ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
94010141 บ้านวังกะพ้อ 'เพียรอนุสรณ์' สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010148 บ้านปล่องหอย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010150 บ้านมะกอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010151 บ้านมะแนดาแล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020115 บ้านแลแวะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020116 บ้านตะโละแมะนา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020118 บ้านปากู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020119 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020120 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020121 บ้านมะนังยง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020122 บ้านเขาดิน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020123 บ้านพิเทน(วันครู 2502) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020124 บ้านโต๊ะชูด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010090 บ้านป่าไหม้ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010092 บ้านรังมดแดง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010095 วัดสารวัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010100 บ้านกระจูด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010059 บ้านละอาร์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010061 บ้านลานช้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010068 บ้านพอเหมาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010070 ชุมชนบ้านบางเก่า สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010074 บ้านบน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010075 บ้านบาเลาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010080 วัดโบกขรณี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010081 ชุมชนบ้านแป้น สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010083 บ้านกาหงษ์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010087 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010088 บ้านช่องแมว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010142 บ้านกะรุบี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010143 บ้านบาโงยือแบ็ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010144 บ้านอุแตบือราแง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010145 บ้านตะโละดารามัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010146 บ้านบีติง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010147 บ้านบือแต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010149 บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010152 บ้านโลทู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020126 บ้านบือจะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010091 บ้านละเวง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010093 บ้านตะโละไกรทอง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010096 บ้านโคกนิบง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010097 บ้านปลักแตน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010062 บ้านเจาะกือแย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010063 บ้านตะบิ้ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010065 บ้านสือดัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010066 บ้านชะเมาสามต้น สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010067 บ้านบาโงมูลง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010069 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010071 บ้านป่าทุ่ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010072 บ้านบาโงยือริง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010073 บ้านบือเระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010076 บ้านทุ่งเค็จ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010078 ชุมชนวัดถัมภาวาส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010079 บ้านจะเฆ่ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010082 บ้านละหาร สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010085 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010089 บ้านวังไชย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020117 บ้านน้ำดำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94020125 บ้านตือเบาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010094 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010098 วัดโชติรส สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010057 บ้านปายอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010058 บ้านโตะบาลา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010060 บ้านแซะโมะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010064 บ้านกะลาพอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010077 บ้านจ่ากอง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010084 บ้านทุ่งกินนร สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3
94010086 บ้านป่าม่วง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 3