ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
31040008 บ้านปะคำดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040012 บ้านหนองตาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040013 บ้านหนองบัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040015 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040027 บ้านเขว้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040028 บ้านโจด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040033 บ้านโนนยานาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040047 บ้านตาหล่ำ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040049 บ้านหินเหล็กไฟ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040182 บ้านป่าหนาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040183 บ้านกระทุ่มจานสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040184 บ้านขามพิมาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040186 บ้านซาดหัวหนองแคน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040190 บ้านปอแดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040134 วัดฤๅษีสถิต สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040161 วัดชายอรัญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040174 วัดหลักศิลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040052 บ้านข่อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040063 ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040095 บ้านหนองแวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040098 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040102 บ้านหนองบัวเจ้าป่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040111 บ้านปรือเกียน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040118 บ้านยางน้ำใส สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040125 ชุมชนบ้านสะแก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040128 บ้านโคกเมือง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040131 บ้านหนองกับ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040132 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040004 บ้านโสกแต้ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040018 บ้านโนนกลาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040020 บ้านแพ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040025 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040037 บ้านสระบัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040040 ชุมชนบ้านหนองขมาร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040192 บ้านหนองหญ้าคา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040150 ชุมชนบ้านนาแพง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040153 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040159 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040160 วัดอิสาณ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040062 วัดธรรมประสิทธิ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040064 บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040065 วัดท่าเยี่ยม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040069 บ้านซาดศึกษา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040075 บ้านหนองยาง-หนองจาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040078 บ้านชุมแสง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040086 บ้านกุดน้ำขุ่น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040090 บ้านโนนยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040091 บ้านโนนธาตุ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040092 บ้านหนองครก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040100 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040101 บ้านโคกก่อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040105 บ้านหนองปลาแดก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040107 บ้านหนองดุม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040113 บ้านจะหลวย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040114 บ้านกระทุ่ม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040129 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040003 บ้านจิก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040019 บ้านโนนเพกา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040021 บ้านหนองนางดำ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040023 บ้านวังปลัด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040030 บ้านสระขี้ตุ่น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040038 บ้านดงเค็ง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040045 บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040177 วัดราษฏร์สามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040178 บ้านยางทะเล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040188 บ้านงิ้ว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040137 วัดสิริมงคล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040156 บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040157 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040162 บ้านกอกดอนพยอม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040165 วัดเทพประดิษฐ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040166 วัดเทพรังษี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040169 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040050 วัดโพธิ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040054 วัดสุวรรณาราม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040058 บ้านดอนตูม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040070 วัดวรดิษฐ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040073 บ้านกระสัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040080 บ้านสระกุด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040083 ชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040084 บ้านนาลาว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040097 บ้านดงยายเภา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040112 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040126 บ้านโนนค้อ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040011 บ้านหนองดุม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040014 บ้านตูม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040022 วัดบ้านเบาน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040175 อนุบาลแคนดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040179 บ้านโนนกลาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040193 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040194 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040142 วัดพนมวัน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040143 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040146 วัดทรงสุวรรณ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040148 บ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040149 สามัคคีเทพอำนวย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040151 วัดชัยสมพร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040152 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040170 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040060 บ้านแคน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040068 วัดวงษ์วารี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040077 บ้านตามา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040087 บ้านท่าเรือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040094 บ้านทุ่งวัง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040096 บ้านสระกอไทร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040099 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040115 บ้านโคกสุพรรณ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040117 บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040121 บ้านหนองแคน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040123 บ้านปลัดมุม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040124 บ้านปากช่องสนามชัย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040127 วัดบ้านพลับ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040001 บ้านกอกโคกวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040002 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040005 อนุบาลคูเมือง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040006 บ้านคูบอน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040007 บ้านหนองติ้ว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040016 บ้านปะคำสำโรง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040017 บ้านสวายสอ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040024 บ้านหนองขุนพรม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040029 วัดบ้านปะเคียบ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040036 บ้านสระปะคำถาวร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040041 บ้านหนองไทร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040180 บ้านกระทุ่มเครือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040181 บ้านดงพลอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040185 บ้านสระบัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040187 บ้านหนองสรวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040136 วัดโพธิ์ชัย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040140 บ้านโศกกะฐิน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040141 วัดท่าเรียบ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040144 อมรสิริสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040163 บ้านทองหลาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040164 วัดพลสุวรรณ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040171 วัดไพรงาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040051 บ้านบุ่งเบา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040067 วัดหงษ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040072 บ้านดอน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040076 บ้านหญ้าคา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040082 บ้านหนองหัวควาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040119 บ้านคูขาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040009 บ้านโนนเจริญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040010 วัดบ้านสำราญราษฎร์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040026 บ้านดงย่อ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040035 ไตรคามศรีอนุสรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040039 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040042 บ้านคูบัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040043 วัดบ้านโนนมาลัย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040046 บ้านหนองรัก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040176 บ้านหนองการะโก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040189 บ้านตะแบงสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040138 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040139 วัดบุปผาราม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040145 วัดสระทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040147 วัดธาตุ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040167 วัดสระจันทร์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040168 บ้านกม.ศูนย์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040173 จุฬางกูรวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040053 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040055 บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040074 บ้านหนองปุนสำโรง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040079 บ้านโคกสิงห์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040081 บ้านเสม็ด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040088 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040089 บ้านสำโรงพิมาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040093 บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040106 บ้านหนองนกเกรียน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040109 บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์ 1) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040122 บ้านพงแขม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040031 บ้านพรสำราญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040032 วัดบัวทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040034 บ้านหนองขวาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040044 บ้านโศกนาคท่าม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040048 บ้านสาวเอ้ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040191 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040135 บ้านโคกกุง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040154 วัดสมณาวาส สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040155 บ้านโนนไฮ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040158 วัดสุคันธารมย์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040172 วัดศรีสุนทร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040056 บ้านเพียแก้ว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040057 วัดเทพรังสรรค์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040059 บ้านยางนกคู่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040061 วัดสระบัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040066 อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040071 ชุมชนบ้านหายโศก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040085 บ้านละกอ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040103 บ้านเมืองแก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040104 บ้านหนองเชือก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040108 บ้านร่อนทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040110 บ้านขาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040116 บ้านสตึก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040120 บ้านตาโหงก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040130 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31040133 วัดบ้านสวายตางวน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4