ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
56020004 บ้านห้วยกั้ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020005 บ้านร่องแมด สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020007 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020008 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020012 บ้านร่องย้าง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020013 บ้านเวียงลอ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020014 บ้านศรีเมืองชุม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020017 บ้านพวงพยอม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020024 บ้านปงสนุก สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020025 บ้านยางขาม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020047 บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020051 บ้านสบทุ "คีรีราษฎร์สงเคราะห์" สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020054 บ้านคะแนง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020055 บ้านน้ำมิน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020062 อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020066 บ้านจำบอน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020068 ชัยชุมภู สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020085 บ้านใหม่น้ำเงิน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020096 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020099 บ้านดอนเงิน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020109 อนุบาลปง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020110 บ้านบุญยืน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020111 บ้านห้วยแม่แดง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020136 บ้านสะแล่ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020141 บ้านทุ่งกล้วย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020143 บ้านแกใหม่นิคม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020144 บ้านสา สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020152 บ้านทุ่งติ้ว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020002 บ้านดอนมูล สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020006 บ้านสันหลวง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020010 บ้านธาตุขิงแกง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020015 บ้านน้ำจุน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020022 ชุมชนบ้านทุ่ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020040 บ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล" สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020041 บ้านปางวัว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020044 บ้านร่องส้าน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020057 บ้านไชยพรม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020059 บ้านพระนั่งดิน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020061 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020069 บ้านไชยสถาน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020072 บ้านหล่ายทุ่ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020075 บ้านบ่อเบี้ย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020076 อนุบาลเชียงม่วน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020078 บ้านท่าฟ้าใต้ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020080 บ้านทุ่งมอก สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020081 บ้านสระ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020083 บ้านท่าฟ้าเหนือ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020092 บ้านปัว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020102 บ้านหล่ายฝายแก้ว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020108 บ้านหนองท่าควาย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020116 บ้านม่วง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020120 ราชานุเคราะห์ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020137 บ้านร้องเชียงแรง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020142 บ้านก๊อหลวง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020156 บ้านฮวก สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020157 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020021 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020026 บ้านหัวขัว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020029 บ้านวังเค็มใหม่ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020033 บ้านปัวศรีพรม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020036 บ้านแวน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020037 บ้านสันปูเลย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020038 บ้านปางมดแดง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020039 ชุมชนบ้านเชียงบาน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020042 บ้านผาฮาว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020043 บ้านหัวทุ่ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020053 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020058 บ้านปี้ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020064 บ้านทุ่งหล่ม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020073 บ้านปงสนุก สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020074 บ้านป่าแขม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020079 บ้านนาบัว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020082 บ้านทุ่งหนอง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020086 ชุมชนบ้านดอนไชย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020087 บ้านควร สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020088 บ้านเลี้ยว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020089 บ้านแบ่ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020093 บ้านปางผักหม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020097 บ้านควรดง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020098 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020114 ชุมชนบ้านบอน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020129 บ้านสันติสุข สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020154 บ้านสบบง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020155 บ้านปง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020001 บ้านสร้อยศรี สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020011 บ้านแม่วังช้าง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020030 บ้านดอนลาว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020031 ปัวพิทยา สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020032 บ้านร่องค้อม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020034 บ้านฝายกวาง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020035 บ้านแม่ต๋ำ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020048 บ้านใหม่ร่มเย็น สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020049 บ้านปางถ้ำ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020050 บ้านทุ่งเย็น สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020063 บ้านแวนโค้ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020071 ชุมชนบ้านหลวง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020084 บ้านวังบง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020101 บ้านดอนไชยป่าแขม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020106 บ้านทุ่งแต สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020113 บ้านดู่ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020115 บ้านหนุน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020118 บ้านห้วยสิงห์ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020122 บ้านแม่ทาย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020125 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020131 บ้านนาอ้อม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020132 บ้านสบขาม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020133 บ้านผาตั้ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020134 บ้านน้ำปุก สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020135 บ้านดอนมูล สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020138 บ้านน้ำเปื๋อย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020140 บ้านก๊อน้อย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020147 ชุมชนบ้านหนองเลา สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020003 บ้านจุน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020009 บ้านแม่ทะลาย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020019 บ้านสักลอ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020020 บ้านสักทุ่ง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020023 บ้านกิ่วแก้ว สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020045 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020046 บ้านโจ้โก้ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020052 บ้านถ้ำผาลาด สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020056 บ้านแฮะ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020060 บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020065 บ้านหนองบัวเงิน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020067 บ้านผาลาด สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020070 บ้านท่าม่าน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020094 บ้านสีพรม สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020095 บ้านป่าคา สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020100 บ้านหลวง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020103 บ้านสันกลางนาดอ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020105 บ้านแฮะ สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020112 บ้านหมุ้น สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020117 บ้านบุญเรือง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020121 บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020128 บ้านขุนกำลัง สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020139 บ้านดอนไชย สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020148 บ้านป่าสัก สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020149 บ้านสถาน สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020153 บ้านแก สพป. สพป.พะเยา เขต 2
56020158 บ้านปงใหม่ สพป. สพป.พะเยา เขต 2