ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
35010184 บ้านแจนแลน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010191 บ้านน้ำอ้อม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010080 บ้านทรายงาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010107 บ้านสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010108 บ้านโพนทัน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010112 บ้านโคกป่าจิก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010122 บ้านดอนขะยอม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010127 บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010143 บ้านยางเครือ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010165 บ้านเหล่าใหญ่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010172 ชุมชนบ้านหัวเมือง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010001 บ้านเชือกน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010002 บ้านหนองบั่ว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010007 บ้านขุมเงิน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010017 บ้านคำน้ำสร้าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010020 บ้านแจ้งน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010023 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010025 บ้านเชือก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010030 บ้านน้ำโผ่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010031 บ้านใหม่ชุมพร สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010034 บ้านหนองแฝก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010035 บ้านดอนมะยาง กม.3 สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010049 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010057 บ้านกุดระหวี่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010062 บ้านโนนทรายงาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010065 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010073 บ้านหนองบกโนนสวาท สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010076 บ้านหนองหงอก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010189 บ้านดงมะหรี่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010197 บ้านจานทุ่ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010083 บ้านนาเวียงคำศิริ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010123 บ้านสงเปือย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010125 บ้านกุดตากล้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010145 บ้านยางน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010147 บ้านผือฮี สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010148 บ้านหัวดอน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010162 บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010167 บ้านสร้างแป้น สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010173 บ้านนาดีนาอุดม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010175 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010176 บ้านหนองตุ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010005 บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010008 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010010 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010016 บ้านดอนกลอย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010018 บ้านดอนยางกล้วยสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010022 บ้านสามเพียแสนจำปา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010026 บ้านนาคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010028 บ้านเดิด สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010029 บ้านบาก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010038 บ้านทุ่งแต้ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010051 บ้านตับเต่า สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010060 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010061 บ้านหนองแสง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010064 บ้านดงบัง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010069 บ้านดอนกลองหนองไฮ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010179 บ้านติ้ว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010188 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010195 บ้านศิริพัฒนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010077 บ้านกุดกุง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010087 บ้านกลางนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010088 บ้านนาถ่ม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010096 โซงเหล่าโป่วิทยา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010098 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010113 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010124 บ้านบุ่งหวาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010141 บ้านบากเรือดอนเรือ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010142 บ้านดงยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010144 บ้านดงจงอาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010151 บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010160 บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010170 บ้านดงขวาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010178 บ้านกุดพันเขียว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010006 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010024 บ้านดุ่ทุ่งคำบอน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010027 ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010032 บ้านตาดทอง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010037 อนุบาลยโสธร สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010040 บ้านคำน้ำเกี้ยง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010044 บ้านนาดีดอนจาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010046 บ้านผือฮีนาลานาจาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010047 บ้านชาดศาลา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010054 บ้านสำราญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010068 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010187 อนุบาลค้อวัง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010192 บ้านโพนแบง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010078 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010082 ชุมชนกู่จาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010090 ชุมชนดงแคนใหญ่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010100 บ้านหนองเทา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010104 บ้านนาห่อม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010106 บ้านน้ำเกลี้ยง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010116 วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010126 บ้านกุดเป่ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010132 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010135 บ้านเลียบ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010139 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010149 บ้านเปือย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010150 บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010152 บ้านแดงประชาสรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010159 บ้านเหมือดป่าตอง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010168 บ้านสงยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010169 บ้านบ่อบึงโพนจาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010177 บ้านคูสองชั้น สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010003 บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010004 บ้านคำฮี สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010011 บ้านกุดกง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010019 บ้านท่าเยี่ยม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010058 บ้านสิงห์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010059 บ้านหนองขอนโพนสิม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010063 ชุมชนบ้านหนองคู สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010071 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010180 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010183 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010190 บ้านหมากมาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010196 บ้านดวนบากน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010081 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010091 บ้านผักบุ้ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010092 บ้านดงเจริญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010095 บ้านทุ่งมน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010097 บ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010099 บ้านนาหลู่เหล่าตอง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010110 บ้านคำม่วง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010114 คำเขื่อนแก้ว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010118 บ้านโนนหนองแฝก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010119 บ้านแหล่งแป้น สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010128 บ้านเหล่าหุ่ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010129 บ้านคุ้ม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010130 บ้านขาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010131 บ้านคูเมือง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010137 บ้านแดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010138 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010140 บ้านปอแดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010153 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010155 บ้านโนนยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010156 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010021 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010053 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010074 บ้านหนองหิน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010075 บ้านหนองเป็ด สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010182 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010185 สหประชาสรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010199 บ้านฟ้าห่วน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010079 บ้านเหล่ามะเขียว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010084 บ้านหนองเสียวชัยมงคล สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010085 ประชาสงเคราะห์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010089 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010093 บ้านคำแหลม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010101 บ้านปลาอีด สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010102 บ้านหัวขัว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010111 บ้านสว่างดอนดู่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010117 บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010120 บ้านเหล่าฝ้าย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010136 บ้านยางกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010146 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010157 อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010166 บ้านเหมือดขาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010009 บ้านคุยตับเต่า สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010012 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010013 บ้านเขื่องคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010015 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010039 บ้านคำเม็ก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010042 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010045 บ้านนาสะไมย์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010048 บ้านสมสะอาดหนองแวง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010050 บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010055 บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010072 บ้านหนองทองหลางโนนกุง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010186 บ้านผิผ่วน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010193 วัดบ้านเปาะ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010194 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010198 บ้านแข่โพนเมือง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010086 บ้านแคนน้อยหนองเลิง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010094 บ้านแหล่งหนู สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010105 บ้านนาคำปักแฮด สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010109 ชุมชนย่อวิทยา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010133 บ้านพลไว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010134 บ้านราชมุนี สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010154 บ้านหัวดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010158 มหาชนะชัย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010161 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010163 บ้านบัวขาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010164 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010171 บ้านซำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010014 บ้านกว้างท่าเยี่ยม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010033 บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010041 บ้านหนองเป้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010043 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010052 บ้านน้ำคำน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010056 บ้านสว่างเชียงหวาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010066 บ้านโนนค้อ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010067 บ้านโต่งโต้น สพป. สพป.ยโสธร เขต 1