ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
49010193 บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" สพป. สพป.มุกดาหาร
49010204 บ้านตูมหวาน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010150 บ้านกกตูม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010152 บ้านขัวสูง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010154 บ้านปากช่อง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010155 สยามกลการ 5 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010159 บ้านหนองยาง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010177 บ้านเหล่าดง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010116 บ้านโพนสว่าง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010119 บ้านโคกพัฒนา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010120 บ้านนาสะโน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010122 บ้านหนองกระยัง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010129 บ้านภูล้อม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010147 บ้านนายอ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010082 บ้านบะ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010084 บ้านหนองสระพัง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010090 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010111 บ้านโนนสะอาด2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010028 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010029 บ้านป่งโพน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010047 ชุมชนบางทรายใหญ่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010048 บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010049 บ้านป่าหวาย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010057 บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) สพป. สพป.มุกดาหาร
49010059 บ้านผึ่งแดด สพป. สพป.มุกดาหาร
49010063 ชุมชนโพนทราย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010067 คำฮีเบญจวิทย์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010214 บ้านชะโนด 1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010182 บ้านนาปุ่ง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010188 บ้านบาก1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010192 ห้วยตาเปอะ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010195 บ้านดงยาง1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010208 บ้านหนองบง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010210 บ้านโคกสว่าง2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010211 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010153 บ้านนาหินกอง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010157 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010161 บ้านโสก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010164 บ้านดงหลวง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010173 บ้านก้านเหลืองดง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010123 บ้านภูผาหอมพัฒนา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010136 บ้านนาทาม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010142 บ้านโคกหนองหล่ม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010148 บ้านป่าพยอม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010081 บ้านนาหลวง2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010097 บ้านขอนแก่น สพป. สพป.มุกดาหาร
49010005 แก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010011 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010020 บ้านนาดี2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010023 บ้านไร่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010044 บ้านคำผักหนอกสงเปือย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010054 บ้านโคก1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010066 บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010070 บ้านกุดโง้ง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010078 อนุบาลมุกดาหาร สพป. สพป.มุกดาหาร
49010213 เมืองพาลุกากรภูมิ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010181 บ้านแก้งช้างเนียม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010194 บ้านโคก2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010196 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) สพป. สพป.มุกดาหาร
49010201 บ้านเหล่า สพป. สพป.มุกดาหาร
49010202 บ้านหนองสระพังทอง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010203 บ้านดอนป่าแคน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010205 บ้านแฝก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010127 บ้านนาคำน้อย1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010132 บ้านนายาง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010140 ชุมชนโพธิ์ไทร สพป. สพป.มุกดาหาร
49010141 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010149 สยามกลการ4 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010085 บ้านอุ่มไผ่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010096 บ้านนาอุดม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010101 บ้านโนนเกษม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010103 ชุมชนบ้านม่วงไข่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010112 หนองข่าประชาอุทิศ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010009 บ้านนาสองห้อง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010015 บ้านดงมัน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010050 บ้านพังคอง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010055 บ้านคำผึ้ง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010056 บ้านจอมมณีใต้ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010062 บ้านนาโสกน้อย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010065 บ้านหนองหญ้าไซย์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010069 คำสายทองวิทยา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010071 บ้านดานคำ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010076 มุกดาลัย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010215 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010180 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010183 บ้านโนนสว่าง1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010198 บ้านซ่ง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010200 บ้านแมด สพป. สพป.มุกดาหาร
49010207 บ้านนาหลวง1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010156 บ้านสานแว้ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010168 บ้านมะนาว สพป. สพป.มุกดาหาร
49010175 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. สพป.มุกดาหาร
49010117 บ้านห้วยกอก2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010125 บ้านคำดู่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010138 บ้านนามน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010143 บ้านเหล่าหมี สพป. สพป.มุกดาหาร
49010145 บ้านเหล่าแขมทอง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010080 คำแฮดประชาสรรค์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010086 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010092 เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010099 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010100 บ้านป่าเตย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010107 บ้านหนองนกเขียน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010014 บ้านโค้งสำราญ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010016 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010024 บ้านดงมอน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010026 บ้านคำบง2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010030 บ้านโพนสวาง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010043 บ้านเหล่าป่าเป้ด สพป. สพป.มุกดาหาร
49010053 บ้านหนองแวง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010058 บ้านโนนตูม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010075 บ้านนาโปน้อย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010206 บ้านโพนงาม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010212 บ้านเหล่าสร้างถ่อ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010151 บ้านแก้งนาง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010178 บ้านหนองหนาว สพป. สพป.มุกดาหาร
49010121 นาหว้าประชาสรรค์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010126 บ้านดง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010133 บ้านป่าไร่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010134 บ้านห้วยทราย2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010135 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010137 บ้านนาป่ง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010139 บ้านโนนสวาท สพป. สพป.มุกดาหาร
49010083 บ้านป่าแดง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010087 บ้านคำบง1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010088 บ้านคำพอก2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010104 บ้านคำสร้อย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010105 บ้านด่านมน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010106 บ้านคำนางโอก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010008 บ้านนาตะแบง1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010010 บ้านนาเสือหลายหนองยอ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010031 บ้านสามขัว สพป. สพป.มุกดาหาร
49010032 บ้านหนองแคนนาจาน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010038 บ้านนาโด่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010039 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010052 บ้านหนองบัว สพป. สพป.มุกดาหาร
49010064 บ้านม่วงหัก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010073 เมืองใหม่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010074 บ้านศูนย์ไหม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010079 ชุมชนศรีบุญเรือง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010179 ชุมชนบ้านคำชะอี สพป. สพป.มุกดาหาร
49010185 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค สพป. สพป.มุกดาหาร
49010186 บ้านกลาง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010162 บ้านเปียด สพป. สพป.มุกดาหาร
49010165 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010166 บ้านนาหลัก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010169 บ้านหนองคอง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010170 พระราชทานบ้านหนองหมู สพป. สพป.มุกดาหาร
49010174 ร่มเกล้า สพป. สพป.มุกดาหาร
49010176 บ้านน้ำบ่อดง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010115 บ้านนาม่วง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010124 บ้านแก้ง2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010128 บ้านภูวง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010144 บ้านโคกสว่าง1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010146 บ้านท่าห้วยคำ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010094 บ้านนาสองเหมือง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010095 บ้านน้ำเที่ยง2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010109 ป่งแดงวิทยาคม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010113 บ้านหนองแวงใหญ่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010001 บ้านกุดแข้ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010013 บ้านคำเม็ก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010034 บ้านส้มป่อย 'รอดนุกูล' สพป. สพป.มุกดาหาร
49010035 บ้านท่าไค้ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010037 บ้านป่งเปือย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010041 บ้านหนองน้ำเต้า สพป. สพป.มุกดาหาร
49010045 บ้านดอนม่วย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010060 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010068 บ้านแก่นเต่า สพป. สพป.มุกดาหาร
49010184 บ้านหนองกะปาด สพป. สพป.มุกดาหาร
49010189 บ้านห้วยลำโมง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010191 บ้านหนองเอี่ยนดง'ราษฎร์สงเคราะห์' สพป. สพป.มุกดาหาร
49010158 บ้านชะโนด 2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010160 บ้านย้อมพัฒนา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010167 บ้านฝั่งแดง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010171 บ้านโพนไฮ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010114 ชุมชนดอนตาล สพป. สพป.มุกดาหาร
49010118 นาสะเม็งวิทยา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010130 บ้านหนองบอน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010089 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010091 บ้านห้วยกอก1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010098 บ้านคำไหล สพป. สพป.มุกดาหาร
49010102 บ้านภูแผงม้า สพป. สพป.มุกดาหาร
49010110 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010002 บ้านกุดแข้ใต้ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010003 บ้านดงยาง2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010006 บ้านคำป่าหลาย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010012 บ้านคำเขือง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010017 บ้านพรานอ้น สพป. สพป.มุกดาหาร
49010018 บ้านเหล่าคราม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010019 บ้านเหมืองบ่า สพป. สพป.มุกดาหาร
49010025 บ้านดงเย็น สพป. สพป.มุกดาหาร
49010036 บ้านโนนศรี สพป. สพป.มุกดาหาร
49010042 บ้านนาหัวภู สพป. สพป.มุกดาหาร
49010046 บ้านหนองแอก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010061 บ้านนาถ่อน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010077 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010187 คำบกราษฎร์นุกูล สพป. สพป.มุกดาหาร
49010190 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010197 บ้านโนนสังข์ศรี สพป. สพป.มุกดาหาร
49010199 บ้านม่วง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010209 บ้านหนองเอี่ยน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010163 บ้านโพนแดง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010172 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว สพป. สพป.มุกดาหาร
49010131 บ้านบาก2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010093 บ้านนากอก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010108 บ้านนิคมร่มเกล้า สพป. สพป.มุกดาหาร
49010004 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010007 บ้านนาคำน้อย2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010021 บ้านสงเปือยเหนือ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010022 ห้วยยางจอมมณี สพป. สพป.มุกดาหาร
49010027 บ้านโคกขามเลียน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010033 บ้านบุ่งอุทัย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010040 ชุมชนนาโสก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010051 บ้านสงเปือย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010072 นาคำน้อยวิทยา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010228 บ้านโนนยาง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010232 บ้านหนองโอใหญ่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010233 บ้านคำพี้ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010234 บ้านเป้าป่าแสด สพป. สพป.มุกดาหาร
49010241 บ้านโคกหินกอง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010243 บ้านเหล่าน้อย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010220 บ้านป่งขาม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010224 หนองผือดอนม่วง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010227 บ้านโนนสว่าง 2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010229 บ้านคำพอก 1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010230 บ้านงิ้ว สพป. สพป.มุกดาหาร
49010231 บ้านวังนอง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010235 บ้านภู สพป. สพป.มุกดาหาร
49010236 บ้านวังไฮ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010237 บ้านนาตะแบง 2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010238 บ้านบุ่ง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010239 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010240 บ้านแวง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010242 บ้านหลุบปึ้ง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010244 บ้านนาหนองแคน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010245 บ้านคันแท สพป. สพป.มุกดาหาร
49010246 ชุมชนเมืองหนองสูง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010216 บ้านขามป้อม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010217 บ้านทรายทอง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010218 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010219 บ้านสองคอน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010221 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010222 บ้านนาดีโคกสวาท สพป. สพป.มุกดาหาร
49010223 บ้านหว้านใหญ่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010225 บ้านหว้านน้อย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010226 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง สพป. สพป.มุกดาหาร