ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
13020002 วัดสระบัว สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020003 วัดมูลจินดาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020006 วัดแสงสรรค์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020010 วัดนาบุญ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020038 วัดลาดสนุ่น สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020039 วัดโพสพผลเจริญ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020041 วัดประยูรธรรมาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020042 วัดโสภณาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020048 สหราษฎร์บํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020049 วัดแจ้งลําหิน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020050 วัดประชุมราษฏร์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020053 วัดพิรุณศาสตร์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020055 วัดทศทิศ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020056 วัดอดิศร สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020057 ชุมชนวัดทำเลทอง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020064 วัดชัยมังคลาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020065 วัดธัญญะผล สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020068 วัดดอนใหญ่ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020012 วัดนพรัตนาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020015 วัดจตุพิธวราวาส สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020016 วัดราษฎรบํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020018 วัดจุฬาจินดาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020019 หิรัญพงษ์อนุสรณ์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020020 วัดศรีคัคณางค์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020022 วัดสอนดีศรีเจริญ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020031 แสนจําหน่ายวิทยา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020035 ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020037 วัดโปรยฝน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020001 ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020004 วัดเขียนเขต สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020005 วัดขุมแก้ว สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020007 ทองพูลอุทิศ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020008 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020009 ธัญญสิทธิศิลป์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020011 วัดอัยยิการาม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020044 ร่วมจิตประสาท สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020051 วัดเกตุประภา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020054 กลางคลองสิบ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020059 วัดนิเทศน์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020060 วัดปัญจทายิกาวาส สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020061 วัดคลองชัน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020063 วัดมงคลรัตน์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020066 เจริญดีวิทยา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020067 วัดสมุหราษฎร์บํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020013 แสนชื่นปานนุกูล สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020014 คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020017 วัดเจริญบุญ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020021 วัดสุขบุญฑริการาม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020023 วัดพวงแก้ว สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020024 นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020026 ศาลาลอย สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020027 ชุมชนบึงบา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020028 วัดแสงมณี สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020033 คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020034 นิกรราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020036 ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020043 รวมราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020045 ร่วมใจประสิทธิ์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020046 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020052 วัดสุวรรณ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020058 วัดพืชอุดม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020062 วัดกลางคลองสี่ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020069 วัดลานนา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020025 วัดศรีสโมสร สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020029 วัดปทุมนายก สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020030 อยู่ประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020032 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2