ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
44010257 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010264 บ้านโสกกาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010265 บ้านศรีอรุณ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010268 บ้านจอมทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010092 บ้านเหล่าพ่อหา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010112 บ้านผักหนอก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010115 บ้านป่าเป้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010116 บ้านยางใหญ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010127 บ้านแห่เหนือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010128 บ้านท่าเดื่อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010130 บ้านโนนสัง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010143 บ้านคุยโพธิ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010149 บ้านศรีสุข สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010154 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010158 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010159 บ้านป่าปอ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010273 บ้านโนนทัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010278 บ้านผือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010283 บ้านผักแว่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010212 บ้านกู่ทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010215 บ้านหนองมันปลา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010216 บ้านหนองชาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010217 บ้านหนองบุญชู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010221 บ้านหนองแวง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010240 บ้านท่ากระเสริม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010241 บ้านโคกข่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010242 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010248 บ้านหนองล่าม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010254 บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010256 บ้านหนองโดน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010261 บ้านบ่อแกบ่อทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010263 บ้านหนองบอน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010090 บ้านโนนราษีโคกล่าม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010097 บ้านโนนเนาว์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010108 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010117 บ้านเลิงบัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010119 บ้านหนองหอย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010120 บ้านน้ำจ้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010131 บ้านหนองปลาเข็ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010137 บ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010138 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010139 บ้านหนองเหล็ก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010141 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010144 บ้านแก่งโกสุมท่างาม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010146 บ้านสังข์ทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010147 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010156 บ้านดอนสันติ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010276 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010281 บ้านกุดจอก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010282 กระบากวิทยาคาร สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010213 บ้านเมืองเพ็ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010220 บ้านหนองมะเม้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010222 บ้านเชียงยืน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010233 บ้านหนองซอน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010235 บ้านหนองไห สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010245 ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010251 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010270 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010086 บ้านแก้งขิงแคง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010089 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010094 บ้านหนองเขื่อน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010095 บ้านวังกุง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010096 บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010098 บ้านวังจาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010099 ดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010104 บ้านโนนเมืองสองคอน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010109 บ้านหนองบัวเรียน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010110 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010113 บ้านโนนนกหอ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010121 บ้านบะหลวงหนองแวง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010122 บ้านวังยาววิทยายน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010125 บ้านเหล่าโพธิ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010126 หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010129 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010134 บ้านคุยเชือก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010136 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010148 บ้านโชคชัย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010151 บ้านแท่นโนนหนองคู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010152 บ้านยางสินไชย หนองหาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010153 บ้านเหล่าหนองแคน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010157 บ้านโพนทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010277 อนุบาลชื่นชม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010228 บ้านผำ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010244 บ้านขีหนองจิก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010250 บ้านกุดเม็ก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010253 บ้านหนองแหน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010255 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010258 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010262 บ้านโสกคลอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010269 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010088 บ้านหัวขัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010093 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010102 บ้านม่วงน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010103 หนองโกวิทยกิจ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010105 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010111 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010114 บ้านยางน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010123 หินแห่เสริมศิลป์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010124 บ้านหญ้าขาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010132 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010133 บ้านคุยแพง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010142 บ้านทันดู่เหนือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010145 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010150 บ้านเขวาสะดืออิสาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010274 ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010284 บ้านส้มกบ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010223 บ้านสร้างแก้ว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010227 บ้านสะอาดดอนเงิน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010230 บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010232 บ้านนาทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010237 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010246 บ้านหนองเดิ่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010249 บ้านกุดรัง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010252 บ้านหนองคลองหัวขัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010259 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010266 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010267 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010271 บ้านหนองแสง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010087 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010091 บ้านวังโพน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010100 บ้านทิพโสต สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010101 บ้านแพงหนองเหนือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010107 ชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010118 บ้านเลิงใต้ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010135 บ้านกอกหนองผือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010155 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010272 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010275 บ้านหนองนาไร่เดียว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010279 บ้านหนองกุง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010219 ศิริราษฎร์หมากหญ้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010224 บ้านโคกสูง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010226 บ้านค้อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010229 จินดาอารมณ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010231 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010234 บ้านสีดาสระแก้ว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010236 บ้านโพน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010238 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010239 บ้านจานโนนสูง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010243 บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010247 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010260 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010106 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010140 บ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010211 บ้านขามเปี้ย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010214 บ้านโจดบัวบาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010218 บ้านโนนงิ้ว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010225 บ้านแฝกโนนสำราญ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3