ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
94020001 บ้านควนโนรี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020007 บ้านท่าคลอง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020015 บ้านควนแตน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020020 บ้านคลองช้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020022 บ้านบาโงฆาดิง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020024 วัดนาประดู่ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020032 บ้านคลองหิน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020033 บ้านโผงโผง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020036 บ้านนาค้อเหนือ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020096 บ้านมะหุด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020098 บ้านบูดน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020102 บ้านปาลัส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020167 บ้านปลักปรือ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020128 บ้านกระโด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020130 บ้านละหารยามู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020134 บ้านอินทนิล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020136 บ้านบินยา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020140 บ้านบูโกะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020141 บ้านบราโอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020150 บ้านต้นทุเรียน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020151 บ้านกรือเซะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020156 บ้านศาลาสอง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020158 บ้านอีบุ๊ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020162 บ้านคางา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020002 บ้านตุปะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020003 บ้านป่าไร่ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020006 บ้านสามยอด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020008 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020010 วัดบันลือคชาวาส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020011 บ้านควนลังงา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020012 วัดทรายขาว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020014 บ้านท่าเรือ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020017 วัดอรัญวาสิการาม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020023 บ้านชะเมา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020034 บ้านบาเงง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020035 บ้านป่าบอน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020085 บ้านกระเสาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020088 บ้านราวอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020094 บ้านดูวา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020095 บ้านถนน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020104 บ้านบาละแต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020113 บ้านสมาหอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020163 บ้านต้นโตนด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020164 บ้านวังกว้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020168 บ้านคูระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020169 บ้านตันหยง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020129 บ้านสายชล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020155 วัดเกาะหวาย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020157 บ้านสิเดะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020004 วัดภมรคติวัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020018 บ้านเกาะตา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020021 บ้านควนลาแม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020025 บ้านนาประดู่ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020026 บ้านควนประ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020028 วัดนิคมสถิต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020029 วัดสุนทรวารี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020030 บ้านล้อแตก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020037 บ้านนาค้อกลาง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020038 บ้านดอนเค็ด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020039 บ้านนาค้อใต้ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020089 บ้านแขนท้าว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020090 บ้านเกาะจัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020091 บ้านคลองช้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020099 บ้านบาโง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020107 บ้านน้ำใส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020109 บ้านบูเกะกุง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020112 บ้านกูวิง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020165 บ้านควนแปลงงู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020166 บ้านม่วงเตี้ย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020172 วัดป่าสวย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020173 บ้านคลองทราย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020143 บ้านประจัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020005 บ้านโคกโพธิ์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020019 บ้านนาเกตุ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020027 บ้านยางแดง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020031 วัดธนาภิมุข สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020041 วัดมะกรูด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020086 บ้านลางสาด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020087 บ้านกระหวะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020092 บ้านตรัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020093 บ้านเขาวัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020097 บ้านควนหยี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020100 บ้านปานัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020103 บ้านด่าน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020108 บ้านเจาะบาแน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020110 บ้านสะกำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020114 บ้านบาตะกูโบ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020170 วัดบุพนิมิต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020171 บ้านโคกเหรียง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020138 วัดโคกหญ้าคา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020152 อนุบาลยะรัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020153 บ้านระแว้ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020154 ต้นพิกุล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020159 บ้านบากง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020160 บ้านอาโห สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020127 ตลาดปรีกี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020137 บ้านกาแลสะนอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2
94020146 บ้านต้นแซะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 2