ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
95020053 บ้านศรีนคร สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020054 บ้านไทยพัฒนา สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020055 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020056 นิคมสร้างตนเองธารโต 5 สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020057 บ้านศรีท่าน้ำ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020058 นิคมสร้างตนเองธารโต 6 สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020060 บ้านวังศิลา สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020061 บ้านบัวทอง สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020062 บ้านบ่อหิน สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020063 บ้านปะเด็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020064 บ้านเยาะ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020065 บ้านโต สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020066 บ้านจุโป สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020001 บ้านจาเราะปะไต สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020002 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020003 บ้านตาเนาะแมเราะ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020004 บ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020005 บ้านจาเราะซูซู สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020006 บ้านบาแตตูแง สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020007 บ้านธารน้ำทิพย์ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020009 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020010 บ้านมาลา สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020011 สังวาลย์วิท 5 สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020012 บ้านยะรม สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020013 บ้านธารน้ำใส สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020016 บ้านอัยเยอร์เวง สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020018 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020019 บ้านธารมะลิ สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020059 บ้านแหร สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020014 บ้านราโมง สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020015 บ้านนาข่อย สพป. สพป.ยะลา เขต 3
95020017 บ้านใหม่ (วันครู 2503) สพป. สพป.ยะลา เขต 3