ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
25010042 วัดโคกป่าแพง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010043 บ้านหนองช้างลง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010044 บ้านชำโสม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010045 บ้านนางเลง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010064 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010066 วัดปากน้ำ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010067 บ่อทองวิทยา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010070 บ้านพระปรง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010072 บ้านหนองนาใน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010078 วัดราษฎร์รังษี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010079 บ้านโคกหอม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010088 บ้านโคกกระท้อน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010092 วัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010099 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010101 บ้านแก่ง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010104 บ้านเขากระแต สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010106 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010108 บ้านเขาถ้ำ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010113 บ้านคลองหันแดง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010116 บ้านเขาปูน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010125 บ้านปราสาท สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010126 บ้านวังบัวทอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010129 บ้านราษฎร์เจริญ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010131 บ้านแก่งดินสอ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010137 บ้านคลองตาหมื่น สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010138 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010139 บ้านกระเดียง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010142 บ้านโนนสูง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010041 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010052 บ้านนาคลองกลาง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010053 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010055 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010056 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010065 บ้านหนองโดน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010071 วัดวัฒนารังษี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010080 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010082 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010089 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010094 วัดวังหวาย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010095 บ้านหนองจิก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010098 วัดเกาะแดง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010103 วัดเนินสูง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010107 บ้านวังมะกรูด สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010109 บ้านไทยเจริญ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010111 บ้านโปร่งใหญ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010114 บ้านวังกวาง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010119 บ้านโคกสั้น สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010127 บ้านท่าสะตือ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010128 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010133 บ้านอุดมบรรพต สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010141 บ้านบุสูง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010144 บ้านขุนศรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010147 บ้าน ก.ม.80 สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010148 บ้านทับลาน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010150 บ้านหนองตะแบก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010154 วัดสารวนาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010047 วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010054 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010057 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010058 วัดตันทาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010061 บ้านท่าอุดม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010068 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010075 อนุบาลกบินทร์บุรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010076 บรรหารวิทยา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010081 บ้านโนนหัวบึง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010083 บ้านตรอกปลาไหล สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010087 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010090 บ้านหนองตลาด สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010093 บ้านหนองศรีวิชัย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010100 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010105 บ้านคลองระกำ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010115 บ้านวังดินสอ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010117 บ้านทด สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010118 บ้านโคกลาน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010120 บ้านคลองอุดม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010121 วัดโคกขี้เหล็ก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010130 บ้านวังรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010132 บ้านคลองมะไฟ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010134 บ้านหินเทิน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010135 บ้านทุ่งแฝก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010136 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010140 อนุบาลนาดี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010145 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010151 ชุมชนบ้านสำพันตา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010046 วัดปากแพรก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010048 บ้านโปร่งสะเดา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010049 บ้านเขาไม้แก้ว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010050 บ้านคลองตามั่น สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010051 บ้านคลองเจ้าแรง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010059 บ้านหนองอนามัย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010060 วัดเนาวรัตนาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010062 บ้านหนองมันปลา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010063 วัดศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010069 บ้านบุเสี้ยว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010074 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010077 บ้านไผ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010085 วัดย่านรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010086 บ้านเขาด้วน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010091 บ้านคลองร่วม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010096 วัดรัตนโชติการาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010097 วัดรัตนชมภู สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010102 วัดจันทรังษีถาวร สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010110 บ้านคลองสิบสอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010112 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010122 วัดโคกอุดม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010123 วัดหาดสูง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010124 บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010143 บ้านโนนแสนสุข สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010146 บ้านบุพราหมณ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010149 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010152 บ้านหนองแหน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010153 บ้านโคกกระจง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010084 บ้านซ่ง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2