ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
65030068 บ้านน้ำจวง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030069 บ้านร่มเกล้า สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030071 บ้านขุนน้ำคับ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030088 บ้านห้วยหมากหล่ำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030001 บ้านนาเมือง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030002 บ้านนาฟองแดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030007 บ้านหนองลาน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030009 ภูขัดรวมไทยพัฒนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030023 บ้านห้วยน้ำไซ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030028 บ้านบ่อโพธิ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030042 บ้านบุ่งปลาฝา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030043 บ้านกกม่วง‡ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030045 บางยางพัฒนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030054 บ้านห้วยเฮี้ย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030092 วัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030094 วัดวังงิ้วงาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030105 วัดเมมสุวรรณาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030117 มะต้องประชาสรรค์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030119 บ้านมะต้อง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030123 วัดธรรมาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030129 วัดวังไม้แก่น สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030130 วัดวังวน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030132 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030138 บ้านบึงวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030142 บ้านหาดใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030144 ประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030147 ห้วยปลาไหล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030173 บ้านท่าหนองปากพาน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030061 บ้านนาเปอะ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030066 บ้านขอนสองสลึง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030070 บ้านนาตอน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030081 บ้านห้วยเหิน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030087 บ้านหนองขาหย่าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030089 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030011 บ้านนาไก่เขี่ย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030016 บ้านนาแฝก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030017 บ้านท่าหินลาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030024 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030040 บ้านยางโกลน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030041 บ้านบุ่งตารอด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030046 บ้านน้ำตาก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030047 บ้านหลังเขา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030055 บ้านห้วยกอกพัฒนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030056 ศิริราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030058 บ้านลาดคื้อ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030059 บ้านห้วยทรายเหนือ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030093 วัดสมอสุวรรณาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030100 วัดเซิงหวาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030109 ประชาสามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030116 วัดสนามไชย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030121 ชุมชนดิฎฐอำรุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030125 วัดย่านยาวประชานุกูล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030127 วัดวงฆ้อง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030133 บ้านบึงธรรมโรง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030148 วัดคันโช้ง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030165 บ้านน้ำหักศึกษา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030060 บ้านชาติตระการ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030064 บ้านท่าสะแก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030072 บ้านขวดน้ำมัน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030073 วัดบ่อภาค สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030079 บ้านเนินทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030003 บ้านนาขุมคัน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030004 บ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030014 บ้านบุ่งผลำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030015 บ้านน้ำกุ่ม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030019 บ้านหนองแห้ว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030027 บ้านน้ำเลา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030032 บ้านพร้าว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030034 บ้านแยง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030037 บ้านถ้ำพริก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030091 วัดท้องโพลง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030096 วัดเขาน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030097 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030112 วัดห้วยดั้ง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030118 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030124 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030136 บ้านบุ่งวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030149 บ้านน้ำโจน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030156 บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030163 วัดน้ำคบ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030166 บ้านคลองช้าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030168 บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030171 วัดบ้านน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030172 วัดหินลาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030062 บ้านปากรอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030076 บ้านน้ำทองน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030082 บ้านนาล้อม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030085 บ้านสวนเมี่ยง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030005 นครไทยวิทยาคม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030010 กัลยาณิวัฒนา 1 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030012 บ้านน้ำลอม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030021 บ้านห้วยตีนตั่ง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030025 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030029 บ้านน้ำคลาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030035 บ้านเข็กใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030036 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030048 บ้านหนองกะท้าว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030053 บ้านป่าคาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030095 บ้านคลองตกวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030099 หนองสะแกประชานุกูล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030101 วัดหนองมะคัง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030102 วัดทับยายเชียง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030106 วัดท่าช้าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030110 ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030114 ศึกษากุลบุตร สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030131 บ้านคลองทำเนียบ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030134 ศรีภิรมย์พิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030150 บ้านแก่งคันนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030159 เขาไร่ศรีราชา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030161 วัดนาขาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030162 บ้านแก่งเจ็ดแคว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030169 วัดโบสถ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030063 บ้านนาจาน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030065 บ้านห้วยท้องฟาน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030075 ชุมชนวัดบ้านดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030078 บ้านนาหล่ม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030083 บ้านน้ำภาคน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030086 บ้านห้วยช้างแทง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030090 บ้านแก่งบัวคำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030022 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030026 บ้านป่ารวก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030030 บ้านหนองกระดาษ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030031 บ้านป่าซ่าน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030039 บ้านแก่งทุ่ง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030049 บ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030050 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030051 บ้านนาหนอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030104 วัดนาขุม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030107 วัดหนองหม้อแกง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030122 วัดวังมะด่าน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030126 วัดท่าสี่ร้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030128 วัดหัวเขาสมอคร้า สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030140 วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030141 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030145 วัดหอกลอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030146 วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030151 บ้านห้วยเจียง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030153 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030154 วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030155 บ้านท่ากระดุน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030077 บ้านห้วยน้ำปลา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030080 บ้านเนินสุวรรณ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030084 บ้านป่าแดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030006 บ้านหนองน้ำสร้าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030008 ประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030013 บ้านนาคล้าย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030018 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030020 บ้านโป่งกะเฌอ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030033 บ้านห้วยทรายทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030038 บ้านหนองหิน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030044 บ้านน้ำพริก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030052 วิทยสัมพันธ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030098 ผดุงวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030103 ทับยายเชียงวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030108 ราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030113 วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030115 วัดหางไหล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030135 วัดคลองมะเกลือ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030152 บ้านหนองกระบาก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030157 วัดเสนาสน์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030158 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030160 ชุมชนบ้านท่างาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030164 แก่งบ้านยางป่าคาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030167 บ้านเนินมะคึด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3