ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
14010047 วัดโพธิ์เอน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010057 วัดบ้านแถว สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010065 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010068 วัดลาย (ทวีปัญญา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010086 วัดบางเดื่อ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010089 วัดเกาะเลิ่ง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010091 วัดนาค สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010092 วัดบางเพลิง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010102 วัดโพธิ์หอม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010208 วัดโบสถ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010210 วัดท้าวอู่ทอง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010008 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010025 วัดช้างใหญ่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010119 วัดภาชี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010128 วัดมาบโพธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010130 วัดหนองนาง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010197 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010136 วัดวงษ์สวรรค์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010137 กลางคลอง 27 สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010140 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010145 วัดศิวาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010155 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010156 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010158 สิทธิพยากรณ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010169 บ้านช้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010173 วัดพรานนก สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010185 วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010186 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010034 วัดบัวงาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010037 วัดสฎางค์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010043 วัดดอนประดู่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010063 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010066 วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010071 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010072 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010073 วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010075 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010078 วัดจอมเกษ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010082 วัดศรีภวังค์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010087 วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010106 วัดดอกไม้ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010206 วัดนครโปรดสัตว์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010015 วัดกุฎีลาย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010024 ลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010115 บ้านดอนข่อย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010116 ตะโกดอนหญ้านาง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010125 วัดอุทการาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010133 วัดหนองเป้า สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010192 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010199 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010144 มุสลิมบำรุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010159 คอตันคลอง 27 สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010171 วัดนางชี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010172 วัดไทรงาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010182 วัดหนองน้ำส้ม ( เจียนวิทยาคาร ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010187 วัดจำปา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010036 วัดจงกลณี(ประสิทธิ์วิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010040 วัดสะตือ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010049 วัดวังแดงเหนือ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010067 วัดบ้านดาบ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010069 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010084 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010096 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010098 วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010103 วัดดาวคะนอง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010207 วัดไก่เตี้ย(นิเทศธรรมกถาประชานุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010006 วัดพนัญเชิง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010007 ประตูชัย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010010 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010016 วัดทำใหม่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010018 วัดช้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010020 วัดพระญาติการาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010023 สุดินสหราษฎร์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010030 พรพินิตพิทยาคาร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010032 วัดหันตรา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010110 วัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร' สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010193 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010203 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010142 บ้านบ่อตาโล่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010148 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010162 วัดโตนด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010165 วัดโคกมะยม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010176 วัดโคกโพธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010184 วัดหนองไม้ซุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010038 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010052 วัดนางคุ่ม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010061 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010070 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010076 วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010093 วัดแก้วตา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010004 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010005 วัดกลางคลองสระบัว สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010019 วัดปากกราน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010029 ตำหนักเพนียด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010031 วัดพุทไธศวรรย์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010112 ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010113 วัดโคกกรวด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010122 วัดหัวคุ้ง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010189 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010201 ชุมชนวัดสุเมธ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010204 วัดโพธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010135 วัดศรีประชา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010141 บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010154 วัดกุฎีประสิทธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010160 บ้านลำแดง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010164 วัดคานหาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010166 เชาวน์วัศ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010168 วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010179 วัดกุ่มแต้ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010181 บ้านข่อยโทน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010183 บ้านคู้คด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010188 วัดโตนดเตี้ย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010042 ชุมชนวัดบ้านร่อม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010048 วัดบึง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010056 วัดทุ่งมน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010060 วัดมเหยงค์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010080 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010081 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010083 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010094 ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010097 วัดอินกัลยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010104 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010212 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010017 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010026 วัดตูม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010027 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010114 วัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010127 ชุมชนวัดระโสม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010129 วัดผดุงธรรม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010134 วัดธรรมจริยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010138 วัดยมนาตามธรรม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010143 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010146 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010153 วัดลาดทราย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010157 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010161 วัดสะแก สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010163 บ้านเป็ด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010167 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010175 วัดโพธิ์สาวหาญ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010178 วัดดอนพุดซา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010035 วัดจําปา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010039 วัดหัวหิน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010044 วัดแค สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010045 วัดเทพคันธาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010046 วัดสามเรือน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010054 บ่อแร่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010058 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010059 วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010074 วัดปรีดาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010077 บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010088 วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010099 วัดนนทรีย์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010109 วัดไก่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010211 โพธิ์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010003 ประชาสามัคคี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010011 วัดกษัตราธิราช สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010014 ปฐมวิทยาคาร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010021 วัดประดู่ทรงธรรม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010121 วัดนาอุ่น สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010124 วัดหนองบัว สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010126 วัดเจริญธรรม'เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์' สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010191 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010196 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010205 วัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010139 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010149 วัดบ้านช้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010150 บ้านกะทุ่มลาย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010180 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010051 วัดศาลาลอย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010053 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010062 วัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010085 วัดพระงาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010095 วัดบ้านม้า สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010100 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010009 วัดไผ่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010012 วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010022 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010147 วัดพะยอม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010151 วังน้อยวิทยาภูมิ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010152 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010170 วัดบ้านหีบ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1