ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
93010111 บ้านหยีในสามัคคี สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010115 วัดป่าตอ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010117 บ้านโคกโดน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010118 วัดทะเลน้อย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010128 วัดควนปันตาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010140 วัดไทรงาม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010141 บ้านชายคลอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010142 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010149 วัดประดู่เรียง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010235 บ้านเนินทราย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010236 บ้านศาลาน้ำ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010242 บ้านทุ่งชุมพล สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010005 วัดบ้านสวน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010016 วัดท่าสำเภาเหนือ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010019 วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010024 วัดอภยาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010025 วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010030 บ้านนาโหนด สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010032 วัดบ่วงช้าง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010043 บ้านเตาปูน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010252 บ้านนาวง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010255 บ้านโหละหนุน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010185 บ้านเขาปู่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010188 ชุณหะวัณ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010189 วัดโพรงงู สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010192 บ้านโหล๊ะเร็ด สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010193 วัดตะแพน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010194 บ้านสวนโหนด สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010108 บ้านควนพลี สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010109 วัดพิกุลทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010112 บ้านควนดินแดง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010113 บ้านใสอ้อย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010122 บ้านขันหมู่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010123 วัดเกาะยาง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010126 วัดพังดาน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010129 วัดสุนทราวาส สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010130 บ้านปากสระ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010131 บ้านสํานักกอ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010145 วัดเขาอ้อ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010147 วัดเขาทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010231 บ้านห้วยกรวด สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010232 บ้านปากเหมือง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010238 บ้านตลิ่งชัน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010240 บ้านไสกุน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010243 บ้านห้วยน้ำดำ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010006 บ้านควนกุฎ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010012 วัดปากสระ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010023 บ้านไสถั่ว สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010035 บ้านแหลมยาง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010036 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010246 บ้านขัน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010248 วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010249 บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010251 วัดลำใน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010191 อนุบาลศรีบรรพต สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010196 บ้านหัสคุณ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010116 อนุบาลควนขนุน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010119 วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010120 บ้านหัวป่าเขียว สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010121 วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010133 ชุมชนบ้านควนปริง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010134 วัดทุ่งขึงหนัง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010135 ทุ่งยางเปล สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010138 บ้านธรรมเถียร สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010139 บ้านควนพนางตุง (สินประชา) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010146 วัดดอนศาลา สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010148 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010150 วัดแหลมโตนด สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010230 วัดคลองใหญ่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010233 บ้านไสเลียบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010234 บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010002 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010009 อนุบาลพัทลุง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010021 วัดประจิมทิศาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010026 วัดควนอินทร์นิมิตร สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010028 วัดนาท่อม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010029 วัดโคกแย้ม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010039 อนุบาลเมืองพัทลุง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010040 วัดกลาง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010247 อนุบาลศรีนครินทร์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010253 บ้านโตน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010254 วัดเกษตรนิคม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010256 บ้านอ่างทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010190 บ้านไทรทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010106 บ้านควนขนุน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010110 วัดไทรโกบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010114 วัดหรังแคบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010124 วัดลานแซะ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010125 วัดโงกน้ำ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010136 บ้านระหว่างควน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010143 วัดเขาป้าเจ้ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010144 วัดควนแพรกหา สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010151 บ้านเตง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010229 ประชารัฐบำรุง 2 สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010237 บ้านบ่อทราย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010239 อนุบาลป่าพะยอม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010245 บ้านถ้ำลา สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010004 วัดควนแร่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010007 วัดประดู่ทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010013 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010014 บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010017 วัดสุวรรณวิหารน้อย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010031 วัดหัวหมอน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010033 บ้านต้นไทร สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010037 วัดเขาแดง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010038 วัดควนถบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010041 วัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010044 วัดปากประ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010045 วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010046 วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010250 วัดบ้านนา สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010257 วัดร่มเมือง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010107 บ้านโคกวา สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010241 บ้านลานข่อย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010015 วัดท่าสำเภาใต้ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010027 วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010186 บ้านเหรียงงาม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010187 วัดใสประดู่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1