ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
44020075 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020077 บ้านปอพานหนองโน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020088 บ้านโพนทราย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020098 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020099 บ้านเก่าใหญโนนสะอาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020101 บ้านคึมบง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020103 บ้านกุดน้ำใส สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020105 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020110 บ้านหัวเข่าแตก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020112 บ้านหัวสระ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020244 บ้านนาฝาย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020263 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020129 บ้านแก่นท้าว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020132 บ้านตาลอก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020134 บ้านหนองฮี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020137 บ้านหนองกกหนองยาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020139 บ้านหนองแคน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020157 บ้านหนองนาใน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020162 บ้านโคกล่ามวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020274 บ้านศาลา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020284 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020287 บ้านเปล่งโนนกระยอม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020180 บ้านโคกแปะ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020197 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020202 บ้านหนองเหล่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020204 บ้านแก่นเท่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020220 บ้านโนนท่อน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020225 บ้านจอกขวาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020082 บ้านตำแยโนนยาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020095 หนองกุงวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020109 บ้านตลาดม่วง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020245 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020259 บ้านโพนทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020265 บ้านโนนเห็ดไค สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020122 บ้านดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020131 บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020143 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020146 พยัคฆภูมิพิสัย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020154 บ้านนาค่าย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020156 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020158 บ้านดงหัวช้าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020277 บ้านหัวช้างโคกม่วง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020289 บ้านดงแคน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020171 บ้านโนน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020175 บ้านโคกใหญ่วิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020184 ชุมชนบ้านงัวบา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020187 บ้านก่อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020193 บ้านวังจานโนนสำราญ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020200 บ้านหนองแต้ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020201 บ้านประแหย่ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020207 บ้านโพธิ์ชัย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020216 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020222 อนุบาลวาปีปทุม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020224 บ้านหนองคูไชยหนองขาม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020227 บ้านหนองแสน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020237 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020073 บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020074 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020080 บ้านโนนแร่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020086 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020091 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020239 บ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020240 บ้านสระบัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020246 ชุมชนบ้านดงบัง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020252 อนุบาลนครจัมปาศรี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020255 บ้านโกทา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020256 บ้านหนองจิก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020113 บ้านหัวหมู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020126 บ้านหารฮี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020127 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020136 โนนจานวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020140 ทัพป่าจิก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020141 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020148 บ้านมะโบ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020153 บ้านหนองจานบุลาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020275 บ้านนาภู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020279 บ้านหนองจิก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020283 บ้านหนองแปน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020285 บ้านนกเหาะ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020288 บ้านโดน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020291 บ้านหนองแวง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020191 บ้านโคกเต่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020203 บ้านหนองข่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020214 บ้านโนนเขวาหนองแสง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020071 บ้านหัวหนองคู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020085 บ้านโคกมนโนนทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020092 บ้านป่าแดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020093 บ้านอีโต้ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020102 บ้านหนองบึง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020108 บ้านหนองปอ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020248 บ้านดงยาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020254 บ้านหนองกลางโคก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020262 บ้านหนองป้าน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020269 บ้านดอนดู่วังบอน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020125 บ้านดงบากหนองตาเต็น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020133 บ้านเมืองเตา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020151 บ้านโนนแคน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020165 บ้านหนองบัวแก้ว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020271 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020278 บ้านโนนรัง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020281 บ้านหนองหน่อง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020168 บ้านขามป้อม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020169 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020174 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020177 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020183 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020190 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020195 บ้านหวาย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020213 บ้านหนองกุง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020218 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020219 ราชประชานุเคราะห์ 17 สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020223 เมืองวาปีปทุม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020067 บ้านห้วยหลาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020083 บ้านป่าตองหนองงู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020089 บ้านเหล่ากว้าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020090 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020100 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020249 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020250 บ้านเครือซูด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020251 บ้านหนองผง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020257 บ้านหนองโนทับม้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020260 บ้านร่วมใจ 2 สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020261 บ้านเหล่าจั่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020264 บ้านหนองบัวคู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020267 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020119 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020135 บ้านโนนบ่อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020138 บ้านเมืองเสือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020145 บ้านสระแคน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020147 บ้านหนองแก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020164 บ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020273 บ้านสว่าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020170 บ้านโนนจาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020179 บ้านโคกสีทองหลาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020182 บ้านโคกไร่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020185 บ้านสระแก้วหนองคู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020189 บ้านนาข่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020196 บ้านมะแซวหนองโง้ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020230 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020231 บ้านนาเลา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020078 บ้านหนองสระ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020079 บ้านเหล่าค้อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020081 บ้านปลาขาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020094 บ้านหนองแดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020096 บ้านวังหินโนนสว่าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020104 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020107 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020242 บ้านโคกยาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020243 บ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020266 บ้านหนองหิน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020116 ชุมชนนาสีนวล สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020142 บ้านดงเย็น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020149 บ้านจอมพะลาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020159 บ้านหนองบัวกาเหรียญ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020163 บ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020280 บ้านแวงยางกุดตะเข้ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020292 บ้านหนองรูแข้ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020172 บ้านแคน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020178 บ้านดู่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020181 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020194 บ้านตลาดโนนโพธิ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020206 บ้านตำแย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020211 บ้านหนองผือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020212 บ้านดงน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020221 บ้านโสกยาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020226 บ้านหัวงัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020229 บ้านกุดนาดีโนนลาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020234 บ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020069 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020253 บ้านหนองโนใต้ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020258 บ้านหนองแต้น้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020268 บ้านหัวดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020115 บ้านหนองผือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020117 บ้านเหล่าน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020118 บ้านเตาบ่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020121 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020124 บ้านมะชมโนนสง่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020128 บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020130 บ้านเม็กดำ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020144 บ้านสระบาก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020150 บ้านหนองระเวียง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020152 บ้านดอนหมี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020155 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020160 บ้านขามเรียน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020161 บ้านหนองหว้าเฒ่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020166 บ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020167 บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020270 จตุคามประชาสรรค์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020272 อนุบาลดงเมืองน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020282 ชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020286 บ้านบุ่งง้าว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020290 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020176 บ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020198 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020210 บ้านสนาม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020228 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020068 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020070 บ้านหนองแสง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020076 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020084 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020087 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020097 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020106 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020111 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020241 กู่สันตรัตน์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020247 บ้านหนองแคนหัวฝาย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020120 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020123 บ้านเขวาทุ่ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020276 บ้านเหล่าหมากคำ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020173 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020186 บ้านดงใหญ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020188 บ้านดอนหัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020192 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020199 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020205 ราชประชานุเคราะห์ 18 สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020208 บ้านเสือโก้ก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020209 บ้านไก่นา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020215 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020217 บ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020232 บ้านหนองคูม่วง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020233 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020235 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020236 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020238 บ้านหนองแกวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020114 บ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2