ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
93010048 วัดเขาวงก์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010058 บ้านทอนตรน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010062 วัดพังกิ่ง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010070 บ้านเทพราช สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010071 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010087 วัดหานโพธิ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010088 บ้านคลองขุด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010092 วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010094 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010095 บ้านท่าเชียด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010216 บ้านโคกสัก สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010217 วัดลอน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010226 วัดโตนด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010155 บ้านเกาะนางคำ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010156 บ้านเกาะนางคำเหนือ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010158 บ้านเกาะเสือ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010162 บ้านช่องฟืน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010163 วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010165 วัดไทรพอน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010171 ปากพะยูน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010175 บ้านแหลม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010183 บ้านทะเลเหมียง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010184 บ้านควนนกหว้า สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010206 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010207 วัดป่าบอนต่ำ(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010209 วัดท่าดินแดง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010210 บ้านน้ำตก สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010211 วัดควนเคี่ยม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010064 อนุบาลเขาชัยสน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010218 บ้านต้นสน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010219 วัดรัตนวราราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010220 วัดสังฆวราราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010225 วัดนาปะขอ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010152 วัดสุภาษิตาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010154 บ้านท่าเนียน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010159 บ้านปากบางนาคราช สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010160 บ้านเกาะโคบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010161 บ้านท่าวา สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010166 วัดควนเผยอ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010169 บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010170 อนุบาลปากพะยูน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010172 วัดโรจนาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010173 วัดฝาละมี สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010174 บ้านควนพระสาครินทร์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010176 วัดบางขวน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010177 บ้านบางมวง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010178 วัดพระเกิด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010179 วัดควนนางพิมพ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010180 บ้านม่วงทวน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010182 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010197 วัดควนเพ็ง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010198 บ้านควนแหวง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010201 บ้านควนหินแท่น สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010202 บ้านทุ่งคลองควาย สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010203 บ้านโหล๊ะหาร สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010204 บ้านยางขาคีม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010047 บ้านพน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010049 สามัคคีอนุสรณ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010050 บ้านนาทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010051 บ้านป่าแก่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010053 บ้านคู สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010057 อนุบาลกงหรา สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010059 บ้านวังปริง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010061 วัดควนขี้แรด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010075 วัดชุมประดิษฐ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010077 บ้านไสนายขัน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010079 บ้านควนหมอทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010080 บ้านเกาะทองสม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010081 บ้านควนยวน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010082 วัดท่าควาย สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010083 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010085 วัดแหลมจองถนน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010091 วัดสะทัง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010096 บ้านพรุนายขาว สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010097 บ้านทุ่งหนองสิบบาท สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010099 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010101 บ้านควนอินนอโม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010105 วัดปลักปอม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010221 วัดปัณณาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010227 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010157 บ้านเกาะหมาก สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010200 วัดพรุพ้อ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010213 บ้านหนองธง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010214 มิตรมวลชน ๑ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010052 บ้านพูด กรป.กลาง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010054 บ้านควนประกอบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010056 บ้านหน้าวัง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010065 วัดหัวเขาชัยสน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010068 บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010072 บ้านท่าลาด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010073 บ้านนาหยา สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010074 วัดท่านางพรหม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010076 วัดควนสามโพธิ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010078 วัดโพธิยาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010086 วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010089 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010093 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010098 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010100 วัดโหล๊ะจันกระ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010102 บ้านด่านโลด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010103 บ้านร่มโพธิ์ไทร สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010104 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010223 อนุบาลบางแก้ว สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010224 บ้านหาดไข่เต่า สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010228 บ้านปากพล สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010153 วัดแหลมดินสอ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010164 บ้านโคกทราย สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010168 วัดหัวควน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010181 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010205 บ้านทุ่งนารี สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010208 อนุบาลป่าบอน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010215 บ้านเหมืองตะกั่ว สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010060 บ้านต้นประดู่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010063 วัดหวัง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010069 บ้านควนโคกยา สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010167 บ้านดอนประดู่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010199 วัดโคกตะเคียน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2