030097 บ้านหนองถนน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030098 บ้านโคกขาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030099 บ้านหนองโบสถ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030105 บ้านหนองยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030119 บ้านปากช่อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030087 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030156 อนุบาลหนองหงส์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030175 บ้านสำราญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030212 บ้านโนนทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030214 บ้านโคกยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030020 บ้านหนองเสม็ด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030029 บ้านหนองยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030034 บ้านหนองแช่ไม้ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030178 วราวัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030130 บ้านหินโคน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030142 บ้านสุขสำราญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030094 บ้านหนองหมี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030106 บ้านสว่างพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030114 บ้านน้อยหนองหว้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030060 บ้านโคกลอย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030066 บ้านโคกสูงคูขาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะราง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030074 บ้านลุงขี้หนู สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030081 บ้านบุกระสัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030083 บ้านสระสะแก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030084 บ้านสระขาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030150 บ้านชุมแสง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030157 เบญจมาศกุญชร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030158 บ้านหนองโคลน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030203 บ้านบัวตะเคียน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030205 บ้านถาวร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030018 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030040 บ้านหนองบัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030046 บ้านหนองโบสถ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030052 บ้านโคกตะโก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030177 บ้านโกรกแก้ว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030071 บ้านคูขาดน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030082 บ้านหนองมัน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030086 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030161 บ้านนายาวสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030162 บ้านหนองกก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030168 บ้านโนนสูงน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31030172 บ้านหนองเพชร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3